cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Gondothian [GOH]
1▲ 1 ▼ 0
New 148 words
[view flag info]
Gondothian
Gòndoþiyën
[gɔndoθɪjən]*
Registered by MisterCreeper35 on 24 January 2019
Language type Other
Species Human/humanoid
About Gondothian Gondothian is spoken from former Scotland to former England, and the language shown here on CWS is the dialect of Gondothia, the original one, which spread when it became the British Isles' dominant empire.
Sample of Gondothian[view] Gòndoþiyën bi dë

{Your language} is the most difficult language to learn.
[view all texts]
Latest vocabulary
sòdauxdecide to
jòyauxlike
fànauxfinish
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n          
Plosive p b     t d       k g  
Fricative ɸ v θ ð s z ʃ ʒ     ɣ h
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ        
Lateral approximant       l          
Lateral fricative       ɬ          
Approximant           j w    
Flap       ɾ          
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i i: y y:     u u:
Near-close   ɪ ɪ:    
Close-mid e e:   ɘ ɘ: o o:
Mid     ə ə:  
Open-mid ɛ ɛ: œ œ:     ɔ ɔ:
Near-open æ æ:   ɐ ɐ:  
Open a a:   ä ä:  
Orthography
Below is the orthography for Gondothian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 GondothianOrthography
'//-//Aa/ɐ/AA aa/ɐ:/Àà/æ/ÀÀ àà/æ:/Ââ/a/ÂÂ ââ/a:/Ää/ä/ÄÄ ää/ä:/
Éé/e/ÉÉ éé/e:/Êê/œ/ÊÊ êê/œ:/Ëë/ə/ËË ëë/ə:/Ìì/i/ÌÌ ìì/i:/Ðð/ð/Òò/ɔ/
ÒÒ òò/ɔ:/Öö/ɘ/ÖÖ öö/ɘ:/Üü/y/ÜÜ üü/y:/Þþ/θ/Bb/b/Cc/t͡s/Dd/d/Ee/ɛ/
EE ee/ɛ:/Ʒʒ/ʒ/Ff/ɸ/Gg/g/Hh/h/Ii/ɪ/II ii/ɪ:/Jj/d͡ʒ/Kk/k/Ll/l/
LL ll/ɬ/Mm/m/Nn/n/Oo/o/OO oo/o:/Pp/p/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/Uu/u/
UU uu/u:/Vv/v/Ww/w/Xx/ɣ/Yy/j/Zz/z/Šš/ʃ/Źź/d͡z/Ćć/t͡ʃ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 23-Sep-20 05:22 | Δt: 217.3281ms