cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Caverian [CEV]
0▲ 0 ▼ 0
New 182 words
[view flag info]
Caverian
Zhokèm fáyátsèn
[ʒokɛm fajat͡sɛn]*
Registered by [Deactivated User] on 11 February 2022
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Caverian[view] Hazhogèy yàg hánèts nibi. Hatsipètsèn konèm dza yàg hatsipènèv konèm hiyanapfovasash. Konèts fáso: hiyanapfoksá ziham? Fáyi: fi shizhinè, kosh pàhén djá, héshágèts savazi, fihánèts shidjá! Pfovèy sonèts yayèyi, konèts sháfá ziham bèhiyapfoyi shisavazi[view all texts]
Latest vocabulary
bèhiyapfovbe sad
hiyapfovsadden
zihamcbecause
Language family relationships
Language treeSihaya
 ⤷  Sihaya
  ⤷  Caverian
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal m   n        
Plosive p b         k g  
Fricative   f v s z ʃ ʒ     h
Affricate   p̪͡f b̪͡v t͡s d͡z d͡ʒ      
Approximant         j    
VowelsFrontBack
Close i  
Close-mid e o
Open-mid ɛ  
Open a ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Caverian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 CaverianOrthography [edit]
Áá/a/Aa/ɑ/Àà/ɒ/Bb/b/BV bv/b̪͡v/DJ dj/d͡ʒ/DZ dz/d͡z/Èè/ɛ/Éé/e/
Ff/f/Gg/g/Hh/h/Ii/i/Kk/k/Mm/m/Nn/n/Oo/o/Pp/p/
PF pf/p̪͡f/Ss/s/SH sh/ʃ/TS ts/t͡s/Vv/v/Yy/j/Zz/z/ZH zh/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Feb-23 12:20 | Δt: 274.7099ms