cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Forest Eski [ESJ]
4▲ 4 ▼ 0
Typology Progressing 1,488 words
[view flag info]
Forest Eski
lüśe
[l̥yɕe̞]
Registered by [Deactivated User] on 16 November 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Forest Eski Forest Eski is an agglutinative tripartite language spoken in Eski.
Sample of Forest Eski[view] Uģujikűmś

I am not a dog
[view all texts]
Latest vocabulary
´nöadjfar
senbreast
ģinvulva
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal [m̥]1 [m̥ʲ]2 m mʲ n̪ [n̪̥]3     [ȵ]4 [ȵ̥]5 ɲ [ɲ̻]6   ŋ ŋʷ [ŋ̥ʷ]7 ŋʲ [ŋ̥ʲ]8 [ŋ̥]9    
Plosive p pʼ pʲ b bʲ t̪ t̪ʼ     [ȶ]10 [ȶʼ]11 [ȡ]12 c cʼ ɟ   k kʼ g ʔ  
Fricative ɸ ɸʼ ɸʲ β βʲ θ θʼ θʲ ð ðʲ s sʼ z ʃ ʃʼ ʒ ɕ ɕʼ ʑ ç çʼ ʝ   x xʼ xʲ ɣ ɣʲ h hʲ [ɦ]13 [ɦʲ] ɧ
Affricate     t͡s t͡sʼ d͡z t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ c͡ç c͡çʼ ɟ͡ʝ        
Lateral approximant     l [l̥]14   [ȴ]15 [ȴ̥]16 ʎ [ʎ̥]17       [ɫ]18
Lateral fricative     ɬ ɬʼ ɬʲ ɮ ɮʲ              
Approximant           j [j̥]19 ʍ ʍʲ w wʲ [ɰ]20 [ɰʲ]21   ɥ [ɥ̥]22
Trill     r rʲ r̥ʲ r̥              
Flap     [ɾ]23 [ɾʲ]24 [ɾ̥ʲ]25 [ɾ̥]26              
Blends ɥʎ ʑɟ ɕc ʃt̪ ʒd̪
 1. allophone of /m/
 2. allophone of /mʲ/
 3. allophone of /n̪/
 4. allophone of /ɲ/
 5. allophone of /ɲ/
 6. allophone of /ɲ/
 7. allophone of /ŋʷ/
 8. allophone of /ŋʲ/
 9. allophone of /ŋ/
 10. allophone of /c/
 11. allophone of /cʼ/
 12. allophone of /ɟ/
 13. allophone of /h/
 14. allophone of /l/
 15. allophone of /ʎ/
 16. allophone of /ʎ/
 17. allophone of /ʎ/
 18. allophone of /l/
 19. allophone of /j/
 20. allophone of /ɣ/
 21. allophone of /ɣʲ/
 22. allophone of /ɥ/
 23. allophone of /r/
 24. allophone of /rʲ/
 25. allophone of /r̥ʲ/
 26. allophone of /r̥/
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y y:   ɯ ɯ: u u:
Close-mid e̞: e̞ ø̞: ø̞   ɤ̞: ɤ̞ o̞: o̞
Mid   ə̟ ə̟: ə̠: ə̠  
Open-mid œ̞: œ̞    
Near-open æ æ:    
Open     ɑ̝: ɑ̝ ɒ̝: ɒ̝
Orthography
Below is the orthography for Forest Eski. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Forest EskiOrthography [edit]
Aa
Aa
a
/ɑ̝/
Áá
Áá
á
/ɑ̝:/
Ää
Ää
ä
/æ/
A̋ a̋
A̋ a̋
/æ:/
Bb
Bb
/b/
B̹ b̹
B̹ b̹
b̹é
/bʲ/
Čč
Čč
čé
/t͡ʃ/
Cc
Cc
/t͡s/
Ćć
Ćć
ćé
/t͡ɕ/
Dd
Dd
/d̪/
Éé
Éé
é
/e̞:/
Ee
Ee
e
/e̞/
Ëë
Ëë
ë
/ɤ̞/
E̋ e̋
E̋ e̋
/ɤ̞:/
Ff
Ff
ef
/ɸ/
F̹ f̹
F̹ f̹
f̹é
/ɸʲ/
Ģģ
Ģģ
ģé
/ɟ/, [ȡ]
Ǧǧ
Ǧǧ
ǧé
/ɣ/, [ɰ]
Gg
Gg
/g/
Ǧ̹ ǧ̹
Ǧ̹ ǧ̹
ǧ̹a
/ɣʲ/, [ɰʲ]
Ḩḩ
Ḩḩ
/hʲ/
Ȟȟ
Ȟȟ
/ç/
Hh
Hh
/h/, [ɦ]
Ĥĥ
Ĥĥ
ĥé
/c͡ç/
Ii
Ii
i
/i/
Íí
Íí
í
/i:/
Ïï
Ïï
ï
/ɯ/
I̋ i̋
I̋ i̋
/ɯ:/
Jj
Jj
/j/, [j̥]
J̌ǰ
J̌ǰ
ǰé
/ʝ/
Ĵĵ
Ĵĵ
ĵé
/ɟ͡ʝ/
Ķķ
Ķķ
/c/, [ȶ]
Kk
Kk
ek
/k/
Ǩǩ
Ǩǩ
/x/
Ǩ̹ ǩ̹
Ǩ̹ ǩ̹
ǩ̹é
/xʲ/
Ľľ
Ľľ
/ɬ/
Ll
Ll
el
/l/, [l̥]
Ļļ
Ļļ
/ʎ/, [ʎ̥], [ȴ], [ȴ̥]
Ľ̹ ľ̹
Ľ̹ ľ̹
ľ̹é
/ɬʲ/
Mm
Mm
em
/m/, [m̥]
Ḿ ḿ
Ḿ ḿ
em
/mʲ/, [m̥ʲ]
Ńń
Ńń
ńé
/ɲ/, [ȵ̥], [ɲ̻], [ȵ]
Nn
Nn
en
/n̪/, [n̪̥]
Oo
Oo
o
/o̞/
Őő
Őő
ő
/ø̞:/
Óó
Óó
ó
/o̞:/
Öö
Öö
ö
/ø̞/
Pp
Pp
/p/
Ṕ ṕ
Ṕ ṕ
ṕé
/pʲ/
Qq
Qq
eqe
/ʔ/
Ŕŕ
Ŕŕ
ŕé
/rʲ/
Rr
Rr
er
/r/
Řř
Řř
řé
/r̥/
Ř̹ ř̹
Ř̹ ř̹
ř̹é
/r̥ʲ/
Śś
Śś
/ɕ/
Ŝŝ
Ŝŝ
eŝe
/ʃt̪/
Šš
Šš
/ʃ/
Ss
Ss
es
/s/
Tt
Tt
/t̪/
Úú
Úú
ú
/u:/
Üü
Üü
ü
/y/
Uu
Uu
u
/u/
Űű
Űű
ű
/y:/
Vv
Vv
/β/
V́ v́
V́ v́
v́é
/βʲ/
Ẅẅ
Ẅẅ
ẅä
/ɥ/, [ɥ̥]
Ẃẃ
Ẃẃ
ẃa
/wʲ/
Ww
Ww
wa
/w/
W̌ w̌
W̌ w̌
w̌a
/ʍ/
W̹̌ w̹̌
W̹̌ w̹̌
w̌a
/ʍʲ/
Xx
Xx
/ɧ/
Žž
Žž
žé
/ʒ/
Źź
Źź
źé
/ʑ/
Zz
Zz
ze
/z/
Ẑẑ
Ẑẑ
eẑe
/ʒd̪/
Ðð
Ðð
/ð/
Ð̹ ð̹
Ð̹ ð̹
ð̹é
/ðʲ/
Łł
Łł
łé
/ɮ/
Ł̹ ł̹
Ł̹ ł̹
ł̹é
/ɮʲ/
Ŋŋ
Ŋŋ
/ŋ/, [ŋ̥]
Ŋ́ ŋ́
Ŋ́ ŋ́
ŋ́a
/ŋʲ/, [ŋ̥ʲ]
Ŋ̈ ŋ̈
Ŋ̈ ŋ̈
ŋwé
/ŋʷ/, [ŋ̥ʷ]
Ŧŧ
Ŧŧ
ŧé
/θ/
Ŧ̹ ŧ̹
Ŧ̹ ŧ̹
ŧ̹é
/θʲ/
Əə
Əə
ə
/ə̠/
Ə́ ə́
Ə́ ə́
ə́
/ə̠:/
Ə̈ ə̈
Ə̈ ə̈
ə̈
/ə̟/
Ə̋ ə̋
Ə̋ ə̋
ə̋
/ə̟:/
Ɵɵ
Ɵɵ
ɵ
/œ̞/
Ɵ́ ɵ́
Ɵ́ ɵ́
ɵ́
/œ̞:/
Ɵ̈ ɵ̈
Ɵ̈ ɵ̈
ɵ̈
/ɒ̝/
Ɵ̋ ɵ̋
Ɵ̋ ɵ̋
ɵ̋
/ɒ̝:/
Ʒʒ
Ʒʒ
ʒé
/d͡z/
Ǯǯ
Ǯǯ
/d͡ʒ/
Ʒ́ ʒ́
Ʒ́ ʒ́
ʒ́é
/d͡ʑ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Typological information for Forest Eski

  Morphosyntactic alignmentTripartite
  Number of nominal casesEight cases or more
  Primary word orderSOV
  Pronoun numbersSingular/Dual/Trial/Plural
  Vowel harmonyFront-back

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 05-Mar-24 10:45 | Δt: 607.9111ms