cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Genesis
0▲ 0 ▼ 0
Genesis
This public article was written by [Deactivated User], and last updated on 20 May 2024, 14:25.

[comments]
[Public] ? ?
1. Genesis ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.
Menu 1. Genesis 1: za Ful 2. Genesis 2: Adam h'Evah 3. Genesis 3: za Jum 4. Genesis 4: Kayn h'Abêl 5. Genesis 5: Adams éys Noi ume 6. Genesis 6: Qazzósi Sóji ot / Noawh hKallávn 7. Genesis 7: Janntá Nity 8. Genesis 8: Janntó Nity 9. Genesis 9: Alzini Uvên Noaws êsc / Óharrê 10. Genesis 10: Rez Cardêrn 11. Genesis 11: Kutyê Babiln, Shems éys Ábrahmi ipê, hTwenni Ábrahmn 12. Genesis 12: Rell Ábrahmn, h'Ábrahm Aygipti ot 13. Genesis 13: Hiyáhinj Ábrahm hLot 14. Genesis 14: Pronnizá Ábrahm Lots 15. Genesis 15: Alzini Uvên Ábrahms êsc 16. Genesis 16: Hágar h'Ishmayl 17. Genesis 17: Alzini Pirbvasshi Ai 18. Genesis 18: zár Proppéger Ikél hShêzhá Ábraham Sodommi idó
link

[edit] [top]Genesis 1: za Ful


1 — Uvê êcapsyá winckêrs h'éghs fuli azat.
2 — Év guontunact hgnamact ciyá égh, ciyá eps lazn tonzán dong, ibs vellêwyá Qop Uven vjórn dong.
3 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié tyáms," ibsên ciyá tyám.
4 — Uvê nwittyá óf tarcyá tyám, ibs aveckêryá tyáms h'eps.
5 — Uvê botyá za tyámi "arde", ibs botyá za eps "hottê". Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde dejit.
6 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié jcommploqês vjóri vaqui, aveckriqên essev vjós hvjós."
7 — Ibzár kéryá jcommploqês, ibs aveckêryá vjós commploqi yó hvjós hás essec. Ibs sêr-ciyá.
8 — Uvê botyá za commploqi "ála". Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde ávieh.
9 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié óf ahruckivjun vjó áli yó ghulli dej ipê, h'óf wétrun ekêt karckóy. Ibs sêr-ciyá.
10 — Uvê botyá za ekti karcki "têr", ibs zár vjóri ahruckir "pechêr". Ibs Uvê nwittyá óf tarcyá.
11 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié óf ésqun têr karzajês: karzir qor valtyinj muchêrs, hdallêr têrs efz qor valtyinj challurres muchi ont, séz-aviyi hassán wu.
12 — Ésquyá têr karzajês: karzir qor valtyinj muchêrs séz-aviyi hassán wu, hdallêr qor valtyinj challurres muchi ont séz-aviyi hassán wu. Ibs Uvê nwittyá óf tarcyá.
13 — Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde ikéleh.
14 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié tyámer commploqi álan ot, aveckriqên essev arde hottê, ibs ó cié óf hizkinj záltéri ene qor tvotinj tyémirs ongayes h'arders h'ajáters,
15 — Ibs ciun tyámers commploqi álan ot, yiqên essev éghs mick." Ibs sêr-ciyá.
16 — Uvê êcapsyá tyámers biteyes ávi; bitannkis droliqên ards essev, wisakis droliqên hottes essev. Ec êcapsyá aljackêrs.
17 — Uvê ghuyá assás commploqi álan óshe, yiqên essev tyáms éghs mick,
18 — Droliqên ards hottes essev, h'aveckriqên tyáms h'eps. Ibs Uvê nwittyá óf tarcyá.
19 — Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde hitteh.
20 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié óf neckêsun vjó róssers róhaseyes, h'óf cirvunj amyéfer éghs essec commploqi álan ávwa."
21 — Ár Uvê êcapsyá róssers biteyes pechên hchay róhaseyes qoms neckêsá vjó hqom sidchá pechs imc, séz-aviyi hassán wu, ibs êcapsyá amyév cháy, séz-aviyi migná wu. Ibs Uvê nwittyá óf tarcyá.
22 — Uvê juntyá assás ibs nangyá: "Creljict ó cié, h'ó guzhé, h'ó necké vjós pechêrn, h'ó zangé óf guzhinj amyéfer éghs efz.
23 — Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde majeh.
24 — Ibs Uvê nangyá, "Ó cié óf ésqun têr róssers róhaseyes, séz-aviyi hassán wu: julti, rósser qor sidchinj ekti ávwa, haller lugiyer, séz-aviyi hassán wu." Ibs sêr-ciyá.
25 — Uvê kéryá hallers lugiyes séz-aviyi hassán wu, jultis séz-aviyi hassán wu, hróssers qor sidchinj ekti ávwa séz-aviyi hassán wu. Ibs Uvê nwittyá óf tarcyá.
26 — Sên Uvê nangyá, "Ó cié óf kéryá kelsis, yassis ván elich, máta nuwé jalwinj sekkers pechi ot, h'amyéfers áli ot, jultis, hallers lugiyes, hróssers shayes qor sidchinj ekti ávwa.
27 — Ár Uvê êcapsyá vols aymigná elich, êcapsyá vols Uven elich assás; keltyect h'ishact.
28 — Juntyá assás ibs nangyá assái, "Creljict ó cié, h'ó guzhé, h'ó necké éghs, h'ó jáwbuyé hás. Ó jalwé sekkers pechi ot, h'amyéfers áli ot, hróssers shayes qor sidchinj ekti ávwa.
29 — Sên Uvê nangyá, "Ye háfti karzirs cháyes qor valtyinj muchêrs lazs éghn inay efz, hdallêrs cháyes qor sizinj challurres hás imc. Ciwenj nins kenni icu.
30 — Ibs ye azhugêri cháir éghn, h'ámyéfêri cháir áli ot, hrossêri qor sidchinj ekti ávwa -- chi qom qicá shinis ajen -- karzirs cháyes kenni icu." Ibs sêr-ciyá.
31 — Uvê nwittyá shayas qoms kéryá, ibs anna tarcyá. Sên ciyá crudaj, ibs ciyá kayt, qom ciyá arde iwóyeh.

[edit] [top]Genesis 2: Adam h'Evah


1 — Hi vabvivêyá winckêr h'éghe lêzitchês shays hassán elich.
2 — Uvê fasshinón ardn pemseh yup ack qoms fasshyá; ár rugiyá ards pemseh abbóh ackn shay migná ozen.
3 — Sên Uvê juntyá ards pemseh, ibs zihyá óf yéwict ciun, or rugiyá hás abbóh ackn êcapsin ozen qoms fasshyá.
4 — Ciá izrell winckêrn h'éghn unin shê êcapsivjénj, shê DUZE Uvê kéryá éghs hwinckêrs.
5 — Év wétêryá ninawo éghs efz, ibs mack sleckyá karziwo, or DUZE Uvê uómack pujyá inwós éghs mick, ibsor ciá wómens qom zhé nitsyá ekêts,
6 — ar janntéj ótemer éghs éys ibs nitsyéj lazs inays ekêtn.
7 — Sên, DUZE Uvê guontyá jkels, chesn ekêtn ipên, ibs lajyá shinis ajen binchnállêri óshe, ibs cinun kel j'assis róhaseys.
8 — Év, DUZE Uvê tégyá jsanjês maji ot, Edeni ot; ibs eft byulyá kels qoms guontyá.
9 — DUZE Uvê zihyá óf mininunj dallêr shaysézayer ekti êdse; qor vênténj nwitás, hqor pertqact ciénj kenni icu. Ciénj sanji waju dals aytin, hdals artn tarchên h'ungsn unin.
10 — Grugyá jyul qom nistyá sanjês, Edens éys, aveckêryá hás éys efférwári hitê áje.
11 — Botvjá dêjeh "Pishon", uilvá kingi Havili ini êd árv ciá rum.
12 — (Tarcá rum há têrn; ec sév cinj dants cenneshiys h'ónêks)
13 — Grugyá yul ávieh "Gihon", uilvá kingi Cushi ini êd.
14 — Grugyá yul ikéleh "Tigriz", uilvá maji Ashurn anqa. Ibs grugyá yul hitteh "Êbvráte"
15 — DUZE Uvê gnammyá kels ibsên ghuyá miyas Sanji Eden óshe égassiqên htêlhriqên essev hás.
16 — Ibs swidêryá kelli, "Duwect cies óf rastes in challus sanji ot;
17 — ar uózollé rastes challes dals artn tarchên h'ungsn unin éys, or shê rastes hás, peljact vukwon.
18 — DUZE Uvê nangyá, "Uótarcá óf itêha ciá kel. Kérwi mi jhéjáfs hritzeys."
19 — Év DUZE Uvê guontyá ekêtn ipên hallers lugiyes shayes, h'amyéfers shayes áli ot. Skignyá hárs kelli ume ascuniqên essev lio bots scié hrá; ibs lio botyá kel ari hals róhaseys, cinun bots hán.
20 — Ár botyá kel ari jultis, ari amyéfs áli ot, h'ari hals lugiys. Ar óqunivêyá jhéjávwo hritzey Adami idó.
21 — Ár DUZE Uvê zihyá óf tonnact vorbinun Adam; ibs dam vorbyá, DUZE Uvê gnammyá ki vackn Adan, ibsên soltêryá oppas tyems anzh.
22 — Sên DUZE Uvê kéryá j'ichês vacki êdse qoms gnammyá kels éys, ibs skignyá ichês kelli ume.
23 — Nangyá kel, "Év ciá êdwes êdwêrn ván, htyéms tyémn ván, botvun "ich", or gnammivêyá kelli êdse."
24 — Ciá há déters óf picá jkel áfs hwirs migná, ibs detyá árvas ván êsc, ibs ciunj tyéms dej.
25 — Áviya cloyact cinj Adam h'árvah migná, ibs uóduftizénj.

[edit] [top]Genesis 3: za Jum


1 — Év uzoct ciyá vorhal grózol in hallers lugiyes qors DUZE Uvê êcapsyá. Nangyá ichi ume, "Uvê prós nangyá, 'Uózollé rastché in dals éys sanji ot'?"
2 — Nangyá ich vorhalli ume, "Nuwé rastchi challus dallêri éys sanji ot,
3 — ar Uvê nangyá, "Uózollé rastché challus dals éys qom ciá sanji waju, ibs uózollé tantché hás, yung vukwér.'"
4 — "Uópeljact ciá óf vukwon," nangyá vorhal ichi ume.
5 — "Or Uvê artá ófshê rastes hás, ubhivjwenj aharrê nin, ibs ciwon Uvi ya, artwon tarchês h'ungs."
6 — Shê nwittyá ish óf tarcyá challus daln kenni ene, h'óf vêntyá nwitás, h'óf kobvanyact ciyá velsiqi icu sêllus; gnammyá vos ibs rastyá hás. Ec hêryá vos kli migná ume, ibs rastyá hás.
7 — Sên ubyénj álwinchêr hassán, ibs swatsénj óf cloyact ciénj; ár blessénj dêznrérs laitás mick, ibs kéryénj áyassái vikowérs.
8 — Sên butfs DUZE Uven kel h'ich ghickénj, fwé wenwyá sanji ot, ónji ardn ot, ibs DUZE Uvi óte ofsénj dallêrs sanjn itoc.
9 — Ar DUZE Uvê rellyá kelli ume, "Cój cies?"
10 — Ghaytyá, "Ghickin niws sanji ot ibs tenzhyá or cloyact ciyá; ár ofsin."
11 — Ibs nangyá, "Udde êrêlyá nichi óf cloyact cish? Rastich dals éys qos éys swidrin óf uózhé rastes?"
12 — Nangyá kel, "Ich qommi ghuyá ava, hêryá ich avi von challus há dals éys, ibs rastin hás."
13 — Sên DUZE Uvê nangyá ichi ume, "Lu ciá qoms fasshyá?" Nangyá ich, "Almóvjá vorhal ava, ibs rastin."
14 — Ár DUZE Uvê nangyá vorhalli ume, "Or fasshyá léys: Attilict cies grózol shay julti hshay hallêri lugir! Ribfwon natirs nin efz, ibs rastwon chess, arders nin shayes abbóh.
15 — Ibs orswi valtsis nichi h'ichi vaqui, hvaqui ópsti nin h'ópsti migná - dulêmwu há ênips nin, ibs abfwon decks migná.
16 — Nangyá ichi ume, "Kérwi óf bi binkict cinj hwérs nin fulhirs abbóh; fulhron acks hwerqays anzh. Ciwu kobvang nin kli nin idó, ibs jalwu niws.
17 — Nangyá Adami, "Or changyá árvas ibs rastyá challus dals éys qon unin swidêryá, 'Uózollé rastes hás éys': Attilict ciá ekêt nin ori; rastwon hás éys crawi hwerqi ama, arders shayes abbóh ajen nin.
18 — Ésquwu hwelers hzardoners nichi, ibs rastwon karzirs bávn.
19 — Rastwon kennes nin, hecqi angosn nin ama, us yêzrizá ekti umê, ghor gnammivêyá hás éys; or ciá chess, ibs ciquy chess."
20 — Botyá Adam árvas migná Evah, or suwé ciun wirs róhaskirn shayer.
21 — DUZE Uvê kéryá chosers gérn ipên Adami h'árvahi migná ibs veshryá assás
22 — Ibs DUZE Uvê nangyá, "Cinun év kel ki ván ya, artá tarchês h'ungs. Uózollé zangivjá óf hêbrezhá yps ec nammyá dals aytin éys, ibs zazhê rójá."
23 — Ár DUZE Uvê urhushyá miyas Sanji Eden êdse égassiqi icu ekêt, qoms éys gnammivêyá.
24 — Errê têssyá kels, ghuyá vangs majays efz Sanjn Eden khayruppers jhyurás rassays qom dackhmat shkiá, pênsviqên essev véhs dalli aytin ipê.

[edit] [top]Genesis 4: Kayn h'Abêl


1 — Beckyá Adam árvas migná, qom milstrinun ibs fulhêryá Kayns. Nangyá, "Skignyá jkels héjs DUZN anzh."
2 — Eyhá fulhêryá hus migná, Abêl. Év mattávjá Abêl ibs égassyá Kayn hés.
3 — Fwé gojannyá deme, skignyá Kayn von challurres hén, jzmi ene DUZI.
4 — Ec skignyá Abêl jzmés: cwatters mêghziyes grezwen migná. Anqiryá DUZE Abêls hzmés migná,
5 — Ar Kaynwos hzméwos migná. Ár anna sétchict ciyá, ibs olbórjact ciyá avát migná.
6 — Sên DUZE nangyá Kayni ume, "Buls sétchict cies? Buls olbórjact ciyá avát nin?
7 — Gno fasshes hás qom vallojá, uófwartyivjuy? Arnyo uófasshes hás qom vallojá, qumzhá zuz kbáls nin usq; kobvaná qiciqês niws, ar zollé jalwes hás."
8 — Év nangyá Kayn huzi Abêl ume, "Vjuq bávi ipê." Dam ciénj bávi ot, wehtiryá Kayn hus migná Abêl, ibs hvassyá miyas.
9 — Sên DUZE nangyá Kayni ume, "Cój ciá Abêl, huze nin?" "Uóhart," uttagnyá, "ci mantyáfs huzn ván?"
10 — DUZE nangyá, "Lu fasshish? Ó changé! Avi êntirá cub huze nin ekêts éys.
11 — Év, attilict cies, têssivjá ekti óte, qom ubyá arcas migná kyappuriqên essev cups huzn nin gichês nin éys.
12 — Shê égaswon ekêts, ésququón jabbórs nichi. Ciquy jsolmiyécks rugyunays éghs efz."
13 — Nangyá Kayn DUZI ume, "Ciá sórzhi ván grózol hái qom zhé arruve.
14 — Varre, têsses ava kingi óte, ibs ofsivjwi sétvi nin óte. Ciquó jsolmiyécks rugyunays éghs efz, ibs hvaswu ava inuz qom óquná ava."
15 — Ar DUZE nangyá mi ume, "Uósêrciá. Yagwu inni qom hvassá Kayns, ibvils pemse hyol." Sên, cinun Kayn DUZI ávo máta suwé hvaswu wómen qom óquná miyas.
16 — Ár picyá Kayn sétvi DUZN óte, ibs zhtidyá kingi Nod ot, majês Eden usq.
17 — Beckyá Kayn árvas migná, qom milstrinun ibs fulhêryá Enohs. Sên cotjyá Kayn jfancks, ibs botyá hás óhahhi Enohh idó.
18 — Vultyá Iratv Enohi ume, ibs ciyá Iratv áfs Mehujayln, ibs ciyá Mehujayl áfs Methusyayln, ibs ciyá Methusyayl áfs Lámehn.
19 — Triqsyá Lameh ichêrs ávi, bottect Adah ciyá dej, ibs bottect Zillah ciyá laitá.
20 — Fulhêryá Adah Jábals; ciyá áfs hárn qor zhtidénj baytvêri ot ibs êkshêryá jultis.
21 — Ciyá bot huzn migná Jubal; ciyá áfs hárn qor twocrinj dikbellutirs h'icórs.
22 — Ec qicyá Zillah j'óhas, Tubal-Kayn, qom têntyá j'aviys pellirn ónjin h'utirn ipên.
23 — Nangyá Lámehe árvarri migná, "Ó changé avi, Adah hZillah; Árvarrê Lámehn, ó ghické léyr stackêrs. Hvassin jkels cotyihriqên ozen ava, j'ópskel or kuwizhilyá ava.
24 — Gno suntrivjá pemse hyol Kayn, sên aypemse-hpemse hyol Lámehe."
25 — Yêz beckyá árvas migná, ibs fulhêryá j'óhas, ibs botyá miyas Seth, ibs nangyá, "Uvê Lifwinyá j'óhas laytyeys, Abli héza, qoms hvassyá Kayn.
26 — Ec qicyá Seth j'óhas, ibs botyá miyas Enosh. Daqanninunj mêner bots DUZN há tyémi azat.

[edit] [top]Genesis 5: Adams éys Noi ume


1 — Ciyá léy j'izrels salghyays twenni-daln Adan. Shê êcapsyá Uvê kelsis, kéryá assás yassi ont Uven.
2 — Keltyect h'ishact êcapsyá assás ibs juntyá assás. Ibs botyá assás "Kelsi" shê êcapsivjénj.
3 — Shê rójyá ajáttêrn 130 ém, qicyá j'óhas yassi ont migná, ibs botyá hás Seth.
4 — Fuli Sethên erhe, rójyá Adam ajáttêrn 800 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
5 — Charagna rójyá Adam ajáttêrn 930 ém ibsên vukyá.
6 — Shê rójyá Seth ajáttêrn 105 ém, cinun áfs Enoshên.
7 — Errê cinun áfs Enoshên, rójyá Seth ajáttêrn 807 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
8 — Charagna rójyá Seth ajáttêrn 912 ém ibsên vukyá.
9 — Shê rójyá Enosh ajáttêrn 90 ém, cinun áfs Kenan.
10 — Errê cinun áfs Kenan, rójyá Enosh ajáttêrn 815 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
11 — Charagna rójyá Enosh ajáttêrn 905 ém ibsên vukyá.
12 — Shê rójyá Kenan ajáttêrn 70 ém, cinun áfs Mahayaleln.
13 — Errê cinun áfs Mahayaleln, rójyá Kenan ajáttêrn 840 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
14 — Charagna rójyá Kenan ajáttêrn 910 ém ibsên vukyá.
15 — Shê rójyá Mahayalel ajáttêrn 65 ém, cinun áfs Jaridên.
16 — Errê cinun áfs Jaridên, rójyá Mahayalel ajáttêrn 830 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
17 — Charagna róyjá Mahayalel ajáttêrn 895 ém ibsên vukyá.
18 — Shê rójyá Jarid ajáttêrn 162 ém, cinun áfs Enon.
19 — Errê cinun áfs Enon, rójyá Jarid ajáttêrn 800 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
20 — Charagna róyjá Jarid ajáttêrn 962 ém ibsên vukyá.
21 — Shê rójyá Enohh ajáttêrn 65 ém, cinun áfs Methusyallan.
22 — Errê cinun áfs Methusyallan, ezzisqact wennêwyá Uves êsc ajáttêrn 300 ém ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
23 — Charagna róyjá Enohh ajáttêrn 365 ém.
24 — Uves êsc ezzisqact wennêwyá Enohh, sên cinón, or Uvê gnammyá miyas.
25 — Shê rójyá Methusyalla ajáttêrn 187 ém, cinun áfs Lámehn.
26 — Errê cinun áfs Lámehn, róyjá Methusyalla ajáttêrn 782 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
27 — Charagna róyjá Methusyalla ajáttêrn 969 ém ibsên vukyá.
28 — Shê rójyá Lámehe ajáttêrn 182 ém, qicyá j'óhas.
29 — Botyá miyas Noawh, ibs nangyá, "Olbittwu myá acks hcrawas elich gichêrn háln orin ekêt qoms attilyá DUZE."
30 — Errê vultyá Noawh, róyjá Lámehe ajáttêrn 777 ém, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
31 — Charagna róyjá Lámehe ajáttêrn 777 ém ibsên vukyá.
32 — Errê êkkect ciyá Noawh ajátters 500, cinun áfs Shemn, Hamn hJafethên.

[edit] [top]Genesis 6: Qazzósi Sóji ot / Noawh hKallávn


1 — Syê guzhyá stad minêsin éghs efz, ibs vultyénj oliser assái,
2 — Nwitténj óharrê Uven óf klêjact ciénj oliser min, ibs triqsénj in hárn qom uinénj.
3 — Sên DUZE nangyá, "Uózazhê satsênzhwi qop ván miners êsc or tanswiyact cinj; juwenj ajer hassán ajáttêrn ayanêl-h'ayávi ém."
4 — Ciénj Nebvilir éghs efz hár arders abbóh, ibs hári erhe, shê vjénj óharrê Uven olisêri min ume ibs qicénj ájers assás êsc. Ciénj rammáfers êksin, kellers rásn.
5 — DUZE nwittyá óf có-bitect cinunj qazzósi minêsin éghs efz, ibs ritêj megne ungsact ciénj ari hlobv winnêchêrn dêrátn miney.
6 — DUZE winnyá óf êcapsyá miners éghs efz, ibs anna arvácract ciyá dêrát migná.
7 — Ár DUZE nangyá: "Kêgnwi lazzi éghn óte minêsis qoms êcapsyá; ibs hárs êsc hallers, h'amyéfers hróssers qor sidchinj ekti anqa, or winne óf êcapsyá hárs."
8 — Ar velsyá Noawh anqis álwinsi DUZN ot.
9 — Ciá j'izrell Noawn htwennin migná. Ciyá Noawh jkels áltriceys, rózewn un chells demn migná itoc, ibs ezzisqact wennêwyá Uves êsc.
10 — Qicyá Noawh óharres ikél, Shem, Ham hJafeth.
11 — Év rawricact ciyá éghe aharri Uven éze, ibs neckêsyá yómats.
12 — Uvê nwittyá cádens óf rawricact cinun éghe, or rawriciénj shay mêner vutters hassán.
13 — Ár Uvê nangyá Noi ume, "Ostwi shay mêners, or neckêsá éghe yómats hassán orin. Peljact vargwi assás h'éghs.
14 — Ár ó kéryé áynichi j'arkas cipres-têltên ipên, ó kéryé ázantêrs hái ot ibs ó vikowé imzis hbwizis hán lovs anzh.
15 — Qiyé cotjes hás léhi ya: "Qiyé ciá umsi hán lóbvêrs ayanêl-h'ayhitê, ónjasi hán lóbvêrs ayávi-hitê ibs pése hán lóbvêrs aythitê.
16 — Ó kéryé jswints háhi icu, qommi ot ó zangé j'ubêsis tváqês tensilóbvêrn ayhitê-hmaj elich. Ó orzé jkbáls azats arkan usq ibsó kéryé simizórs ocksayes hdrajáyes hraistayes.
17 — Skignwi kallávnitêrs éghs mick vargiqên essev shay aytis winckêri yó; shay rós qom qicá shinis ajen. Labviwu chay éghs efz.
18 — Inztilwi j'alzinis ván niws êsc ibs jodwér arkas; nichi h'óharres nin, árvas nin h'árvarres oharrn nin niws êsc.
19 — Zollé skignes arki óshe ávi rós róhaseys êss, jkellefs jh'isefs, róhasect essiqên essev háws.
20 — Ávi chay séz amyévn êss, ávi chay séz haln êss ibs ávi chay séz rós qom ribvá ekti ávwa êss, guichwenj nichi ipê róhasect essiqên essev.
21 — Zollé gnammes chay séz kennen qom rastivjwu ibs inses hás kenni ene háfti h'assái idó."
22 — Fasshyá Noawh chas qoms Uvê swidêryá mi.

[edit] [top]Genesis 7: Janntá Nity


1 — Sên DUZE nangyá Noi ume, "Ó vjé arki óshe, nis htwenni inay nin, or áltricect linyá háws léy vulchassi ot.
2 — Ó gnammé háws êsc, affasirs pemse ari halli vari ai, jkeltykis hvêcts migná, h'affasis dej ari halli uóvari ai, jkeltykis hvêcts migná,
3 — ec h'affasirs pemse ari amyévi ai, jkeltykis jh'ishakis, róhasect essiqên essev aviys hassán éghi êd.
4 — Ardêri pemse erhe, pujwi inwós éghs mick ardêrn ayhitê hottêrn ayhitê ém ibs kêgnwi lazzi éghn óte ari rós róhaseys qoms êcapsin."
5 — Ibs kéryá Noawh há qoms DUZE swidêryá mi ume.
6 — Êkkect ciyá Noawh ajátters iwóyayanêl shê grimzyénj kallávnitêrs éghs mick.
7 — Ibs jodénj Noawh h'óharrê nin, h'árvah nin h'árvarrê oharrn nin arkas fwissiqên essev nitêrs kallávn.
8 — Guichénj affasir halli vari huóvari, amyévi, shay hróssi qom sidchinj ekti ávwa ai,
9 — keltyey h'ishay, Noi ipê ibs jodénj arkas, ya Uvê swidêryá Noi.
10 — Ibs ardêri pemse erhe, guichénj kallávnitêr éghs mick.
11 — Ajáts iwóyayanleh abbóh, ards aytpemseh orwon ávieh abbóh; shiténj há ards abbóh chay sleckêr tonzán bitey, ibs ubyénj shtárunicker winckn.
12 — Ibs jumyá inwó éghs mick ardêrn hottêrn ayhitê ém.
13 — Jodénj há ards abbóh Noawh h'óharrê migná, Shem, Ham hJafeth, sêgnet árvas migná h'árvarres óharrn ikél migná êsc arkas.
14 — Sizénj assás êsc, ari hals lugiys, séz-aviyi hassán wu, ari jultis, séz-aviyi hassán wu, ari rós qom sidchá ekti ávwa, séz-aviyi hassán wu, ari h'amyéfs, séz-aviyi hassán wu; chas qom qicá sirrurs.
15 — Guichénj affasir ari róssêri qor qicinj shinis ajen ai Noi ume ibs jodénj arkas.
16 — Keltyect h'ishact ciénj haller qor jodénj arkas, ari sézi róhasi ai, ya Uvê swidêryá Noi. Sên DUZE soltêryá miyas.
17 — Gojanné guichyá kallávn ardêrn ayhitê ém, ibvwé guzhénj nitêr, ibs ockinivêyá arka éghs anna essec.
18 — Jannténj vict hguzhénj nitêr éghs efz ibs vellêwyá lazs nityn efz.
19 — Bitect jannténj éghs efz ibs vikowivjénj charrer péyoyer chá winckêri yó.
20 — Jannténj nitêr ibs vikowénj charrers tonzact anstad lóbvêri pemse.
21 — Labviwyá chá res róhasey qom sidchyá têrs efz; amyéfer, julti, haller lugiyer, chá rósser qor bvyettinj éghn dong, chá hkelsi.
22 — Vukyá chay têrs karckóys efz qom qiyá shinis ajen binchnállêri migná ot ;
23 — Kêgnivêyá chá res róhasey lazs éghn efz; kêgnivêyénj mêner haller hrósser qom sidchá ekti avwá, h'amyéfer éghi óte. Ishtyá menyect Noawh h'hár miyas êsc arki ot.
24 — Kallávnyénj nitêr éghs ardêrn ayanêl-h'aymaj ém.

[edit] [top]Genesis 8: Janntó Nity


1 — Ar Uvê izêrdyá Noaws chá hallers lugiyes hjultis qom ciénj miyas êsc arki ot, ibs pujyá jmeshes éghi ávwa ibs mattuwénj nitêr.
2 — Év soltrivjénj sleckêr tonzán hshtárunicker winckêrn ibs juminón inwó áli êdse.
3 — Proct mattuwyá nity éghi óte. Ossi ardêrn ayanêl-h'aymaj azat, shumvjyá nity,
4 — Ibs ards aytpemseh orwon pemseh abbóh, ruginun arka jabbórs Ararant efz.
5 — Gojanné mattuwyá nity orwos ayteh ussis ibs ards dejit orwon ayteh abbóh, nwityact cinunj bazzer jabbórn.
6 — Ardri ayhitê erhe ubyá Noawh jmizêrs qoms kéryá arki ot.
7 — Ibs pujyá jfonzhers, ibs gojanné dackhmat cirvjá us ókarckyá nity éghs éys.
8 — Sên pujyá jlucks ascuniqên essev qobv mattuwyá lazzi ekêtn óte.
9 — Ar zhé óqunyá jghulwos triviqên essev or ciyá nity ina lazn dong éghn; ár yêzrizyá Noi ume arki ot.
10 — Epyá ardêrn pemse ém ibs yêzpujyá lucks arkas éys.
11 — Shê yêzrizyá mi ume, ciyá áforri migná ot jrendallrés vanway! Sên, artyá Noawh óf mattuwyá nity éghi óte.
12 — Epyá ardêrn bondeyer pemse ibs yêzpujyá lucks, arsên uó yêzrizyá mi ume.
13 — Ardi dejit orwon dejit ajátn iwóyayanêl-hdejit Noawn azat, ókarckyá nity éghi óte. Sên wóhulyá Noawh vikows arki ammê ibs nwittyá óf karckóct ciyá lazze ekêtn.
14 — Ardi ayávi-pemseh orwon ávieh, vavact karckóct ciyá éghe.
15 — Sên Uvê nangyá Noi ume:
16 — "Ó amitvé arkas, nis h'árvah nin h'óharrê nin h'árvarrê hassán.
17 — Ó skigné chá séz rósi róhasi ai qom ciá niws êsc: amyéfers, hallers, hróssers qor sidchinj ekti avwá, máta zhé grótyinj éghs efz ibs creljict cinj ibs guzhinj stats hassán.
18 — Ár amitvjá Noawh, óharres migná h'árvas migná, h'árvarres óharrn migná.
19 — Amitvjénj arkas, chá haller, chá hrósser qor sidchinj ekti avwá, chá h'amyéfer, séz dej laiti erhe.
20 — Sên cotjyá jmubvás DUZI idó ibvwé gnammyá von hallers varayes von h'amyéfers varayes, mêzellyá zmérs rágnáyes hás efz.
21 — DUZE bêngyá cenneshis venreys ibs nangyá dêráti migná ot: "Wóchen yêzatillwi ekêts minêrn orin shuzi ungsact ciá chá hlobv dêrátn miney milhi erhe. Ibs wóchen yêzvargwi chá róssers róhaseyes, fwé fasshin.
22 — "Ten mazzá éghe, munhdeme hrwóper, óna h'áverz, hitêr hcórdult, arde hottê, wóchen ciquój."

[edit] [top]Genesis 9: Alzini Uvên Noaws êsc / Óharrê


1 — Sên Uvê juntyá Noaws h'óharres migná, fwé nangyá assái: "Ó creljict cié hguzhé stats háná hnecké éghs.
2 — Skignwenj hels hmóvs hána chá azhugi ume, chá amyéfi áli ot ume, chá rósi qom sidchá ekti avwá, chá sekki pechi ot ume: hrivjinj gichêri háná óshe.
3 — Ciwu kennes háfti idó chay qom rójá hsidchá. Zhubia hrin karzirs átyayes háfti, év her chas."
4 — Ar uózollé rastché ochês qom zo stándá ayncups migná áymi ot.
5 — Ibs ayncupên ésháná unin, peljact clirwi j'izrelzis. Clirwi j'izrelzis chá hals éys. Ec chá mins éys, clirwi j'izrelzis aji laitá jmin wad."
6 — "Inuz zhoptá cups mineys, zhoptivjwu cub migná minêri ama; Or volli Uvên ont, Uvê êcapsyá kelsis."
7 — " Ibs háná unin, ó creljict cié hguzhé stats háná; ó grótyé éghs efz hguzhé háhi irwo."
8 — Sên Uvê nangyá Noi h'oharri miyas êsc ume:
9 — "Év inztile alzinis ván niws êsc hghedáshêrs nishi erhe êsc,
10 — chá hrós róhaseys qom ciyá niws êsc êsc: amyéfers, jultis, chá hallers lugiyes, cham qom amitvjá arkas niws êsc; chá rós róhaseys éghs efz.
11 — Inztile alzinis ván háws êsc: Wóchen yêzvargivjwu chá ayti nitêri jkallávn ama, wóchen yêzciwu jkallávn vargiqên essev éghs."
12 — Ibs Uvê nangyá: "Ciá léy zálters alzinin qoms kérye niws, h'ava, chá hrós êsc, j'alzinin chá vulchassêrn ém qom qiztwenj:
13 — Ghuyin shinqas ván voyhers itoc, ibs ciwu zálters alzinin ava h'éghs êsc.
14 — Yahho skigne voyhers éghn dong ibs wétár jshinqa voyhers itoc,
15 — Izêrdwi alzinis niws, háva, chá hrós róhaseys chá sézi ai êsc. Wóchen yêzciqunj nitêr jkallávn vargiqên essev chá aytis.
16 — Yahho wétár jshinqa voyhers itoc, nwittwi hás ibs izêrdwi alzinis shanceys Uves chá hróssers chá sézi éghs efz ai êsc.
17 — Ár Uvê nangyá Noi ume, "Ciá léy zálters alzinin qoms inztilin ava chá h'aytis éghs efz.
18 — Ciénj óharrê Noawn qor amitvénj arkas, Shem, Ham, hJafeth, ibs ciyá Ham áfs Canán.
19 — Ciénj óharrê Noawn ikél, ibse guichénj assái êdse mêner qor vjahénj ina éghi ávwa.
20 — Tégyinun Noawh, qom ciyá jkel hén, jéljus.
21 — Shê libyá von qifs migná, ushlircinun ibs vikowunact senjyá baytfs migná imc.
22 — Cloyact nwittyá Ham qom ciyá áfs Canán, áfs migná, ibs bwizi êrlyá hás huzêri ávi migná.
23 — Ar gnamménj Shem hJafeth jchos ibs byulénj hás vizérn hassán dong, sên mattawenwénj ibs vikowénj qurs cloyays áfên hassán. Ithilénj avátters hassán máta uósuwé nwitténj áfs cloyays hassán.
24 — Shê cattógnyá Noawh qifi migná erhe ibs ascunyá hás qoms fasshyá óhah sansanjéy migná,
25 — Nangyá: "Ó attilict cié Canán! Ciqun ultáfs raistranjéys huzêri avó."
26 — Ec nangyá: "Ó cié vrétfs DUS mick, Uves Shemn! Nuwé ciwu Canán ultáfs Shemn.
27 — Uvê nuwé gródemwu uzimis Jafethn, nuwé zhtidwu Jafeth baytvêri Shemn ot, ibs nuwé ciwu Canán ultáfs Jafethn."
28 — Zhtidyá Noawh kallávni erhe ajáttêrn 350 ém.
29 — Charannact zhtidyá Noawh ajáttêrn 950 ém, ibsên vukyá.

[edit] [top]Genesis 10: Rez Cardêrn


1 — Ciá léy j'izrels Shemn, Hamn hJafethn unin, óharrn Noawn, qor ec qicénj óharres kallávni erhe.
2 — Jafethnitêr: Óharrê Jafethn: Gómer, Mahohe, Madai, Javan, Tubal, Meshek, hTiras.
3 — Óharrê Gómern: Ashkenaz, Rifath, hTogarmah.
4 — Óharrê Javan: Elishah, Tarshish, Kitnitêr he Rodanitêr.
5 — Léyr chellêri pejvir êdse, mennénj uzimêri hassán óshe, airackêri hassán óshe, cardêri hassán imc, ibs qicénj ari dizhós ázhassán
6 — Hamnitêr: Óharrê Hamn: Cush, Aygiptu, Pute, hCanán.
7 — Óharrê Cushn: Séba, Havilá, Sabtah, Rámah, hSabteka. Óharrê Rámahn: Sheba hDedan.
8 — Ciyá Cush áfs Nimrodn, qom cinun jrumácks astrays éghs efz.
9 — Ciyá jfrêssáfs astrays DUZI ald, qon orin nangivjá: "Nimrodi ya, jfrêssávi astri DUZI ald."
10 — Ciénj drájer dejit ékánin migná Babilon, Uruk, Akkad, hKalneh, Shinari ot.
11 — Vjyá kinks éys Assiri ume, cój cotjyá Ninêves kéwirs êsc, Callah
12 — hRésn, qom ciá Ninêvehhi hCallahhi vaqui, qom ciá fancks biteys.
13 — Ciyá Aygiptu áfs Ludinitêrn, Anamnitêrn, Léchabnitêrn, Náftuchnitêrn,
14 — Patvrusnitêrn, Kasluchnitêrn (qommi erhe guichénj Filistnitêr) hCaftórnitêrn.
15 — Ciyá Canán áfs Sidon, dejáje migná, hHitnitêrn,
16 — Jebusnitêrn, Amornitêrn, Girgajtnitêrn,
17 — Hivinitêrn, Arknitêrn, Sinnitêrn,
18 — Arvádnitêrn, Zhémarnitêrn hHammatvnitêrn. Eyhá vjahénj airacker Canánayer,
19 — ibs hêbrezhénj platzer Canán Sidons éys Gerarri sus Gazi ipê, ibsên Sodommi, Gomorrahhi, Admahhi, hZebóyimi sus Lashi ipê.
20 — Cinj léyr óharres Hamn, airackêri hdizhóri hassán ai, uzimêri cardêri hassán ot.
21 — Shemnitêr: Ec vultyénj Shemmi, huze êkkéy qon ciyá Jafeth; ciyá Shem dejlucks chá óharres Ebern.
22 — Óharrê Shemn: Élám, Ashur, Arfacksad, Lude, h'Arham.
23 — Óharrê Arhamn: Uz, Hul, Getver, hMesheck.
24 — Ciyá Arfacksad áfs Shelan, ibs ciyá Shela áfs Ebern.
25 — Vultyénj óharrê ávi Eberri: Botvjá dej Peleg or dems migná abbóh, wagnect ciyá éghe, botvjá huze migná Yocktan.
26 — Ciyá Yocktan áfs Almodadn, Shelefn, Házarmavetfn, Jeran,
27 — Hadóramn, Uzaln, Diklahhên,
28 — Óbaln, Abimayln, Shéban,
29 — Ofir, Havilan, hJobabfn. Ciénj chá óharres Yocktan.
30 — Anollyá quáv qommi ot zhtidénj, Meshas éys Seffari ipê, tilzhcardi maji ot.
31 — Cinj léys óharres Shemn, airackêri hdizhóri hassán ai, uzimêri cardêri hassán ot.
32 — Cinj léys airackêrs óharrên Noawn, ubêri ghedsin éze, cardêrs hassán imc. Mennénj mêner léy cardêrs éys éghn dong kallávni erhe.

[edit] [top]Genesis 11: Kutyê Babiln, Shems éys Ábrahmi ipê, hTwenni Ábrahmn


1 — Év qicyá ina sój dizhós dej hnangwes qommyuys.
2 — Fwé majact sidchénj mêner óqunénj jréhs Shinari ot, ibs sév fanckrénj.
3 — Nangyénj árái, "Guij kéryuq hêkantêrs, ibs êtict kessluq hás." Perténj hêkants óthi héza hlovs fucksi.
4 — Sên nangyénj, "Guij cotjuq jfancks áyhalli, jkutyi ont qom hêbrezhwu winckêrs ár preyé velsquq céstius yunsháv vjahivjwir lazzi ina éghn avwá."
5 — Ar DUZE shumvjyá nwittiqên essev fancks hkutyes qoms cotjéns mêner.
6 — DUZE nangyá: "Gno fasshinunj léys chelli dejtyi qor ditinj dizhós eredeys ene, wostect ciwu wórch qoms cwiquinj.
7 — Guij shumvju ibs hangzhu dizhórs hassán máta uóqammarwenj árás."
8 — Ár DUZE vjahyá assás sevéys chá éghi ipê ibs cotjinówej fancks.
9 — Hán orin botvjá Babil or DUZE sév hangzhyá dizhórs ina sójn. Sevéys DUZE vjahyá assás lazzi ina éghn avwá.
10 — Ciá léy j'izrels twenni-dalli Shemn. Kallávni h'ajáttêri ávi erhe, shê êkkect ciyá Shem ajátters 100, ciwu áfs Arfacksadn.
11 — Ibs rójyá Shem ajáttêrn 403 ém ciuqi erhe áfs Arfacksadn, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
12 — Shê rójyá Arfacksad ajáttêrn 35 ém, cinun áfs Shelan.
13 — Ibs rojyá Arfacksad ajáttêrn 403 ém ciuqi erhe áfs Shelan, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
14 — Shê rójyá Shela ajáttêrn 30 ém, cinun áfs Ebern.
15 — Ibs rojyá Shela ajáttêrn 403 ém ciuqi erhe áfs Ebern, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
16 — Shê rójyá Eber ajáttêrn 34 ém, cinun áfs Peleggên.
17 — Ibs rojyá Eber ajáttêrn 430 ém ciuqi erhe áfs Peleggên, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
18 — Shê rójyá Peleg ajáttêrn 30 ém, cinun áfs Ryun.
19 — Ibs rojyá Peleg ajáttêrn 209 ém ciuqi erhe áfs Ryun, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
20 — Shê rójyá Ryuh ajáttêrn 32 ém, cinun áfs Séruggên.
21 — Ibs rojyá Ryuh ajáttêrn 207 ém ciuqi erhe áfs Séruggên, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
22 — Shê rójyá Sérug ajáttêrn 30 ém, cinun áfs Nahorn.
23 — Ibs rojyá Sérug ajáttêrn 200 ém ciuqi erhe áfs Nahorn, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
24 — Shê rójyá Nahor ajáttêrn 29 ém, cinun áfs Téran.
25 — Ibs rojyá Nahor ajáttêrn 119 ém ciuqi erhe áfs Téran, ibs qicyá laitá óharres h'olisers.
26 — Shê rójyá Térah ajáttêrn 70 ém, cinun áfs Ábrahmn, Nahorn hHáran.
27 — Ciá léy j'izrels twenni-dalli Téran. Cinun Térah áfs Ábrahmn, Nahorn hHáran. Ibs cinun Háran áfs Lotn.
28 — Dam zo rójyá áf migná, vukyá Háran Uri Khaldeyi ot, kingi fulin migná ot.
29 — Triqsénj heck Ábrahm hNahor. Botvjá árvah Ábrahmn Sárahi, ibs árvah Nahorn Myêlkah, qom ciyá olis Háran, qom ciyá áfs heck Myêlkah h'Iskah.
30 — Év ciyá Sárahi miyêrn un or uózhé bullêjyá.
31 — Gnammyá Térah óhas migná Ábrahm, óhavuis migná Lot (óhas Háran), hvuwnolise migná Sárahi, árvas óhan migná Ábrahmn, ibs sêgnet picénj Urri Khaldeyi êdse, vjiqên essev Canán ipê. Ar shê guichénj Harrans usq, sév fanckrénj.
32 — Rójyá Térah ajáttêrn 205 ém, ibs vukyá Harrani ot.

[edit] [top]Genesis 12: Rell Ábrahmn, h'Ábrahm Aygipti ot


1 — DUZE nangyá Ábrahmi: "Ó vjé cardi nin, chelli nin, hdéyresi áfên nin óte, kingi ipê qoms kyennwi nichi.
2 — Chantri niws jcarts biteys, ibs juntwi niws. Bitect zihwi bots nin ibs ciquy juntis.
3 — Juntwi kiris qor juntinj niws, ibs attilwi kiris qor attilinj niws, ibs juntivjwenj chá chellêr éghs efz nichi êd."
4 — Ár vjyá Ábrahm ya êrêlyá mi ibs guichyá Lot mi ont. Êkkect ciyá Ábrahm ajátters aypemse-hmaj shê picyá Harrani êdse.
5 — Gnammyá árvas migná Sárahi, yenáls migná Lot, chas qoms tyanzénj qoms zattrénj, hmêners qoms qessénj Harrani ot, ibs picyá kingi Canán ot, ibs sév grimzénj.
6 — Yairyá Ábrahm kingi êd callact anstad dalli biti Morêhn Shehhems usq. Há tyémi azat, ciénj Canánayer kingi ot.
7 — DUZE wétêryá hnangyá Ábrahmi: "Yêwi léy kinks ópsti nin." Ár sév cotjyá jmubvás DUZI idó, qom wétêryá nichi.
8 — Sevéys vjyá tilzhêri ipê maji Betveln ot ibs cotjyá baytfs migná, fwé swernect ciyá Betvel, hmajact Ai. Sév cotjyá jmubvás DUZI idó, ibs rellyá bots DUZN.
9 — Sên picyá Ábrahm ibs gojanné yairyá Néghebvi ipê.
10 — Év ciyá jcollób kingi ot ibs Ábrahm shumvjyá Aygipti ipê zhtidiqên essev von demi ém, or binkict ciyá collób.
11 — Fwé jodinun Aygiptus, nangyá árvahhi migná Sárahi: "Arte óf cies j'ichês klêjoys.
12 — Shê nwittinj Aygiptnayer niws, nangwenj 'Ciá léy árvas migná.' Sên, hvaswenj ava, ar zangwenj óf rójes.
13 — Ó nangé óf cies vjártêns ván, máta nichi idó taract shenntivjwi, ibs nin orin zangivjwi óf róje."
14 — Shê grimzyá Ábrahm Aygipti ot, nwittyénj Aygiptnayer óf ciyá Sárahi j'ichês anna klêjoys.
15 — Ipshê nwitténj urrênáfer Párhón Sárahis, vrivénj miyas Párhi, ibs gnammivêyá qaytéti Párhón óshe.
16 — Taract shenntinj Ábrahms Sárahi idó, ibs qessyá Ábrahm yótirs hkyillers, qártêrs keltyeyes h'ishayes, hizkêrs keltyeyes h'ishayes, h'ugyunáfers.
17 — Ar DUZE cezzyá ruckners bettêreyes Párhi hdéyresi Párhón árvan Ábrahmn Sárahi orin.
18 — Ár weqilwyá Párhó Ábrahms. Nangyá: "Lu fasshish avi? Buls uóhêrlish óf ciá árvas nin?
19 — Buls nangish óf ciá vjártêns nin, máta gnammin miyas árvahhi ván ene. Év eft ciá árvah nin. Ó gnammé miyas, h'ó vjé!"
20 — Sên yushyá Párhó kikers migná Ábrahmn unin, ibs óz pujénj Ábrahms, árvahhi migná hchi qoms tyanzyá ont.

[edit] [top]Genesis 13: Hiyáhinj Ábrahm hLot


1 — Ár ockvjyá Ábrahm Aygiptus éys Néghebvi ipê, árvahhi migná, hchi qom tyanzyá ont, ibs vjyá Lot assái anqa.
2 — Anna vissact cinun Ábrahm, julti hbóksi hrummi ai.
3 — Vjyá Néghebfs éys ghullêri filir ipê us grimzyá Betvli ot, ghulli ot Betvli h'Ai vaqui, qoms usq putó ciyá baytv migná,
4 — Ibs qoms usq dejit cotjyá jmubvás. Sév rellyá Ábrahm bots DUZN.
5 — Év ec sizyá Lot, qom sidchyá Ábrahmi ont, grezwers hmattáfers hbaytvêrs.
6 — Ar uózhé hwewlyá king assás dam sêgnet ciénj, or sêrbitect ciénj tyannir hassán.
7 — Ibs cinunj wozrazir yutyamáfers Ábrahmn hLotn itoc. Ec zhtidénj Canánayer hPerizniyer kingi ot há tyémi azat.
8 — Ár nangyá Ábrahm Lotti ume, "Qiyé ciá wozraziwo niws h'ava itoc, yung yutyamáfers nin hván itoc, or cichi áqórs sizeyes.
9 — Ciá ina kingwo nichi ald? Hiyáhuq áyháls. Gno tyêvect vjuy, jenzhect vju, gno jenzhect vjuy, tyêvect vju."
10 — Zinzigyá Lot, ibs nwittyá óf qua-nitict ciyá ina réhe Jordan Zóari ipê, sanji DUZN ya, Aygipti ipê. Yup DUZE vargyá Sodoms hGomorras.
11 — Ár uinyá Lot ina réhs Jordan áymi idó ibs majact yairyá. Hiyáhénj keller ávi.
12 — Zhtidyá Ábrahm kingi Canán ot, ibs Lot fanckêri réhn waju ibs cotjyá baytvêrs migná Sodommi size.
13 — Év qazzóct ciénj mêner Sodomn ibs vict zuzzénj DUZI ott.
14 — DUZE nangyá Ábrahmi ume, errê hiyáhyá Lotti óte: "Ó zinzigé séfs éys qoms usq cies, séfrect htyénect, majact hswernect.
15 — Zazhê yêwi chá kinks qoms nwittes, nichi h'ópsti nin ume.
16 — Zihwi óf ciun ópsti nin chessi éghn ya, máta zhé stanná inni chess, zhé stannivjá ópsti nin.
17 — Ó vjé h'ó wenwé umsi h'ónjasi kingên êd, or ye hás nichi."
18 — Ár vjyá Ábrahm rójiqên essev dallêri Mamrên size Hebrons usq, árv cotjyá baytvêrs migná. Sév cotjyá jmubvás DUZI idó.

[edit] [top]Genesis 14: Pronnizá Ábrahm Lots


1 — Tyémi azat qoms abbóh ciyá Amraffel ékans Shinarn, ciyá Arioch ékans Ellasarn, ciyá Kedorlaómêr ékans Elamn, hciyá Tidal ékans Goyimn,
2 — Ruzhikrinunj hár ékaner ékans Sodomn Bérá, ékans Gomorrahên Birsha, ékans Adman Shinab, ékans Zeboyimn Shémebr, h'ékans Bélan (ciá Zoar) ott.
3 — Idéqénj chá léyr ékaner qobchêrs hassán sóvi Sêddimn (ciá Sóv Tanjqantan).
4 — Ciénj j'urls Kedorlaómêrn ajáttêrn aytávi ém, ar ahhubénj ajáts aytikéleh abbóh.
5 — Onvjénj Kedorlaómer h'ékaner qommi aliyá, ajáts aythiteh abbóh, ibs gámehyénj Refániyers Ashtêrotv-Karnaimi ot, Zuzitneyers Hammi ot, Émitneyers Shave-Kiryátvaymi ot,
6 — hHórneyers tilzhcardi Seyr ot, callact anstad El-Parani qabvi size.
7 — Sên ithilénj ibs vjénj En-Mishpati ipê (ciá Kadesh), ibs vifténj ina uzimis Amálekneyern heck Amórneyer qor zhtidénj Hazêzon-Tamari ot.
8 — Sên vhotténj ékan Sodomn, ékan Gomorrahên, Adman, Zeboyimn hBélan (ciá Zoar), bwelsénj cattubers hassán sóvi Sêddimn ot
9 — Catti icu ékani Elamn Kedorlaómer, ékani Goyimn Tidal, ékani Shinarn Amraffel, h'ékani Ellasarn Arioch ott: ékaner hitê tit ékaner maj.
10 — Év neckêsyá sóv Sêddimn lóvufers, ipshê wévlénj ékaner Sodomn hGomorrahên, juménj von kiker hári óshe, ibs wévêlyá wangi tilzhêri óshe.
11 — Cripwénj ékaner hitê chá fess Sodomn hGomorrahên, chá hkennes hassán; ibsên picénj.
12 — Ec valtyénj yenáls Ábrahmn Lot htyannirs migná ghor zhtidyá Sodommi ot.
13 — Guichyá jkel qom fwissyá, hmóhdyá hán unin Ábrahmi Hebriuihui. Év zhtidyá Ábrahm dallêri bitir Mamrên Amórnehuin size, qom ciá jhuze Eshkoln h'Ánêrn, chá qorn ciénj j'alirs Ábrahmn.
14 — Shê ghickyá Ábrahmn óf gnammivêyá áqos migná tyirzéci ya, rellyá kikers fêhyoyes 318 qor vultyénj déyresi migná ot ibs laqyá Dans ussis.
15 — Wagnyá Ábrahm hottes abbóh kikers migná wehtiriqên essev assás, ibs votvêryá hlaqyá assás Hobahhês ussis, séverri Dámascusn ot.
16 — Isvelsyá chá fess ibs iskignyá Lots htyannirs migná heck ichêrs hlaitárs.
17 — Errê yêzrizyá Ábrahm gámeghis Kedorlaómêrn éys h'ékaners alieyes mi ont, guichyá ékan Sodomn qiliqên essev miyas Sóvi Shávehhên ot (ciá Sóv Ékan).
18 — Sên dizhkyá Melchiztek, ékan Zálemn, jávs hqifs. Ciyá jhurreqês Uvê-Rij-Pén,
19 — ibs juntyá Ábrahm, hnangyá: "Ó juntict cié Ábrahm Uvê-Rij-Péi ama, êcapségi winckn h'éghn.
20 — Ibs ciá vrétv Uvê-Rij-Péi ume, qom cassinyá valgárs migná gichi migná óshe." Sên yá Ábrahm j'aytips channa.
21 — Nangyá ékan Sodomn Ábrahmi ume: "Ó yé avi mêners h'ó essé fess áynichi idó."
22 — Ar nangyá Ábrahm ékani Sodomn: "Ganjyá jwovêls, dam oqtéhin gichês ván, DUZI, Uvê-Rij-Péi, êcapségi winckn h'éghn,
23 — Óf fwartyêwi wórchês qoms tyanzes, uósus jvórs yung jyunnis jganqên, máta wóchen zhé nangwon: "Kessact zihin Ábrahms."
24 — Fwartyêwi wórchês channa bav qom rastivêyá kikêri ván ama, hkripên bav qom éyhá kellers qom guichénj avi ont: Ánêrs, Eshkols hMamres. Ó zangé óf sizinj krips hassán.

[edit] [top]Genesis 15: Alzini Uvên Ábrahms êsc


1 — Hái erhe, grimzyá Ábrahmi stack DUZN j'istvris abbóh: "Owó tenzhé Ábrahm, ci zênks nin, diskins anna biteys."
2 — Ar nangyá Ábrahm: "DUZE dêhralliy, lu zhé yes avi ghor zo ciá ájn un ibs ciá ki qom maygnwu bis ván, Eliezêr Dámascusn?"
3 — Ibs nangyá Ábrahm: "Yish avi ájwos ár ciwu jhizk déyresi ván ot wottos."
4 — Sên grimzyá mi stack DUZN: "Uóciwu léy kel wottos nin, ar ciwu j'óhah qom ciá tyems hcups nin wottos nin."
5 — Bwizi gnammyá miyas, ibs nangyá: "Ó oq sigé, h'ó stanné aljackêrs; sêtihe gno zhé stannes." Sên nangyá: "Sêrciwu ópsti nin."
6 — Nilyá Ábrahm DUS ibs yaynyá hás mi átricenzhi ya.
7 — Ec nangyá mi: "DUZE ci, qom skignyá niws Urri Khaldeyi êdse, yiqên essev léy kinks, hgnammiqên essev gers léy kingên.
8 — Ar nangyá Ábrahm: "DUZE dêhralliy, sogh zhé arte óf gnammwi gers hán?"
9 — Ár DUZE nangyá mi: "Ó skigné avi jgéniss, jtots, jh'orcas, ari qor êkkect cinj ajátters ikél, heck jlucks jhcuwus sansays."
10 — Skignyá Ábrahm chá hárs mi, yuimyá hárs swári óshe, ibs sêngulyá swárs áres ogh; samsti uóyuimyá amyéfers swári óshe.
11 — Sên shumvjénj qlaghyamyéfer róckêrs mick, ar ózmazzyá Ábrahm hás.
12 — Fwé shumvjyá In, tonnact vorbinun Ábrahm, ibs wétêryá j'eps kuchey hmóvqay migná dong.
13 — Sên DUZE nangyá mi ume: "Ó peljact arté óf ciwenj ajáttêrn hitêyayanêl ém ghedáshêr nin pawlêrs jcardi ot, qom ciá ázcardwos, h'óf sév ultázihivjwenj hfwitshenntivjwenj.
14 — Ar sórjwi carts qommi ot hizkwenj ultáfêri ya, ibs hárhe, amitvwenj tyannêri bitir ont.
15 — Samsti, yairwon nis dejluckêri nin ume móchi ont, ibs sêmshivjwu j'êcci tari h'êkki azat.
16 — Eft yêzrizwenj ghedáshêr nin vulchas hitteh abbóh, or womack hêbrezhyá zuz Amornitêrn intáleps gyuleys."
17 — Shê shumvjyá In, ibs cinun eps, wétêryá j'árzacka óhuhay j'cósti ehziri ont, ibs vegnyá qurêri vaqui.
18 — DUZE kéryá há ardi azat j'alzinis Ábrahms êsc ibs nangyá: "Ye léy kinks ghedáshêri ume, Wadi Aygiptun éys yuls biteys Êbvráte us;
19 — Kinks Kénetêrn, Kênizznitêrn, Kadmon,
20 — hKinks Hitnitêrn, Perizniyêrn, Réfaniyêrn,
21 — hKinks Amornitêrn, Canánayern, Girgashnitêrn hYébuznitêrn."

[edit] [top]Genesis 16: Hágar h'Ishmayl


1 — Év fulhêryá Sárahi, árvah Ábrahm, ájwos mi. Ar sizyá j'ultáfs Aygiptnays, Hágar,
2 — Ar nangyá Ábrahmi: "DUZE janwihyá óf fulher. Guij, ó senjtáré ultáfs ván, prej zhé minuq jtwennis mi ama." Tejtiryá Ábrahm hás qommi ai dityá Sárahi.
3 — Ár, errê zhtidyá Ábrahm Canáni ot ajáttêrn ayte ém, gnammyá Sárahi, árvah migná, ultáfs migná Hágar, ibs yá miyas kli migná ciqên essev árvahhês migná.
4 — Senjtáryá Hágars êsc ibs bullêjyá. Shê artyá óf milstár, wólazzihinun zhópwishês migná.
5 — Sên nangyá Sárahi Ábrahmi ume: "Vohqict cies fwitn unin qoms yagwe. Byulin ultáfs ván curi nin óshe, ibs év artá óf milstract ciá, wólazzihá ava. Ó grubvé, DUZE, háls itoc."
6 — "Ciá ultáv nin gichêri nin ot," nangyá Ábrahm, "fasshé mi ai hás qoms nilyá óf vallojá." Sên fwitshenntyá Sárahi Hágars máta wévêlyá Hágar.
7 — Sên óqunyá helico DUZN Hágars jslecki size qabvi ot; ciyá sleck qom ciá shats alles Shuri ipê.
8 — Ibs nangyá helico: "Hágar, ultáv Sárahin, cójé guichish ibs cójep vjwon?" Ghaytyá: "Ahtêrre zhópwishi ván, Sárahi óte."
9 — Sên êrêlyá helico DUZN mi: "Ó mat vjé zhópwishi nin ipê, h'ó dizhké mi ume."
10 — Ec nangyá helico: "Sêstad guzhwi ghedáshêrs nin matá uózhé sêrfilact ciwenj óf uózhé stannivjá."
11 — Ec nangyá helico DUZN mi: "Év milsters ibs fulhron j'óhas. Botyêwon miyas Ishmayl, or DUZE ghickyá prêshás nin.
12 — Ciwu jqárti ya kelli tjól; ciwu gich migná chammi ott, ibs ciwu gich chang mi ott, ibs rójwu tsollosi waju chá huzers migná ott."
13 — DUZI qom nangyá mi, yá léy bots: "Cies Uves qom nwittá ava." Nangyá: "Év nwittin Ki qom nwittá ava."
14 — Ciá há déters óf botvá aruwa Béer Lahai Roy (Aruwa Kin Róhasey Qom Nwittá Ava); zo sevá, Kadeshês hBerêds vaqui.
15 — Ár fulhêryá Hágar j'óhas Ábrahmi idó ibs botvjá Ábrahm óhas qoms fulhêryá, Ishmayl.
16 — Êkkect ciyá Ábrahm ajátters aybone-h'iwó shê fulhêryá Hágar Ishmayls Ábrahmi.

[edit] [top]Genesis 17: Alzini Pirbvasshi Ai


1 — Shê êkkect ciyá Ábrahm ajátters ayagná-h'agná, DUZE wétêryá h'nangyá mi: "Ci Uves Chanstrays; ó ezzisqact wenwé avi ald h'ó cié rózewn un.
2 — Sên kérwi alzinis ván avi hnichi vaqui, ibs bitect guzhwi staters nin."
3 — Shumubect jumyá Ábrahm, ibs Uvê nangyá mi ume:
4 — "Ván unin, ciá léy alzinis ván niws êsc; ciwon áfs cardêrn filayer.
5 — Év botvó Ábrahm, ibs botvêqun Ábraham, or zihin óf cies áfs cardêrn filayer.
6 — Zihwi óf anna creljict cies; kérwi cardêrs nin ipên, ibs ghedswenj ékaner niws éys.
7 — Inztilwi alzinis ván, j'alzini zazhyi ene avi hnichi vaqui, hghedáshêri nin qom ciwenj nichi erhe vulchassêrn qom ciwenj ém; cié Uves nin h'Uves ghedáshêrn qom ciwenj nichi erhe.
8 — Yêwi ina kinks Canán, árv év zhtides jcallávi ene, jtyanni zazhyi ene nichi hghedáshêri nin qom ciwenj nichi erhe, ibs ciwi Uves hassán."
9 — Sên Uvê nangyá Ábrahammi: "Nin unin, zollé esses alzinis ván, nis hghedáshêri nin qom ciwenj nichi erhe vulchassêrn qom ciwenj ém.
10 — Ciá léy alzinis ván niws êsc, hghedáshêrs nin qom ciwenj nichi erhe êsc, alzinis qoms zollé esses: Qiyé pirbvastivjwu chá kel háws itoc.
11 — Zollé rozties pirbvasshês, ibs ciwu zálters alzinin nichi h'avi vaqui.
12 — Zollé pirbvastivjwu, vulchassêrn qom ciwenj ém, chá kel háws itoc qom êkkect ciá arders bone; hári ógnamma qom vultyénj déyresi nin ot yung sêves hiés anzh jcalláfs éys - hári qom cinj ópstiwos nin.
13 — Qobv sêves hiés anzh, yung vultyénj déyresi nin ot, zollé pirbvastivjwu. Ciá alzini ván tyems nin anzh j'alzinis zazhyeys.
14 — Delgivjwu in kel wipirbvassay, tyems qon uópirbvastivjwu, chelli nin óte: Muonkyá alzinis ván.
15 — Ec Uvê nangyá Ábrahammi: "Sárahin unin, árvah nin, uillquós miyas Sárahi, ciwu bots migná Sára.
16 — Juntwi miyas, ibs peljaz yêwi j'óhas miyas éys. Juntwi óf ciwu wirs cardêrn; ghedswenj ékaner chellêrn miyas éys."
17 — Shumubect jumyá Ábraham; atyá ibs nangyá áymi: "Vultyêwu j'óhah jkelli ume qom êkkect ciá ajátters ayanêl? Fulhru Sára dam êkkect ciá ajátters ayagná?"
18 — Ibs Uvi nangyá Ábraham: "Oh nuwé rójá Ishmayl juntis nin anzh!"
19 — Sên Uvê nangyá: "Bay ar fulhru árvah nin, Sára, j'óhas nichi ume, ibs botyêwon miyas Isáq. Inztilwi alzinis ván miyas êsc j'alzini zazhyi ghedáshêri migná qom ciwenj mi erhe idó.
20 — Ibs Ishmayln unin, ghickin niws: Peljaz juntwi miyas; ziwi óf creljict ciá h'óf guzhá staters migná. Ciwu áfs jalwégêrn aytávi, ibs ziwi óf ciá jcarts biteys.
21 — Ar inztilwi alzinis ván miyás Isácks êsc, qoms fulhru Sára nichi ume, éft j'ajáti erhe."
22 — Shê ditinón Ábrahammi, Uvê ockjvyá miyas éys.
23 — Gnammyá Ábraham óhas migná há és-ards abbóh chá hkiris qom vultyénj déyrasi migná ot yung sêvivjénj hiés migná anzh, chá kels déyrasi migná ot, ibs zhubia Uvê êrêlyá mi, pirbvastyá assás.
24 — Êkkect ciyá Ábraham ajátters ayagná-h'agná shê pirbvastivêyá
25 — Ibs êkkect ciyá Ishmayl ajátters aytikél,
26 — Heck pirbvastivjénj Ábraham h'Ishmayl há és-ards abbóh.
27 — Ibs pirbvastivjyá chá kel déyrasi Ábrahamn ot, kiri qor vultyénj déyrasi migná ot yung sêvivjénj jcalláfs éys ógnamma mi anqa.

[edit] [top]Genesis 18: zár Proppéger Ikél hShêzhá Ábraham Sodommi idó


1 — Wétêryá DUZE Ábrahammi dallêri bitir Mamrên size, dam pejyá grótyas baytvn migná usq, áverz ardn abbóh.
2 — Oq sigyá Ábraham, ibs nwittyá kellers ikél, qor chis êsiménj. Shê nwittyá assás, bómyá grótyas baytvn migná éys qiliqên essev assás, ibs raitact flurjyá.
3 — Nangyá: "Gno óqunin anqis nichi éze, duze ván, owó errosté hizks nin.
4 — Ó zangé óf skignivêyá ibi vjós, ibsên nuwé chact dwinguré nójers háná hrugiuré léy dalli yó.
5 — Zangé óf vile vórz qoms zhé rastché, máta zhé yêzharhché ibsên piché hlartn háná ozen; év ghor guichinówér hizki háná." Ghaytyénj "Annaquá, ó fasshé hás qoms nangish."
6 — Ár bómyá Ábraham baytvi óshe Sári ume. Nangyá "Itect ó vilé seyahhêrs ikél eckeln hottenjéy qên, h'ó quatzé hás, h'ó kesslé von jávs."
7 — Sên ahtêrryá mattávi ume ibs tviquyá j'uses kakeys aquays ibs yá hás jhizki, qom bómyá kenjiqên essev hás.
8 — Sên skignyá von ottórs hwivs h'uses qoms kenjyá hizk, ibs ghuyá hás assái ald. Dam rasténj, êsimyá assái size jdalli yó.
9 — Stazhénj mi: "Cój ciá árvas nin, Sára?" Nangyá: "Sév baytvi ot."
10 — Sên nangyá ki hassán: "Peljact yêzrizwi nichi vórt j'ajátti erhe, ibs qicwu árvah nin Sára j'óhas." Év changyá Sára grótyi baytvn size, qom ciyá miyas attéch.
11 — Masar anna êkkect ciénj Ábraham hSára, ibs ciyá centerri fulhirn iqua.
12 — Ár imcatyá Sára fwé wentyá: "Shê turzimivjinu, ibs êkkect ciá duze ván, év cassáhu léy pujértis?"
13 — Sên DUZE nangyá Ábrahammi: "Buls atyá Sára ibs nangyá 'Prós fulhri, év êkkect ci?'
14 — Cessá inêr qom bi futtact ciá DUZI? Yêzrizwi tyémi uinzi azat, ibs qicwu Sára j'óhas."
15 — Tenzhyá Sára ár sorgnyá hnangyá "Uó atyin." Ar nangyá: "Bay atyish."
16 — Shê jannténj keller piciqên essev, sigénj Sodommi ipê, ibs wenwyá Ábrahammi assái anqa óz pujiqên essev assás.
17 — Sên nangyá DUZE: "Ofsu Ábrahammi óte hás qoms fasshu?
18 — Peljact ciqun jcarts biteys h'astersays, ibs juntict ciwenj chay cardêr éghn migná orin.
19 — Or uinin miyas, máta pwarru ájers hdéyresis migná mi erhe essiqên essev vuts DUZN fasshiqi ama hás qom áltract hverect ciá, máta DUZE skignwu Ábrahammi hás qoms nuttyá mi.
20 —
21 —
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31 —
32 —
33 —
✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 20-Jun-24 01:45 | Δt: 203.5708ms