cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Lilesian [AEI]
0▲ 0 ▼ 0
New 43 words Lilesian
Ḷiles
[ɭiɭ.ɞʂ]
Registered by Timekeeper on 25 February 2019
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Lilesian[view] xól tii pheeul

Life is difficult
[view all texts]
Latest vocabulary
ooivlearn
cúúvlead
ṇóvknow
Language family relationships
Language treeBleran
 ⤷  Proto-Bleran
  ⤷ Early Bleran
   ⤷ Early Lirales
    ⤷ Old Liles
     ⤷  Lilesian
[view] About BleranFamily of languages spoken on the continent of Kural
[view] Kãljes (Eastern Islands Dialect)No summary available for this dialect.
[view] Ookhiles (Southern Islands Dialect)No summary available for this dialect.
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarRetroflexPalatalUvular
Nasal m m̥ʰ n̪ n̪̥ʰ ɳ ɳ̥ʰ   ɴ ɴ̥ʰ
Plosive p pʰ b t̪ t̪ʰ ʈ ʈʰ ɖ   q qʰ ɢ
Fricative   ʂ ʐ   χ ʁ
Affricate   t͡s̪ d͡z̪ ʈʂ ɖʐ    
Lateral approximant   ɭ    
Approximant   ɹʷ ɻ j  
Trill       ʀ
VowelsFrontCentralBack
Close i i: í: ĩ í y y: ý: ỹ ý    
Close-mid     ɤ ɤ: ɤ́: ɤ̃ ɤ́
Open-mid   ɞ ɞ: ɞ́: ɞ̃ ɞ́  
Open a a: á: ã á    
Orthography
Below is the orthography for Lilesian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 LilesianOrthography
a
a
/a/
b
b
/b/
x
c
/ʁ/
d
d
/d̪/
dR
/ɖ/
e
e
/ɞ/
y
i
/i/
i
j
/j/
k
k
/q/
l
l
/l̪/
lR
/ɭ/
m
m
/m/
f
n
/n̪/
fR
/ɳ/
w
o
/ɤ/
p
p
/p/
q
q
/χ/
z
r
/ʀ/
;R
/ɻ/
s
s
/s̪/
sR
/ʂ/
t
t
/t̪/
tR
/ʈ/
u
u
/y/
;
w
/ɹʷ/
n
x
/ɴ/
c
z
/z̪/
cR
/ʐ/
,
g
/ɢ/
zo
rh
/r̪/
✔ Shown in correct order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 01-Jun-20 05:34 | Δt: 536.4711ms