cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Sangeshon [ARO]
0▲ 0 ▼ 0
New 159 words Sangeshon
Sãgécõ
[sãgeʃɔ̃]*
Registered by [Deactivated User] on 18 February 2017
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of Sangeshon[view] Ũ Reísõs Millard / / ínquélencá órhor, / etgréí lé mál ápparésãce meíllé, / Déus, écpequetásjó lá véa, / córtállar pár túus qúeró lãbró déló / téé ũ millard cẽtró reísõs mãdar déjó / meís bébé, nécesítá suíl ũ ẽ búon rectar[view all texts]
Latest vocabulary
fráternítenbrotherhood
espíránspirit
ótrósnothers
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarUvularOther
Nasal m mʲ   n   ɲ      
Plosive p b   t d     k g    
Fricative   f v s z ʃ ʒ ʝ   ʁ  
Affricate     t͡s          
Lateral approximant     l          
Approximant               ɥ
Trill     r          
Flap     ɾ          
Blends ku qʊ̃
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i y ɨ ɨ̃   u
Near-close     ʊ ʊ̃  
Close-mid e     o
Mid   ə    
Open-mid ɛ ɛ̃     ɔ ɔ̃
Open a ã      
Polyphthongs ai ɔi
Orthography
Below is the orthography for Sangeshon. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SangeshonOrthography [edit]
'
//
Ãã
ãda
/ã/
Áá
ánta
/a/
Aa
anta
/ə/
Bb
/b/
Cc
/ʃ/
Dd
/d/
Éé
énte
/e/
Ee
ente
/ɛ/
Ẽ ẽ
ẽde
/ɛ̃/
Ff
/f/
Gg
/g/
Hh
//
Ii
inti
/ɨ/
Íí
ínti
/i/
Ĩ ĩ
ĩdi
/ɨ̃/
Jj
/ʒ/
Ll
/l/
LL ll
ll˜e
/ʝ/
Mm
/m/
MH mh
mh˜e
/mʲ/
Nn
/n/
NH nh
nh˜e
/ɲ/
Oo
onto
/ɔ/
Óó
ónto
/o/
Õõ
õdo
/ɔ̃/
Pp
/p/
QU qu
quí
/k/
Rr
/r/
RR rr
rré
/ɾ/
Ss
/s/
Tt
/t/
Ũũ
ũdu
/ʊ̃/
Úú
úntu
/u/
Uu
untu
/ʊ/
Vv
/v/
Zz
/z/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 31-Jan-23 04:41 | Δt: 216.537ms