cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Hyeshoh [HWSH]
0▲ 0 ▼ 0
Typology New 792 words
[view flag info]
Hyeshoh
⧈⊘▱⦶
[çeʃɔ]
Registered by [Deactivated User] on 14 December 2023
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Hyeshoh[view] ▰⨂⧗x○☖⊜◁◉╱☆◒▮⊘▮⧗△◁⦶─⧗◀─⦷〰⦶▭⧓

This is my final prayer for love.
[view all texts]
Latest vocabulary
┃⎊adjevery
◀⦷╱detnone
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n       ŋ  
Plosive p b     t d       k g  
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ç ʝ     h
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ        
Lateral approximant       l          
Lateral fricative       ɬ ɮ          
Approximant       ɹ   j w    
Trill ʙ̥ ʙ     r          
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i   ʉ   u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e       o
Mid     ə    
Open-mid         ʌ ɔ
Near-open æ   ɐ    
Polyphthongs æɪ ɐə əʉ ɑɪ æɔ ɪə ʉə
Orthography
Below is the orthography for Hyeshoh. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 HyeshohOrthography [edit]
/p//b//t//d//k//g//t͡s//d͡z//t͡ʃ//d͡ʒ/
/ɸ//β//θ//ð//f/, /f//v//s//z//ɬ//ɮ/
/ʃ//ʒ//ç//ʝ//h//m//n//ŋ//ʙ̥//ʙ/
/r//w//l//ɹ/Xx/j//i//ɪ//e//ə//æ/
/ʊ//ʉ//u//ɐ//ʌ//o//ɔ//æɪ//æɔ//ɑɪ/
/oɪ//əʉ//ɐə//ɪə//eə//ʉə//oə/
✔ Shown in correct order [change]
    Typological information for Hyeshoh

    Primary word orderVSO

    ▼ More information ⇋ Compare
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 21-May-24 22:42 | Δt: 564.4999ms