cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Broken Construct States
0▲ 0 ▼ 0
This public article was written by Ahzoh, and last updated on 12 Apr 2020, 04:53.

[comments]
No articles here yet. Why not write one now?
1. backup
4. Forms
6. Numbers
7. swadesh
8. test2
Absolute StateConstruct StateExampleConstruct StateOther Examples
C₁vC₂C₃-C₁āC₂iC₃samra (feather)sāmirwādit (shield)
semṭa (back)sāmidlāiz (cow)
sua (chicken)sārix
dimma (poison)dāmim
C₁vC₂C₃-C₁ūC₂iC₃ʾaa (land, cf. sea)ʾūnil
ketze (beetle)kūtis
suṭsa (lapis lazuli)sūiz
C₁aC₂C₃-C₁ēC₂eC₃xaśra (dog)xēśerśēget (river)
C₁eC₂C₃-ʾegra (eger)ʾēger
C₁āC₂C₃-C₁āC₂aC₃ālda (onyx)ālatʾābas (demon)
C₁āC₂iC₃ʾālxa (wind, breath)ʾāliǧsārip (crow)
C₁ēC₂C₃-ʾēbla (eye)ʾābiśxāwin (sky)
C₁āC₂uC₃sēa (border)sāmulārur (relative, kin)
C₁ūC₂C₃-C₁ūC₂eC₃būkre (hawk)būker
C₁īC₂C₃-C₁īC₂eC₃īa (mountain)īreñ
C₁vC₂v̄C₃-C₁vC₂āwiC₃ʾaāla (goat)ʾaāwiś
nukūna (desert)nukāwin
xarīma (bone)xarāwimurāwid (well)
C₁v̄C₂v̄C₃-C₁v̄C₂āwiC₃hāāla (Sun)hāāwiś
ūrūśa (boat)ūrāwil

Comments (0)
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 22-Jun-21 23:25 | Δt: 442.9259ms