cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Phonetian [ARE]
0▲ 0 ▼ 0
New 157 words Phonetian
Fonetik
[ɸɔn̪ɛt̪ɪk]*
Registered by [Deactivated User] on 13 May 2016
Language type Engineered Language (Englang)
Species Human/humanoid
Sample of PhonetianCan't find any yet.
Latest vocabulary
bäkadjhundred
íćônnumtwo thousand
Language family relationships
[view] Aletik (Aletian)No summary available for this dialect.
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m     ɳ ȵ ɲ   ŋ ɴ    
Plosive p b     ʈ ɖ ȶ ȡ c ɟ   k g q ɢ ʔ  
Fricative ɸ β θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ç ʝ   x ɣ χ ʁ h  
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ c͡ç ɟ͡ʝ         t͡ɬ d͡ɮ
Lateral approximant     l   ɭ ȴ ʎ   ʟ      
Lateral fricative     ɬ ɮ                  
Approximant     ɹ       j w ɰ     ɥ
Trill     r             ʀ    
Blends gz ks ju
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y   ɨ   ɯ u
Near-close   ɪ ʏ   ʊ  
Close-mid e ø   ɘ   ɤ o
Open-mid ɛ œ   ɜ   ʌ ɔ
Near-open æ        
Open     ä    
Polyphthongs äi ɤu ei
Orthography
Below is the orthography for Phonetian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 PhonetianOrthography
Ää
ä
/æ/
Āā
lóŋ a
/ei/
Aa
a
/ä/
Bb
be
/b/
Cc
ce
/t͡s/
Ćć
će
/t͡ɕ/
Čč
če
/t͡ʃ/
Ċċ
ċe
/ʈ͡ʂ/
Ḏḏ
ḏe
/d͡ɮ/
Ḍḍ
ḍe
/ɖ/
Dd
de
/d̪/
D́ d́
d́e
/ȡ/
Éé
é
/e/
Ēē
lóŋ e
/i/
Ee
e
/ɛ/
Ff
ef
/ɸ/
Ḡḡ
ḡe
/ʁ/
Ġġ
ġe
/ɢ/
Gg
ge
/g/
Ĝĝ
ĝe
/ɣ/
Ǧǧ
ǧe
/ɟ/
Ģģ
ģe
/ʝ/
GX gx
egx
/gz/
GX́ gx́
egx́
/ɟ͡ʝ/
GX̌ gx̌
egx̌
/gʒ/
Ḣḣ
ḣa
/χ/
Hh
ha
/h/
Ĥĥ
ĥa
/x/
Ḩḩ
ḩa
/ç/
Īī
lóŋ i
/äi/
Ii
i
/ɪ/
Îî
î
/ɨ/
Íí
í
/i/
Ïï
ï
/ɯ/
Jj
jot
/j/
J̈ j̈
j̈ot
/ɰ/
Ǩǩ
ǩa
/c/
Kk
ka
/k/
Ḳḳ
ḳa
/q/
Ḷḷ
eḷ
/ɬ/
Ĺĺ
/ȴ/
Ḻḻ
eḻ
/ʟ/
Ḹḹ
eḹ
/ɮ/
Ľľ
/ʎ/
Ḽḽ
eḽ
/ɭ/
Ll
el
/l/
Mm
em
/m/
Ňň
/ɲ/
Nn
en
/n̪/
Ṇṇ
eṇ
/ɳ/
Ṅṅ
eṅ
/ɴ/
Ńń
/ȵ/
Ōō
lóŋ o
/ɤu/
Oo
o
/ɔ/
Őő
ő
/ø/
Ȫȫ
lóŋ ö
/y/
Öö
ö
/œ/
Ốố
/ɤ/
Ôô
ô
/ʌ/
Óó
ó
/o/
Pp
pe
/p/
Řř
/r/
Ṛṛ
eṛ
/ʀ/
Rr
er
/ɹ/
Ss
es
/s/
Ṣṣ
eṣ
/ʂ/
Šš
/ʃ/
Śś
/ɕ/
Ṯṯ
ṯe
/t͡ɬ/
Tt
te
/t̪/
Ṭṭ
ṭe
/ʈ/
T́ t́
t́e
/ȶ/
Úú
ú
/u/
Üü
ü
/ʏ/
Űű
ű
/y/
Uu
u
/ʊ/
Ūū
lóŋ u
/ju/
Vv
ve
/β/
Ẅẅ
ẅe
/ɥ/
Ww
we
/w/
Xx
ex
/ks/
X́ x́
ex́
/c͡ç/
X̌ x̌
ex̌
/kʃ/
Ýý
ý
/ɘ/
Yy
y
/ɜ/
Žž
žet
/ʒ/
Zz
zet
/z/
Ẓẓ
ẓet
/ʐ/
Źź
źet
/ʑ/
Đđ
đe
/ð/
Ŋŋ
/ŋ/
Ŧŧ
ŧe
/θ/
Ʒʒ
ʒet
/d͡z/
Ǯǯ
ǯet
/d͡ʒ/
Ʒ́ ʒ́
ʒ́et
/d͡ʑ/
Ʒ̇ ʒ̇
ʒ̇et
/ɖ͡ʐ/
stop glotal
/ʔ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Feb-23 21:42 | Δt: 283.9561ms