cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Kyuren Lesson #2
1▲ 1 ▼ 0
ւա պոպուլարիյե շոտ գեզէ
This public article was written by litrobotix, and last updated on 5 May 2020, 18:25. Editing of this article is shared with Kşurne Vaxanz.

[comments] [history] Menu 1. Դա՜սըր ւադատ ատ ճանդարիկի դուճ Կշուրնե - Welcome to the second lesson of the Kyuren language course! 2. Սաւալը Ճանդարիկ - Lesson Content 3. Խէրական - Grammar 4. Գոտզոր - Vocabulary 5. Գոգոտի - Conversations
[top]Դա՜սըր ւադատ ատ ճանդարիկի դուճ Կշուրնե - Welcome to the second lesson of the Kyuren language course!


Welcome back to the course! So glad that you have sticked with me so far. Hopefully you've been finding your knowledge of Kyuren very useful in life. I can't imagine how knowing such a beautiful language could be unhelpful in communicating with others /s

[top]Սաւալը Ճանդարիկ - Lesson Content


In this section you will cover:
- Kyuren word order
- Animacy
- The accusative case
- More useful phrases (you can never have enough)
- Basic vocabulary

[top]Խէրական - Grammar


Word Order

If you've looked at the Kyuren grammar article (which, if you haven't, you definitely should: here), the language might seem quite daunting. But you should not worry. Kyuren grammar is quite easy compared to many world languages. The first thing you should know is that Kyuren's word order is SOV (Subject-Object-Verb), like with many European languages. What does this mean?

Subject-Verb-Object: The dog chased the cat. (English)
Subject-Object-Verb: The dog the cat chased. (Kyuren)

Copula

The exception to this rule is the copula. Like Russian, Kyuren drops the copula ("to be") in the present tense. So instead of saying "I'm happy" a Kyuren speaker would say "I happy". So how is this an exception? Well, Kyuren does not drop the copula in the past tense. And in those cases the word order is not SOV but SVO, like English. For example, both an English and Kyuren speaker would say "I was a child", but unlike English speakers a Kyuren speaker would say "I my teeth brushed." Try out the following examples (answer with SOV or SVO):

What would be the Kyuren word order in the sentence "I like marshmallows"?  
What would be the Kyuren word order in the sentence "He was sad"?  
What would be the Kyuren word order in the sentence "The man isn't sure"?  

Animacy

Another feature of Kyuren is its animacy system. What this means is that noun endings depend on whether the noun is considered "alive". This is generally fairly straightforward. Try out the following examples (answer with a capitalized yes or no):

Is տաբանջա "gun" animate (alive)?  
Is զեբզ "beetle" animate?  
Is պուլ "money" inanimate?  

Accusative

Finally, Kyuren nouns have something called cases (you might be familiar with the concept if you've ever studied Latin). In short, cases mark certain positions or roles nouns have in the sentence. The case we'll be learning today is the accusative, which marks the object in a sentence. See if you can spot which words would take the accusative in the following sentences (answer with the word in lowercase without "a" or "the"):

Roses have thorns.  
It's not often you find a soggy banana on the street.  
Mark ordered a hamburger.  

Case endings in Kyuren depend on two factors: the animacy of the noun (see above), and whether or not it ends in a vowel (these are the abbreviations you see in the Kyuren dictionary: AC "animate-consonant", AV "animate-vowel", IC "inanimate-consonant", and IV "inanimate vowel"). The accusative singular endings in Kyuren are: –ի for animate nouns ending in a consonant, –∅ (noun remains unchanged) for animate nouns ending in a vowel, –է for inanimate nouns ending in a consonant, and –օ (replace the final vowel with օ) for inanimate nouns ending in a vowel. Let's try this out (answer with the appropriate Kyuren noun in the accusative, capitalized):

Ջիրագ "lamp".  
Պօնդա "panda".  
Ջելա "ring".  
Կոսկ "shark".  
Մեսկ "salt".  

Congratulations! You have learned the accusative case endings. Remember when the accusative case is used, because you will encounter it in future lessons.

[top]Գոտզոր - Vocabulary


Ջի What
Ջիւէ Where
Ջոշոտ How much/many
Խամ Also; too
Ըն I; me
Տու You
Ու And
Տու ջո՞ կոջմօ։ What's your name? (Lit. "How do they call you?")
Ըն … I'm ....
… կոջմօ։ My name is .... (Lit. "They call me ....")
Ըն շատե տու դայըր։ Nice to meet you.
Տու աջ ջիւէ՞։ Where are you from?
Ըն աջ … I'm from ...
Սօրէյ ջոշո՞տ ւեվի։ How old are you? (Lit. "How many years do you have?")
Սօրէյ … ւեվըմ։ I'm ... years old (Lit. "I have ... years")
Ջոր նօ ֆեկրի ըվ կոբետե If you don't mind me asking (Lit. "If you don't think it's rude")
Ըվ հեն մեթ֊ե։ I don't mind (Lit. "It's all the same")
Ըվ դասերե, ա ըն տեգաւակ։ It was nice talking to you.


[top]Գոգոտի - Conversations


As with the last time, here's an opportunity to read some Kyuren dialogue. This text uses some content from the last lesson, so hopefully you remember! Language learning is a brick by brick process. Unfortunately, we only have one conversation for this lesson. As always, remember to always practice, practice, practice!

Գոգոտ 1: Mrs. Jenkamel and Mr. Gudemnisian are having an informal conversation over coffee in a small Armenian cafe. Read the dialogue to see what happens next:

Տ-ն Ջենկամել. Շատսեշա, ջո՞ ջիզի։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Շոկ դասըր։ Ըն դասըրե, սպօսըմ։ Ու տու՞։ Տ-ն Ջենկամել. Ըն խամ դասըրե։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Տու ջո՞ կոջմօ։ Ըն Դավիդ։ Տ-ն Ջենկամել. Գեխար կոջմօ։ Ըն շատե տու դայըր։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Տու աջ ջիւէ՞։ Տ-ն Ջենկամել. Ըն աջ Լեխվազ։ Ու տու՞։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Ըն աջ Շվանիդզոր։ Տ-ն Ջենկամել. Ջոր նօ ֆեկրի ըվ կոբետե, սօրէյ ջոշո՞տ ւեվի։ Սօրէյ 32 ւեվըմ։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Ըվ հեն մեթ֊ե։ Սօրէյ 30 ւեվըմ։ Տ-ն Ջենկամել. Ըվ դասերե, ա ըն տեգաւակ։ Պ-ն Գուդեմնիսիան. Տու խա՜մ։


Exercises (write all answers in Kyuren):

Write Mrs. Jenkamel's full name (using the title abbreviation)  
Write Mr. Gudemnisian full name (using the title abbreviation)  
How old is Mr. Gudemnisian?  
Where is Mrs. Jenkamel from?  

Տու աջ  
  ջոշո՞տ ւեվի։
Ջօր նօ   ըվ կոբետե
Ըն   Շվանիդզոր։
Սօրէյ 18  
Comments (0)
Edit history
on 05/05/20 18:25+138litrobotixfixed errors in lesson
on 05/05/20 17:300litrobotixfixed question
on 05/05/20 05:450litrobotixfixed title
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 12-Apr-21 06:55 | Δt: 130.9741ms