cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Red Su [RESU]
0▲ 0 ▼ 0
New 332 words Red Su
Xàndwounék
[ɣàndwonɛ́k]
Registered by [Deactivated User] on 25 August 2020
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Red Su /ru̯intu̯onɛk/ > /ɣàndwonɛ́k/ <xàndwounék>
Sample of Red SuCan't find any yet.
Latest vocabulary
búgxènforest
lḕin-affpast tense marker
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n         ŋ  
Plosive b d         k [kʰ]1 g  
Fricative   s z ʃ ʒ [ɕ]2 [ʑ]3 ç   ɣ h
Affricate     d͡ʒ          
Lateral approximant   l l:            
Approximant         j ʍ w    
Trill   r            
  1. allophone of /ʃ/
  2. allophone of /ʃ/
  3. allophone of /ʒ/
VowelsFrontCentralBack
Close i i: î: í: ì: ǐ: í ì   u u: û: ú: ù: ǔ: ú ù
Close-mid e ê é è ě   o ô ó ò ǒ
Open-mid ɛ ɛ: ɛ́: ɛ̀: ɛ́ ɛ̀ [ɜ:]1 [ɜ́:]2 [ɜ̀:]3 ɔ ɔ: ɔ́: ɔ̀: ɔ́ ɔ̀
Open a a: á: à: á à    
  1. allophone of /ɛ/
  2. allophone of /ɛ/
  3. allophone of /ɛ/
Orthography
Below is the orthography for Red Su. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Red SuOrthography [edit]
Aa/a/AA aa/a:/À à/à/ÀA àa/à:/Á á/á/ÁA áa/á:/Bb/b/Cc/ç/Dd/d/Ee/ɛ/, [ɜ:]
EE ee/ɛ:/EI ei/e/È è/ɛ̀/, [ɜ̀:]ÈE èe/ɛ̀:/ÈI èi/è/É é/ɛ́/, [ɜ́:]ÉE ée/ɛ́:/ÉI éi/é/ḔI ḕi/ê/ḖI ḗi/ě/
Gg/g/Hh/h/HW hw/ʍ/Ii/i/II ii/i:/Ì ì/ì/ÌI ìi/ì:/Í í/í/ÍI íi/í:/Ī̀ ī̀/î:/
Ī́ ī́/ǐ:/Jj/d͡ʒ/Kk/k/KH kh[kʰ]Ll/l/LL ll/l:/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/Oo/ɔ/
OO oo/ɔ:/OU ou/o/Ò ò/ɔ̀/ÒO òo/ɔ̀:/ÒU òu/ò/Ó ó/ɔ́/ÓO óo/ɔ́:/ÓU óu/ó/ṐU ṑu/ô/ṒU ṓu/ǒ/
Rr/r/Ss/s/SH sh/ʃ/Uu/u/UU uu/u:/Ù ù/ù/ÙU ùu/ù:/Ú ú/ú/ÚU úu/ú:/Ū̀ ū̀/û:/
Ū́ ū́/ǔ:/Ww/w/Xx/ɣ/Yy/j/Zz/z/ZH zh/ʒ/, [ʑ]
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 04:07 | Δt: 681.2599ms