cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Mauic numbers
0▲ 0 ▼ 0
Mau numbers with descendants
This public article was written by [Deactivated User], and last updated on 15 Jan 2020, 13:55.

[comments]
[Public] ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.

>>
number Mau pron. Islander Mau  Isky Ruttay Pidgin  Mainland Capital MauHigh registerCapital Region Rural Western Mountains Mau WIPX
1qqueaqˈyəqigiâuqâuauqibbhyuqqua
2dderɗəɹdə́ndâandârhndâadiddoa
3basroab̥aʂɒsɔ̄sɔ̄phôphôphôparrazôa
4hnasn̥asnásnásnoina
5gheyʕɛiééâiâirhehoiêi
6tsroaʈʂɒtsɔ̄tsɔ̄thốthốtshôthshacôa
7qhuaqχuəquguquáqiwwuqua
8goag̊ɒkɔ̄kɔ̄kakôa
9ihmuyʔɨm̥uiimoiwoin
10hauhauɔ́ɔ́auhau
11beab̥ɛpɛ̄pɛ̄pyapêà
12sasroasaʂɒsɔ̄sɔ̀sɔ̄sɔ̀shôshôshôzarrayôa*
13siqqueasɨqˈyəqíhâuqhâuhaujhiqibbhyuqua+
14seddersəɗəɹ+++++zediroa
15sabbasaɓabábǽmbambambazawwawaa
16sahnassan̥as++hnáshnás+zanoiran
17sagheysaʕɛisésésâisâisrhezayoisêi
18sakoasakʰɒkɔ́kɔ́k'hốk'hốk'hốzawwagôa
24dder sahɗəɹ sahdə́sâdásændâasahndârhsahndâasaádizaddoazao
36basroa sahb̥aʂɒ sahsɔ̄sâsɔ̄sæphôsahphôsahphôsaáparrazazôazao
72ttramʈˈamtangtængthåũthå̃thôũthiyamttan
114dehengd̥əhəŋtə́ngtáng t'hẫ t'hẫ t'hẫtengtaon


* < satsroa
+ collides with other number, to be revised
✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 20-Jun-24 02:50 | Δt: 370.569ms