cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Gwár [GWR]
0▲ 0 ▼ 0
New 144 words Gwár
Gwár
[gʋʲar]*
Registered by [Deactivated User] on 27 March 2020
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of GwárCan't find any yet.
Latest vocabulary
siynnson
sashransister
kunnsibling
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarPharyngeal
Nasal m   n     ŋ  
Plosive p b   t d   c ɟ k g  
Fricative   f v s z ʃ ʃʲ ʒ   x ʕ
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ t͡ʃʲ d͡ʒ d͡ʒʲ   k͡x  
Lateral approximant     l lʲ        
Approximant   ʋ          
Trill     r rʲ        
VowelsFrontCentralBack
Close i ʲi y ʲy ɨ ʲɨ u ʲu
Close-mid ø ʲø   o ʲo
Open-mid ɛ ʲɛ    
Open a ʲa    
Orthography
Below is the orthography for Gwár. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 GwárOrthography [edit]
Áá/ʲa/Aa/a/Bb/b/Cc/ʕ/CH ch/t͡ʃʲ/Dd/d/DCH dch/d͡ʒʲ/DD dd/ɟ/DZ dz/d͡z/DZH dzh/d͡ʒ/
Ee/ɛ/Éé/ʲɛ/Ff/f/Gg/g/Hh/k͡x/Ii/i/Íí/ʲi/IY iy/ɨ/ÍY íy/ʲɨ/Jj//
Kk/k/Ll/l/LL ll/lʲ/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/Óó/ʲo/Oo/o/ÓY óy/ʲø/OY oy/ø/
Pp/p/Qq//Rr/r/RR rr/rʲ/Ss/s/SCH sch/ʃʲ/SH sh/ʃ/Tt/t/TSH tsh/t͡ʃ/TT tt/c/
TZ tz/t͡s/Úú/ʲu/Uu/u/Vv/v/Ww/ʋ/Xx/x/Yy/y/Ýý/ʲy/Zz/z/ZH zh/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 29-Mar-23 10:10 | Δt: 217.7091ms