cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Aanglisch [AGC]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 71 words Aanglisch
Àngliſcc
[a:ŋliʃ:]
Registered by Mosztztzsch on 4 July 2018
Language type International Auxiliary Language (IAL)
Species Human/humanoid
Sample of Aanglisch[view] Ðə ſəen beſcheen. / Ðə ſəen is beſcheening. / Ðə ſəen beſchån. / Ðə ſəen wił beſcheen. / Ðə ſəen cach bən beſcheening. / Ðə ſəen is beſcheening ÿet à þàrg. / Ðə ſəen wił beſcheen neaxt dac. / Ðə ſəen beſcheen brictly. / Ðə ſəen is reajſing. / Al ðə folks schœtətʒ.[view all texts]
Latest vocabulary
Hỳdnhusband
Weefnwife
åldadjold
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m m̥     n n̥       ŋ      
Plosive p b     t d       k g      
Fricative   f v θ ð s s:: s: z ʃ ʒ     x ʁ h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ            
Lateral approximant       l l̥             (ɫ)
Approximant           j j̥ ʍ w       ɥ
Trill       r r̥              
Blends ks
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y   u u:
Close-mid e e:   ɤ o
Mid   ə  
Open-mid ɛ:   ɔ:
Near-open æ    
Open a a:    
Polyphthongs ɔu ɛu ɑu ɛj æi̯
Orthography
Below is the orthography for Aanglisch. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AanglischOrthography
Aa/a/Ææ/æ/Bb/b/Cc/x/Dd/d/Ðð/ð/Ee/e/Əə/ə/Ff/f/Þþ/θ/Gg/g/
Hh/h/Ii/i/Jj/j/Kk/k/Ll/l/Łł/ɫ/1Mm/m/Nn/n/Oo/o/Pp/p/Qq/k/
Rr/ʁ/Ss/s/Sſ/s/Tt/t/Uu/u/Vv/v/Ww/w/Xx/ks/Yy/æi̯/Zz/z/Ʒʒ/z/
Àà/a:/Åå/ɔ:/Èè/e:/Œœ/u:/Ỳỳ/y/Ÿÿ/ɥ/JH jh/j̥/LH lh/l̥/MH mh/m̥/NH nh/n̥/RH rh/r̥/
✖ Unknown alphabetical order
  1. loan words only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 27-Jan-21 16:19 | Δt: 243.233ms