cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Naergåo någizel
0▲ 0 ▼ 0
Be suålår ås gahe nahuanis
This public article was written by YɔhLlɔmɔ, and last updated on 28 Jun 2018, 10:49.

[comments]
12. Numbers
13. Pronouns
21. Yuantju
Naergåo någizel ube be kåuwe mafeo kawe efutja kalube fusdurbåel åfa alåmå naeres bi naergåo li. Eyouna le verb bi sasemo ke le pote çu gahe nis li. Çilon kahåwi kawe kiye dåmar toå çiefutja kage åfa le pote ube futol, ekei eyut kaye hei nolube be hånte turusoubo le palae malzol, yå hei go ebais kalube be leåne çiliol kan le pote te le maår li.
Eyumer 'naergåo någizel' leiyo 'egizun' ås pote, dei uwedenen, ås leåne. Emamkur le lor tegel:

Kel le maugnife te kiye dåmar li, tjahiria 'Le nuso moule ås yedjå li,' pår så age le dåmar te naergåo någizel li, bi kiye ilo futjadu leiyo le pote (nuso) ube wesabåel agi be leåne çiliol (le) li, çånriå 'Len nuso mou ås yedjå li'

Lao afutja kaharanuçi, 'n' ube tubåel ås leåne 'le,' yå le naer, bi kiye ilo 'kamou' eçån 'mou' ekei ube håsa utegel moternis, naermuçå li.

Le leår laihele ahaya
Len leår laihe ahaya

Le ubeås eben diseus
Len ubeås lua diseus

Comments (0)
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 26-Feb-20 11:41 | Δt: 289.151ms