cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Agalatian [AGAL]
0▲ 0 ▼ 0
Typology Progressing 199 words
[view flag info]
Agalatian
à-gará to
[ägaɾaɪtɔ]
Registered by morganicfoods on 3 March 2021
Language type Artistic Language (Artlang)
Place & SpeakersAgalatian is spoken by a population of 1,945,622,390 in Agalatia, Eiheme-Gihri, Ogonatia, and Fewesach.
Species Human/humanoid
About Agalatian Agalatian is a conlang for a few of my fictional stories I'm working on.
Sample of Agalatian[view] tá o-joroxoxò xi. pèzè rará mi. pèzè a-gàgá 16jè ì pìsínimí o-gómo kásatà à-garájaxà, ì pòtoxónó ogeg o-gómo girídí é-xemè gixìrijì. pèzè gétèvó ì pègétème e-gétète giríki rajà. pèzè jorokógó kekérè pasàja pègekekème kekégé e-fetètetè rarátárà à-rà ka o "basketball"bà "soccer"tè, nó ki kekebè "volleyball"tà. pègekekème...[view all texts]
Latest vocabulary
xereadjlight
xarajánstar
pekèvdestroy
Language family relationships
Language treeLesétà
 ⤷ Proto Lesétà
  ⤷ Old Lesétà
   ⤷ Middle Lesétà
    ⤷  Agalatian
[view] About LesétàLanguage family for Agalatian.
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarVelar
Nasal m n  
Plosive p b t d k g
Fricative ɸ β s z x ɣ
Flap   ɾ  
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i      
Near-close   ɪ    
Close-mid e     o
Mid     ə  
Open-mid ɛ     ɔ
Open a   ä ɒ
Polyphthongs
Orthography
Below is the orthography for Agalatian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AgalatianOrthography
Aa/a/Àà/ä/Áá/aɪ/Èè/ɛ/Éé/eɪ/Ìì/ɪ/Íí/ə/Òò/ɒ/Óó/o/
Bb/b/Dd/d/Ee/e/Ff/ɸ/Gg/g/Ii/i/Jj/ɣ/Kk/k/Mm/m/
Nn/n/Oo/ɔ/Pp/p/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/Vv/β/Xx/x/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Agalatian

  Base counting systemDuodecimal (12)
  Syllable structureSimple (CV)
  PerfectVerb conjugation

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 18-Apr-21 23:43 | Δt: 129.3209ms