cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
CoWriMo 2019
0▲ 0 ▼ 0
Place for me to work on CoWriMo 2019 and do tags for it
This public article was written by [Deactivated User], and last updated on 23 Feb 2019, 16:00.

[comments]
[Public] ? ?
3. Numbers ? ?
6. Songs ? ?
7. test ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.
Menu 1. Week 1: Easy 2. Week 2: Medium 3. Week 3: Not Participating 4. Week 4: Easy
[edit] [top]Week 1: Easy

Kirnath:
da xanorbqamnia, makaśya fk rréka wakuya. cïðyu ye wakozfrrax ya wakoya lakaśya, u nacaźem cïðyus yeye wakńiyeŕz a kaśkiniŕü lokay nawël lakaśya. lokiŕü lakaśya can fk cïð wakoyeŕz lakaśya rréka, u fk ëvën mon! kaniya kamakyisan kyekavina (kanmakyekavina) to yeŕs qagukan wakńiyeŕs lakaśya ëćkis fks kayin ŕawakńiyivan. kińay kamakyisan kyekavina (kińmakyekavina) kaśkińilü ŕölik zya ëŕëćkaïź naźël lakaśya, srréć kanmakyekavina cisyandńieŕs ŕölik. kaŋüćuïzya kamakyisan kyekavina (kaŋümakyekavina) þeŕ yeye lokiŕü grakes qölik zya þaknö yëg lölikaś wakvieŕs. kaŕëŕëh kamakyisan kyekavina (kaŕëmakyekavina) söylokilü lakaśya kayineŕi, a kaheŕhyu kamakyisan kyekavina (kaheŕkamakyekavina) þaktyëjilü kayneŕi. naźël kayuhé kamakyisan kyekavina (kayumakyekavina) can rréćź lakaśya, comé.

Kitorn:
da xanorbqamnia, makaśya fk Réka wakuya. cïðyu ye wakozfRax ya wakoya lakaśya, u nacaźem cïðyus yeye wakńiyeŕz a kaśkiniŕü lokay nawël lakaśya. lokiŕü lakaśya can fk cïð wakoyeŕz lakaśya Réka, u fk ëvën mon! kaniya kamakyisan kyekavina (kanmakyekavina) to yeŕs qagukan wakńiyeŕs lakaśya ëćkis fks kayin ŕawakńiyivan. kińay kamakyisan kyekavina (kińmakyekavina) kaśkińilü ŕölik zya ëŕëćkaïź naźël lakaśya, sRéć kanmakyekavina cisyandńieŕs ŕölik. kaŋüćuïzya kamakyisan kyekavina (kaŋümakyekavina) þeŕ yeye lokiŕü grakes qölik zya þaknö yëg lölikaś wakvieŕs. kaŕëŕëh kamakyisan kyekavina (kaŕëmakyekavina) söylokilü lakaśya kayineŕi, a kaheŕhyu kamakyisan kyekavina (kaheŕkamakyekavina) þaktyëjilü kayneŕi. naźël kayuhé kamakyisan kyekavina (kayumakyekavina) can Réćź lakaśya, comé.

IPA
dɑ xɑno̞ɾ̥bɣɑmniɑ mɑkɑɕjɑ‿ɸk r̥e̞kɑ wɑkujɑ | t͡sɪðju jə wɑko̞zɸr̥ɑx jɑ wɑko̞ɪ̯ɑ ɫɑkɑɕjɑ u nɑt͡sɑʑəm t͡sɪðjus jəjə wɑkɲijəɹz ɑ kɑɕkiniɹʊ ɫo̞kɑɪ̯ nɑwɛɫ ɫɑkɑɕjɑ | ɫo̞kiɹʊ ɫɑkɑɕjɑ t͡sɑn‿ɸk t͡sɪð wɑko̞ɪ̯əɹz ɫɑkɑɕjɑ r̥e̞kɑ u‿ɸk ɛβɛn mo̞n kɑnijɑ kɑmɑkjisɑn kjəkɑβinɑ (kɑnmɑkjəkɑβinɑ) to̞ jəɹs ɣɑgukɑn wɑkɲijəɹs ɫɑkɑɕjɑ ɛt͡ɕkis‿ɸks kɑjin ɹɑwɑkɲijiβɑn | kiɲɑɪ̯ kɑmɑkjisɑn kjəkɑβinɑ (kiɲmɑkjəkɑβinɑ) kɑɕkiɲilʊ ɹɔlik zjɑ ɛɹɛt͡ɕkɑɪ̯ʑ nɑʑɛɫ ɫɑkɑɕjɑ sr̥e̞t͡ɕ kɑnmɑkjəkɑβinɑ t͡sisjɑndɲiəɹs ɹɔlik | kɑŋʊt͡ɕuɪzjɑ kɑmɑkjisɑn kjəkɑβinɑ (kɑŋʊmɑkjəkɑβinɑ) θəɹ jəjə ɫo̞kiɹʊ gɾ̥ɑkəs ɣɔlik zjɑ θɑknɔ jɛg ɫɔlikɑɕ wɑkβiəɹs | kɑɹɛɹɛh kɑmɑkjisɑn kjəkɑβinɑ (kɑɹɛmɑkjəkɑβinɑ) sɔjlo̞kilʊ ɫɑkɑɕjɑ kɑjinəɹi ɑ kɑhəɹçu kɑmɑkjisɑn kjəkɑβinɑ (kɑhəɹkɑmɑkjəkɑβinɑ) θɑktjɛd͡ʑilʊ kɑɪ̯nəɹi

English:
In Norbram, food is easy to get. I like to go to the store to buy food, but others like to make their food by growing and hunting. Making food isn’t easy like buying food, but it’s very fun! Life’s magic’s studiers (theurgists) grow food for most people because they are good growers. Death’s magic’s studiers (necromancers) hunt animals that will become our food, while theurgists farm animals. Myth’s magic’s studiers (conjurers) also help by making new animals that have more meat. Fire’s magic’s studiers (pyromancers) prepare food best, and ice’s magic’s studiers (thaumaturges) store best. Our storm’s magic’s studiers (diviners) don’t do food, sadly.

[edit] [top]Week 2: Medium

Medium (250 words)
A page from a travel or journey diary. Alternatively you can also give a description of a problem faced when travelling. An excellent opportunity for (con)linguistic misunderstandings!

kańigaya iþakćéðz, 6 junéńü¹ 2018²
magéśćia fk kayin! fk yeŕs ŕacisyand a ŕaniya ńigya! yazfrradigëz frra van zyant cëjäx na ńigdigëz lyeŕ. van tyant cëjäx, ńigdigëz niyak kamakyisan lakyek (kakanmakye lakyek) a źyaséðkdigëz rafïk lakanmakye. van dyönt cëjäx, ńigdigëz séðyës ŕasyandïńiy kaniya na wakodigëz rafïks ŕakaśniya (zya źafilü kay źëm pwéqŋ wakuyu hüvïn). ćyant cëjäm fk tyaxo ëćkis ńigukdigëz rraŕi kanmakyekavinla. þakwi yëg gëŕi 300 ŕëyëyetyan! (da wëþ þaktyëjal kaniya lamakyisan ńiya). zayŋcëj ńigyu ŕacisyand hék, a yińig séðyës fyakilikŕa aclis iźnu. cëjiźnu biðayk ye xahaxia ya. kyëśćéþëj arrf wakuyu, yińiguk źël lafaþacak a gï kaśya larafïkzya. vë kńidayë źël faðag a faþak þaktyëjayk. mahaxia fk kińay kamakyisan lańidal, sas yińig kińay ŕïzfrra, cïð ińayëkrräð a ińayëkäð da ińayëkfrra yeyesï iax. þeŕ fk yeŕs rras ŕarräkźańidal ńigya na ðofkak ńigya nëk, tyaxoþ ladlityëg. þeŕ yińig ïzfrral śérrf maxrülhü ŕëćbiðë rraiźeyi (fk tyaxo laydasya da iak xafwakxo). sï xańigaya ye xasantia yirënwek źël ŕańigaya. yińig övińiŕ kaþüyëj a koyvŕüŋyu ńigukya kaþüyëj ŕatutnyivan (ŕalufilim). þüyëg nawëm ńigyu yi kńidayë źëþ. źël mańigaya ye xarënwek iźebiðë.

Travel log, June 6th 2018
Geishland is great! There are many fields and much life to see! I arrived here four days ago and I've seen a lot. On the first day, I saw the school of life magic (life magic's school) and I learnt some life magic. On the second day, I saw the famous gardens of life and bought some fruits (that could heal me if I become sick). The third day is special because I met the oldest Theurgist. He is over 300 years old! (He stores life magic in himself to live [so long]). Today I'm seeing the aeroplanes, and I will see the famous blue oxen soon. Tomorrow I will leave to go to Hakhie. When I get there, I will meet my cousin (father's brother's son) and we will got eat something. I will be staying at my aunt's and uncle's home. Hakie is the home of death magic, so I will see death's places, like mausoleums and graves in cemeteries throughout the country. There are also many old castles to see and I want to see them all, especially Darkmoor. I will also see the place where Khrulhu³ was summoned (it's a special lake in the middle of the country). I will end my travels with a trip to Zanty. I will see the time towers and I hope to meet the time guardians (luphilim). After I see them I'll head home. My travel has come to an end.

[edit] [top]Week 3: Not Participating


[edit] [top]Week 4: Easy

Easy (100 words*)
Give us a short description of a work culture or daily chores. These could be from real life or from your concultures, or it could be written from the perspective of someone who works as a maid or a butler or something similar.

✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 19-May-24 04:18 | Δt: 316.7331ms