cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Dun [DUNN]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 181 words
[view flag info]
Dun
Dǚn ŋuuy
[dy̌n ŋʌ:j]
Registered by [Deactivated User] on 29 April 2020
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Dun ǚ

the caring ǜ
the decisive ǚ
the swift ǘ


Dun is a small Artlang and batshit Protolang for a batshit family. Though the only descendant I have on cws at the moment is  Wadiin. This is mostly only on Jotunnheim but I plan to have it in my own conworld as well.

why dont you make like a tree and get outta here
Sample of Dun[view] Eya Nasi gùx gǐm aay Nani myoogüü ŋax / / Dyí bǜǜ gunxwáá, dyí myoogüü mǘǘy gùx dyì: "kaa twùùpyù gaaw mwí pwòy." Dyí gyaw gun, wiw dyí kaaw aayüü mǘǘy aay döndyì. Dyí twùùpyù gaaw dix dìì wóná dòòw dyǎ dyì mbwǎ, byu dyí myoogüü mǘǘy gùx dyì: "dyí nsów yim wööw pwá, nsów pwá gǐm aay; dyí nsów yim wööw döw pwá, gyaw gǐm ntii aay!&...[view all texts]
Latest vocabulary
Sǐǐŋvthink
Xyǐŋvlead
Pǐǐŋncloud
Language family relationships
Language treeDun languages
 ⤷  Dun
[view] About Dun languagesFamily spanning many conworlds
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n     ŋ  
Plosive p b t d     k g ʔ
Fricative   s        
Approximant     j w    
VowelsFrontBack
Close i y  
Close-mid   ɤ o
Open-mid   ʌ
Open a  
Orthography
Below is the orthography for Dun. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 DunOrthography [edit]
Aa/a/Bb/b/Dd/d/Gg/g/Ii/i/Kk/k/Mm/m/Nn/n/Öö/ɤ/Oo/o/
Pp/p/Ss/s/Tt/t/Uu/ʌ/Üü/y/Ww/w/Xx/ʔ/Yy/j/Ŋŋ/ŋ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 06-Feb-23 00:36 | Δt: 236.289ms