cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Բեկուրմատ Կշուրնե - Kyuren Derivation
2▲ 2 ▼ 0
how to build fluffy cute words in this language
This public article was written by litrobotix, and last updated on 12 Mar 2021, 07:25. Editing of this article is shared with Kşurne Vaxanz.

[comments] [history] Menu 1. Derivation strategies
[top]Derivation strategies


Derivation is widespread in Kyuren. At the time of this writing, 2,208 out of a total of 3,566 words are derived from some other word. Kyuren derivational affixes act on nouns, adjectives, verbs, and numerals. Here are some of the most productive derivation strategies:

Nouns

Kyuren AffixMeaningExamples
նե-/ն-no; negative; un-բախտ "luck" > նեբախտ "bad luck"
ջիզ "thing" > նեջիզ "nothing"
վա-/վե-place of; location; -shop; -yզիբիլ "garbage" > վազբիլ "garbage can"
շահ "king" > վաշահ "kingdom"
-ատactivity; sportկանու "canoe" > կանւատ "canoeing"
կամօն "bow" > կամօնատ "archery"
–(ս)արgeneral adjectivizerդերմօն "medicine" > դերմօնար "medical"
բենաս "sin" > բենասար "sinful"
–ակgeneral adjectivizerկուլտուր "culture" > կուլտուրակ "cultural"
խնդիր "problem" > խնդիրակ "problematic"
-ասinstrument; toolլոս "light" > լաս "candle"
աջ "sheep" > աջաս "shears"
-ամ/-անperson who does; agent; person fromկամօն "bow" > կաման "archer"
Վենեսւէլա "Venezuela" > վենեսւէլամ "Venezuelan"
-ա/-զgeneral augmentativeխալգ "people" > խալգա "population"
դոնյօ "world" > դոնյօզ "planet"
-(ե)վադgeneral diminutive (related to size)շար "city" > շարեվադ "town"
կիսկ "bag" > կիսկեվադ "purse"
-իկ/-յկgeneral diminutive (related to affection); offspringսիբ "apple" > սիբիկ "grenade (slang)"
գո "cow" > գոյկ "calf"
-ջեfeminine; femaleշահ "king" > շաջե "queen"
խուկ "pig" > խուկջե "sow"
խատ-step-պօտ "father" > խատպօտ "step-father"
տօր "son" > խատտօր "step-son"
-ստօնcountry; land; place ofՄոնղոլ "Mongol" > Մոնղոլիստօն "Mongolia"
զերոկ "child" > զերոկեստօն "kindergarten"
-երենlanguageՏայլօնդ "Thailand" > տայերեն "Thai"
Անգլիյե "England" > անգլերեն "English"
-իմա/-յմաphobiaջոլեհ "spider" > ջոլեհիմա "arachnophobia"
սա "dog" > սայմա "cynophobia"
-շարcity ofզար "gold" > Զարշար "El Dorado"
զեմրուդ "emerald" > Զեմրուդշար "Emerald City"


Verbs

Kyuren AffixMeaningExamples
նե-no; opposite; un-բեյշր "understand" > նեբեյշր "ignore"
սաջր "dig" > նեսաջր "bury"
վա-/վե-place of; location; -shop; -yտոմր "plant" > վատոմ "garden"
պալր "keep" > վապալ "closet"
-ատgeneral nominalizerդիտազր "explode" > դիտազատ "explosion"
բեկուրմր "derive" > բեկուրմատ "derivation"
-ասinstrument; toolգոտր "speak" > գոտաս "voice"
սերսր "swim" > սերաս "fin"
-ամ/-անperson who does; agent; occupationդումր "smoke" > դուման "smoker"
դայր "see" > դայամ "prophet"
-լեable [to]; canկանդր "do" > կանդլե "doable"
սիմր "enjoy" > սինլե "enjoyable"
-ազ-general augmentativeւարտր "eat" > ւարտազր "swallow"
բարջր "lift" > բարջազր "promote"
-ակ-general diminutiveնունր "whine" > նունակր "complain"
պուտր "decay" > պուտակր "grow mold over"
հիգ-pre-; beforeկօդր "make" > հիգկօդր "premake"
գոտր "say" > հիգգոտր "say before"
բե(ճ)-re-; againկանդր "do" > բեկանդր "redo"
գոտր "say" > բեճկոտր "repeat"


Adjectives
Kyuren AffixMeaningExamples
նե-no; -less; un-գէսար "hairy" > նեգէսար "bald"
իրական "real" > ներական "fake"
վա-/վե-place of; location; applianceսոր "cold" > վասոր "refrigerator"
լենդ "high" > վալենդ "highland"
-ատgeneral nominalizerկորտ "short" > կորտատ "shortness"
իրական "real" > իրականատ "reality"
-ասinstrument; toolշէն "blue" > շէնաս "bruise"
ղա "flat" > ղաս "rolling pin"
-ամ/-անperson who does; agent; occupationստուր "strong" > ստուրամ "strongman"
պոխտօ "soft" > պոխտօն "pillow"
-ա/-զgeneral augmentativeդասր "good" > դասրա "perfect"
մաջ "big" > մաջօզ "huge"
-(ե)վադgeneral diminutive (related to intensity)նեզդեհ "close" > նեզդեվադ "local"
զիֆ "weak" > զիվադ "pathetic"


Numbers

Kyuren AffixMeaningExamples
-(ս/զ)ե(հ)tenդու "two" > դոսե "twenty"
ջօր "four" > ջօրսե "forty"
-սադhundredավդ "seven" > ավսադ "seven hundred"
պանջ "five" > պանճադ "five hundred"
-իճordinalե "one" > եճ "first"
սիհ "ten" > սիճ "tenth"
-ելfractionalթէ "three" > դել "third"
ջօր "four" > ջօրել "quarter"
Comments (0)
Edit history
on 12/03/21 07:25-34litrobotixortho
on 07/05/20 05:26-13litrobotixremoved wip status
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 12-Apr-21 06:42 | Δt: 62.623ms