cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ancient-Mawic [AWM]
48▲ 48 ▼ 0
LotM Winner Typology Functional 3,442 words
[view flag info]
Ancient-Mawic
Fádgü meştẽ / Nlẽ máwan / Nlẽ eűgün
[fa:dgy mɛʃtɛ̃ nlɛ̃ ma:wan nlɛ̃ ɛy:gyn]*
Registered by [Deactivated User] on 5 February 2020
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Ancient-Mawic
eű-gü du-k bökrẽ-w
Eű-gü du-k bökrẽ-w!

/ɛy:gy duk bøkrɛ̃w/
god-PLPlural (number)
more than one/few
-NOMNominative (case)
TRANS subject, INTR argument
2SSecond person singular (person)
addressee (you)
-ACCAccusative (case)
TRANS direct object; patient
bring.NPSTNon-past (tense)
present, continuous and future
-PFVPerfective (aspect)
completed action

Welcome!


máwa-nk nlẽ-k ün fádgü-k meştẽ-k *máwa*-n-*ş*a*l*a*-n qũ-gu fát-güt, kízes máwa-n lind-id lebanrá-wöt. nlẽ iŋgü-d twó-wot, tün-mád-azin nlẽ-zin çégütheq-sin. ké-k *máwa*-n lind-in qũ-gu-zon dëd-ëzon kwés-thãt. inskeq-en, ştẽhgwá-n, ú áçrágwá-n nlẽ dá-güt, ko-f gi-f gi-f.

Máwa-nk nlẽ-k ün fádgü-k meştẽ-k *Máwa*-n-*Ş*a*l*a*-n qũ-gu fát-güt, kízes máwa-n lind-id lebanrá-wöt. Nlẽ iŋgü-d twó-wot, tün-mád-azin nlẽ-zin çégütheq-sin. Ké-k *máwa*-n* lind-in qũ-gu-zon dëd-ëzon kwés-thãt. Inskeq-en, ştẽhgwá-n, ú áçrágwá-n nlẽ dá-güt, ko-f gi-f gi-f.


Ancient-Mawic or "The Holy Speech" was used by a group of nomadic Mawo-Calaic people, who settled down in the valley of river Maw. The language changed a lot since the original proto-language. It has been influenced by the native inhabitats of the Maw valley. It was the language of science, religion, and politics for many thousand years.

The most important grammatical features:
 • Alienable/Inalienable posession
 • Evidentiality
 • Fluid-S allignment
 • 9 noun cases
 • Singular, dual, plural numbers
 • Agglutination
 • Number and case adjective agreement
 • SOV word order
 • Front-Back vowel harmony
 • No genders/animacy
 • Logography based mixed writing system

 • Sample of Ancient-Mawic[view] Kízeştü ríşü-d áã-d nlẽ-k dáéh-k tü-fát-ag-üt. Kízezeb ejaé-n éd tü-mihn-üt, thó-k lind-id *Ş*i*n*a*r-ön çĩüy-üd tu-tu-wot, ú twüştüq-üd dú-fó tü-nind-üt. Kúqwë üks-üf tü-fát-üt: "De-keçü-r! Thãgü-si-gik dü-fárár ú súş-ud tü-lin-ir." Késeziŋg thãgük tü-qrsim-üt sek-ü twüşteh, ú çumpõ-k wajű twüşteh. Ekü tü-fát-ü: "De-keçü-r! Bardű-k ...[view all texts]
  Latest vocabulary
  qúkoqnarmful
  qúkoqadjhuggable
  LáşükínGod of Storms
  Sound samples in Ancient-Mawic
  Some sound samples of Ancient-Mawic. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
  Qũ-n nle-n gwí-gwá-k, qũ-gũn úptohq-ogon ẽebéhsegwá-zin, ú qũ-gũ-n gusmóqb-og-on áçrígüsgwá-zin, reh...
  The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny...
  Warning: Link provided is not a supported filetype (wav, ogg, mp3). You can navigate to the link provided at your own risk.
  Adát twüf ü-mẽteyniysthã qũs kegéhés kés, kízezeb adát ü-yima-keq tüqsin áĩgük.
  I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something from him.
  Warning: Link provided is not a supported filetype (wav, ogg, mp3). You can navigate to the link provided at your own risk.
  Language family relationships
  Language treeMawo-Caláic
   ⤷  Proto-Mawo-Caláic
    ⤷ Mawic languages
     ⤷  Ancient-Mawic
   
  Phonology
  ConsonantsBilabialLabio-
  dental
  AlveolarPost-
  Alveolar
  PalatalLabio-
  velar
  VelarUvularGlottal
  Nasal m   n   ɲ   ŋ    
  Plosive p b   t tʷ tʰ d       k kʷ g gʷ q qʰ  
  Fricative   f s z ʃ ʃʷ ʒ       [ʁ]1 h
  Affricate     [t͡s]2 t͡ʃ t͡ʃʷ d͡ʒ          
  Lateral approximant     l            
  Approximant         j w      
  Trill     r            
  1. after q, allophone of /r/
  2. allophone of /s/
  VowelsFrontCentralBack
  Close i i: ĩ y y:   u u: ũ
  Close-mid e: ø ø:   o o: õ
  Mid   ə  
  Open-mid ɛ ɛ̃    
  Open a a: ã    
  Orthography
  Below is the orthography for Ancient-Mawic. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
   Ancient-MawicOrthography [edit]
  á
  á
  ááş
  /a:/
  ã
  ã
  /ã/
  a
  a
  aḑaló
  /a/
  b
  b
  bugóna
  /b/
  ç
  ç
  çówe
  /t͡ʃ/
  çw
  çw
  /t͡ʃʷ/
  d
  d
  dáw
  /d/
  ḑará
  /d͡ʒ/
  /ɛ̃/
  é
  é
  édgu
  /e:/
  e
  e
  /ɛ/
  ë
  ë
  /ə/
  f
  f
  fúqu
  /f/
  g
  g
  güm
  /g/
  gw
  gw
  gwüb
  /gʷ/
  h
  h
  hès
  /h/
  ĩ
  ĩ
  /ĩ/
  i
  i
  /i/
  í
  í
  /i:/
  j
  j
  jaraf
  /ʒ/
  k
  k
  káju
  /k/
  kw
  kw
  /kʷ/
  l
  l
  lapóna
  /l/
  m
  m
  mégu
  /m/
  ñ
  ñ
  /ɲ/
  n
  n
  náku
  /n/
  ó
  ó
  /o:/
  o
  o
  /o/
  õ
  õ
  /õ/
  ő
  ő
  /ø:/
  ö
  ö
  /ø/
  p
  p
  páb
  /p/
  q
  q
  /q/
  qh
  qh
  qhèn
  /qʰ/
  r
  r
  rŋèqh
  /r/
  ş
  ş
  ştekr
  /ʃ/
  s
  s
  sãí
  /s/
  şw
  şw
  /ʃʷ/
  t
  t
  /t/
  th
  th
  /tʰ/
  tw
  tw
  /tʷ/
  ü
  ü
  ükwí
  /y/
  ũ
  ũ
  /ũ/
  ú
  ú
  /u:/
  u
  u
  /u/
  ű
  ű
  /y:/
  w
  w
  wasa
  /w/
  y
  y
  /j/
  z
  z
  zdu
  /z/
  ŋ
  ŋ
  ŋgès
  /ŋ/
  ✖ Unknown alphabetical order [change]
   Additional NotesAWM script is a mixed writing system, which has 302 logographic symbols, 65 single letters and 36 syllabic ligatures.
   Latest 8 related articles listed below.
   Ancient-Mawic grammar II.
   Word order, Adjectives, Nouns, Verbs
   14-Mar-22 14:13
   Áãtwüsgjit: The Mawa valley
   History of the Mawic peoples
   23-Nov-21 20:05
   Ancient-Mawic grammar I.
   Phonology, orthography, ect...
   03-Jun-20 07:38
   Typological information for Ancient-Mawic

   Copula droppingAlways
   Morphosyntactic alignmentFluid-S
   Noun-noun possessionGenitive or possessive case
   Primary word orderSOV
   Script typeCombination of systems

   ▼ More information ⇋ Compare
   privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
   Viewing CWS in: English | Time now is 17-Jun-24 01:13 | Δt: 581.9559ms