cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Yejochang [YUE]
1▲ 1 ▼ 0
New 917 words
[view flag info]
Yejochang
Yèẑōcaḿ
[jɛ̀d͡ʑʊt͡ɕaŋ]*
Registered by [Deactivated User] on 4 June 2023
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Yejochang[view] nóĉě rùá dàě tyi ẑahién diàfe, ìù nenè dàn bo aité.

A hidden gemstone can illuminate the whole earth, bright and unrivaled as a star.
[view all texts]
Latest vocabulary
júònjoy
júònhappiness
kokóadjlively
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m   n           ŋ  
Plosive p pʰ b   t ʰt d           k kʰ  
Fricative   f s ʃ ʒ   ɕ     x h
Affricate     d͡z t͡ʃ   t͡ɕ d͡ʑ        
Lateral approximant         ɭ          
Approximant     ɹ       j w ɰ  
Flap     ɾ              
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i í ì     u ú ù
Near-close     ʊ  
Close-mid       o ó ò
Mid   ə˞    
Open-mid ɛ ɛ́ ɛ̀      
Open a á à      
Orthography
Below is the orthography for Yejochang. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 YejochangOrthography [edit]
á
á
/á/
à
à
/à/
a
a
/a/
b
b
/b/
c
c
/t͡ɕ/
ĉ
ĉ
/ʰt/
d
d
/d/
è
è
/ɛ̀/
ě
ě
/ə˞/
e
e
/ɛ/
é
é
/ɛ́/
f
f
/f/
h
h
/h/
ì
ì
/ì/
i
i
/i/
í
í
/í/
j
j
/ʒ/
k
k
/k/
/kʰ/
l
l
/ɭ/
ḿ
ḿ
/ŋ/
m
m
/m/
n
n
/n/
ò
ò
/ò/
ó
ó
/ó/
o
o
/o/
ō
ō
/ʊ/
p
p
/p/
/pʰ/
q
q
/x/
r
r
/ɾ/
ř
ř
/ɹ/
s
s
/s/
š
š
/ʃ/
t
t
/t/
ty
ty
/t͡ʃ/
ù
ù
/ù/
ú
ú
/ú/
u
u
/u/
w
w
/w/
x
x
/ɕ/
y
y
/j/
z
z
/d͡z/
/d͡ʑ/
ł
ł
/ɰ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 05-Mar-24 11:21 | Δt: 550.081ms