cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Blue Su [BLUSU]
0▲ 0 ▼ 0
New 217 words Blue Su
Ofùten
[ɔfùtɛn]
Registered by [Deactivated User] on 22 October 2020
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Blue SuCan't find any yet.
Latest vocabulary
césvwin
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
Labio-
velar
VelarGlottal
Nasal m   n         ŋ  
Plosive     t d         ʔ
Fricative   f s [ʃ]1 [ʒ]2 ʂ ʐ ɕ [ʑ]3     h
Affricate       [t͡ʃ]4 ʈ͡ʂ [t͡ɕ]5      
Lateral approximant     l            
Approximant             w    
Flap     ɾ            
 1. allophone of /ʂ/
 2. allophone of /ʐ/
 3. allophone of /ʐ/
 4. allophone of /ʈ͡ʂ/
 5. allophone of /ʈ͡ʂ/
VowelsFrontBack
Close i î í ì ǐ y ŷ y̌ u û ú ù ǔ
Close-mid e ê ě o ô ó ò ǒ
Open-mid ɛ ɛ̂ ɛ́ ɛ̀ ɛ̌ ɔ ɔ̂ ɔ́ ɔ̀ ɔ̌
Near-open [æ]1 [æ̂]2 [æ̌]3  
Open a â á à ǎ  
Polyphthongs aʊ aʊ̂ aʊ̌ aɪ aɪ̂ aɪ̌ aʏ aʏ̂ aʏ̌
 1. allophone of /e/
 2. allophone of /ê/
 3. allophone of /ě/
Orthography
Below is the orthography for Blue Su. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Blue SuOrthography [edit]
Aa/a/AI ai/aɪ/AU au/aʊ/AY ay/aʏ/À à/à/ÀI ài/aɪ̂/ÀU àu/aʊ̂/ÀY ày/aʏ̂/Á á/á/ÁI ái/aɪ̌/ÁU áu/aʊ̌/
ÁY áy/aʏ̌/Ā̀ ā̀/â/Ā́ ā́/ǎ/Cc/ɕ/Dd/d/Ee/ɛ/EI ei/e/, [æ]È è/ɛ̀/ÈI èi/ê/, [æ̂]É é/ɛ́/ÉI éi/ě/, [æ̌]
Ḕ ḕ/ɛ̂/Ḗ ḗ/ɛ̌/Ff/f/Gg/ŋ/Hh/h/Ii/i/Ì ì/ì/Í í/í/Ī̀ ī̀/î/Ī́ ī́/ǐ/Jj/ʈ͡ʂ/, [t͡ʃ], [t͡ɕ]
Kk/kʷ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/ɔ/OU ou/o/Ò ò/ɔ̀/ÒU òu/ò/Ó ó/ɔ́/ÓU óu/ó/Ṑ ṑ/ɔ̂/
ṐU ṑu/ô/Ṓ ṓ/ɔ̌/ṒU ṓu/ǒ/Qq/ʔ/Rr/ɾ/Ss/s/SZ sz/ʂ/, [ʃ]Tt/t/Uu/u/Ù ù/ù/Ú ú/ú/
Ū̀ ū̀/û/Ū́ ū́/ǔ/Ww/w/Yy/y/Ỳ ỳ/ŷ/Ý ý/y̌/Zz/ʐ/, [ʑ], [ʒ]
✖ Unknown alphabetical order [change]
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 28-Feb-24 18:45 | Δt: 1411.521ms