cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Aanglisch [AGC]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 71 words Aanglisch
Àngliſcc
[a:ŋliʃ:]
Registered by [Deactivated User] on 4 July 2018
Language type International Auxiliary Language (IAL)
Species Human/humanoid
Sample of Aanglisch[view] Ðə ſəen beſcheen. / Ðə ſəen is beſcheening. / Ðə ſəen beſchån. / Ðə ſəen wił beſcheen. / Ðə ſəen cach bən beſcheening. / Ðə ſəen is beſcheening ÿet à þàrg. / Ðə ſəen wił beſcheen neaxt dac. / Ðə ſəen beſcheen brictly. / Ðə ſəen is reajſing. / Al ðə folks schœtətʒ.[view all texts]
Latest vocabulary
Hỳdnhusband
Weefnwife
åldadjold
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m m̥     n n̥       ŋ      
Plosive p b     t d       k g      
Fricative   f v θ ð s s:: s: z ʃ ʒ     x ʁ h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ            
Lateral approximant       l l̥             (ɫ)
Approximant           j j̥ ʍ w       ɥ
Trill       r r̥              
Blends ks
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y   u u:
Close-mid e e:   ɤ o
Mid   ə  
Open-mid ɛ:   ɔ:
Near-open æ    
Open a a:    
Polyphthongs ɔu ɑu ɛj ɛu æi̯
Orthography
Below is the orthography for Aanglisch. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AanglischOrthography
Àà/a:/Aa/a/Åå/ɔ:/Bb/b/Cc/x/Dd/d/Èè/e:/Ee/e/Ff/f/Gg/g/Hh/h/
Ii/i/Jj/j/JH jh/j̥/Kk/k/Ll/l/LH lh/l̥/Mm/m/MH mh/m̥/Nn/n/NH nh/n̥/Oo/o/
Pp/p/Qq/k/Rr/ʁ/RH rh/r̥/Sſ/s/Ss/s/Tt/t/Uu/u/Vv/v/Ww/w/Xx/ks/
Ÿÿ/ɥ/Yy/æi̯/Ỳỳ/y/Zz/z/Ææ/æ/Ðð/ð/Þþ/θ/Łł/ɫ/1Œœ/u:/Əə/ə/Ʒʒ/z/
✖ Unknown alphabetical order
  1. loan words only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 29-Jan-23 05:48 | Δt: 248.7621ms