cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Creamean [CEA]
1▲ 1 ▼ 0
New 91 words
[view flag info]
Creamean
Creamù
[krimʊ]
Registered by ShayminLover on 14 August 2015
Language type Other
Species Human/humanoid
Sample of CreameanCan't find any yet.
Latest vocabulary
kjàɍønzebra
žĭthùcigīḍnwildebeest
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottalOther
Nasal m     n     ɲ   ŋ        
Plosive p b     t d     c   k g q   ʔ  
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ç   x ɣ ʁ ħ h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ c͡ç   k͡x g͡ɣ       t͡ɬ d͡ɮ
Lateral approximant       l     ʎ            
Lateral fricative       ɬ ɮ                  
Approximant       ɹ     j w         ɥ
Trill ʙ     r           ʀ      
Flap                        
Click ʘ                        
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y   ɨ ʉ   ɯ u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e ø       ɤ o
Mid     ə    
Open-mid ɛ œ       ʌ ɔ
Near-open æ   ɐ    
Open a ɶ       ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Creamean. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 CreameanOrthography
'
e'
/ʔ/
Aa
a
/a/
Àà
à
/ɑ/
Ææ
æ
/æ/
Èè
è
/ɛ/
Ìì
ì
/i/
Ññ
/ɲ/
Òò
ò
/ɔ/
Øø
ø
/ø/
Ḍḍ
ḍe
/d͡ʑ/
Ḍ́ ḍ́
ḍ́e
/d͡ɮ/
Ùù
ù
/ʊ/
Ẑẑ
ẑet
/ʒ/
Ýý
ýe
/ɥ/
Bb
be
/b/
BR br
ebr
/ʙ/
Cc
ce
/t͡s/
CH ch
che
/ç/
C̨ c̨
c̨e
/t͡ɕ/
Ǫǫ
ǫ
/ʌ/
Dd
de
/d/
D̂ d̂
d̂e
/d͡z/
Ee
e
/e/
Ʀʀ
/ʁ/
Ʉʉ
ʉ
/ʉ/
Ʉ̀ ʉ̀
ʉ̀
/ɤ/
Ɍɍ
/ɹ/
Ȑȑ
/ʀ/
Ɔɔ
ɔ
/ɶ/
Əə
ə
/ə/
Ɯɯ
ɯe
/ʘ/
Ɵɵ
ɵ
/ɒ/
Ȼȼ
ȼe
/ɕ/
Ff
ef
/f/
Gg
ge
/g/
G̣ g̣
g̣e
/q/
GY gy
gye
/g͡ɣ/
Hh
he
/h/
Ii
i
/ɪ/
Χχ
χe
/x/
Φϕ
ϕe
/ɸ/
Γγ
γe
/ɣ/
Jj
je
/j/
Kk
ke
/k/
KH kh
khe
/c͡ç/
K̂ k̂
k̂e
/k͡x/
KJ kj
kje
/c/
Ll
el
/l/
LẐ lẑ
lẑet
/ɮ/
Mm
em
/m/
Nn
en
/n/
Oo
o
/o/
Pp
pe
/p/
Rr
er
/r/
RR rr
err
/ʀ/
Ss
es
/s/
Tt
te
/t/
TH th
the
/ð/
TŁ tł
tłe
/t͡ɬ/
Uu
u
/u/
Vv
ve
/v/
V̈ v̈
v̈e
/β/
V̨ v̨
v̨e
/ⱱ/
Ww
we
/w/
Zz
zet
/z/
Łł
/ɬ/
Ŋŋ
/ŋ/
Œœ
œ
/œ/
Ŝŝ
/ʃ/
Ŧŧ
ŧe
/θ/
Ŭŭ
ŭ
/y/
Žž
žet
/ʑ/
Ąą
ą
/ɐ/
Ĉĉ
ĉe
/t͡ʃ/
Đđ
đe
/d͡ʒ/
Ƚƚ
/ʎ/
Ħħ
ħe
/ħ/
Īī
ī
/ɨ/
Ĭĭ
ĭ
/ɯ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 05-Jul-20 06:34 | Δt: 201.7548ms