cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Golden Su [GOSU]
0▲ 0 ▼ 0
New 374 words Golden Su
Ḗní
[ění]
Registered by [Deactivated User] on 17 July 2020
Language type Engineered Language (Englang)
Species Human/humanoid
Sample of Golden SuCan't find any yet.
Latest vocabulary
wìm-affpast tense marker
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n ɲ   ŋ  
Plosive p b d c      
Fricative   s       h
Lateral fricative   ɮ        
Approximant   ɹ j w    
VowelsFrontBack
Close i i: î: ǐ: í ì u u: û: ǔ: ú ù
Close-mid e ê é è ě ɤ ɤ: ɤ̂: ɤ̌: ɤ́ ɤ̀ o ô ó ò ǒ
Near-open [æ]1  
Open a a: â: ǎ: á à ɑ ɑ: ɑ̂: ɑ̌: ɑ́ ɑ̀ ɒ ɒ: ɒ̂: ɒ̌: ɒ́ ɒ̀
  1. allophone of /a/
Orthography
Below is the orthography for Golden Su. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Golden SuOrthography [edit]
Aa/ɑ/À à/ɑ̀/Á á/ɑ́/Ā ā/ɑ:/Ā̀ ā̀/ɑ̂:/Ā́ ā́/ɑ̌:/Bb/b/Cc/c/Dd/d/Ee/e/, [æ]
EO eo/ɤ/EÒ eò/ɤ̀/EÓ eó/ɤ́/EŌ eō/ɤ:/EṐ eṑ/ɤ̂:/EṒ eṓ/ɤ̌:/È è/è/É é/é/Ḕ ḕ/ê/Ḗ ḗ/ě/
Hh/h/Ii/i/Ì ì/ì/Í í/í/Ī ī/i:/Ī̀ ī̀/î:/Ī́ ī́/ǐ:/Ll/ɮ/Mm/m/Nn/n/
NG ng/ŋ/NY ny/ɲ/Oo/ɒ/OU ou/o/Ò ò/ɒ̀/ÒU òu/ò/Ó ó/ɒ́/ÓU óu/ó/Ō ō/ɒ:/Ṑ ṑ/ɒ̂:/
ṐU ṑu/ô/Ṓ ṓ/ɒ̌:/ṒU ṓu/ǒ/Pp/p/Rr/ɹ/Ss/s/Uu/u/Ù ù/ù/Ú ú/ú/Ū ū/u:/
Ū̀ ū̀/û:/Ū́ ū́/ǔ:/Ww/w/Yy/j/Ææ/a/, [æ]Æ̀ æ̀/à/Ǽ ǽ/á/Ǣ ǣ/a:/Ǣ̀ ǣ̀/â:/Ǣ́ ǣ́/ǎ:/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 25-Jun-24 04:46 | Δt: 410.404ms