cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ben Matmi [BMI]
0▲ 0 ▼ 0
New 171 words Ben Matmi
Ben Mátmí
[BEn mat_dmi]*
Registered by [Deactivated User] on 12 July 2017
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of Ben MatmiCan't find any yet.
Latest vocabulary
im̃híróvhappen
ôfúnfoot
im̃cílâvbe hurt
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalVelarUvularPharyngealGlottalOther
Nasal m     n   J N        
Plosive p   t_d d_d       k g [q]1   ?  
Fricative p\ B     s s\       X\    
Affricate                     tK
Lateral approximant       l              
Approximant   [v\]2                  
Flap       4              
Blends v\o wa
 1. allophone of /k/
 2. allophone of /U/
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i i: 1   u u:
Near-close     U  
Close-mid e e:     [o]1
Open-mid E     V
Open a a:     Q
Polyphthongs aU oU oU: aI
 1. allophone of /Q/
Orthography
Below is the orthography for Ben Matmi. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Ben MatmiOrthography [edit]
'
útlína
/ʔ/
Aa
an
/ʌ/
Áá
án
/a/
Ââ
án gú
/a:/
Bb
aba
/β/
Cc
cesa
/ɕ/
Dd
dána
/d̪/
Ee
en
/ɛ/
Éé
én
/e/
Êê
én gú
/e:/
Ff
fera
/ɸ/
Gg
gîna
/g/
Hh
hema
/ħ/
Íí
ín
/i/
Ii
in
/ɨ/
Îî
ín gú
/i:/
Ll
líta
/l/
Mm
ima
/m/
M̃ m̃
ám̃a
/ŋ/
Nn
ina
/n/
Ññ
áña
/ɲ/
Ôô
ón gú
/oʊ:/
Oo
on
/ɒ/, [o]
Óó
ón
/oʊ/
Pp
ípa
/p/
Rr
recó
/ɾ/
Ss
sena
/s/
Tt
tána
/t̪/
TL tl
tlóna
/k/, [q]
Ûû
ûn gú
/u:/
Uu
un
/ʊ/, [ʋ]
Úú
ún
/u/
Łł
łepa
/t͡ɬ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Latest 8 related articles listed below.
  Grammar Rules
  A list of all grammar rules of this conlang
  06-Apr-16 00:29
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 13-Jun-24 00:36 | Δt: 363.553ms