cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Garish [HGA]
4▲ 4 ▼ 0
Typology Abandoned 1,240 words
[view flag info]
Garish
ƕóq Ɣȧřƭ
[ʔ̰ɦoq˥ ɣär̥˧tʼ]
Registered by [Deactivated User] on 21 September 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Garish[view] Ǥȧómb ƙřéřȟḽ ħlȧɵ ƈic mzéḽ

In the castle there's water and a boy
[view all texts]
Latest vocabulary
ɵḽėfnwhite
ɵḽewadjwhite
ɵḽėfnwhite
Language family relationships
Language treeGarese
 ⤷  Garish
[view] About GareseProto-Garese
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarUvularPharyngealEpiglottalGlottal
Nasal m     n n̥   [ȵ]1 [ȵ̥]2   ŋ ŋ̥        
Plosive p pʼ b     t tʼ d       k kʼ g q qʼ ɢ   ʡ ʡʼ ʔ ʔʱ̞ ʔʰ
Fricative [ɸ]3 [β]4 f v θ ð s z ʃ ʒ [ɕ]5 [ʑ]6 [ç]7 [ʝ]8 x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʢ h ɦ
Affricate       t͡s t͡sʼ d͡z t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ [t͡ɕ]9 [t͡ɕʼ]10 [d͡ʑ]11 [c͡ç]12 [c͡çʼ]13 [ɟ͡ʝ]14          
Lateral approximant       l lˠ l̥   [ȴ]15 [ȴ̥]16            
Trill       r rˠ r̥                
Click ʘ ʘ̃ ʘʰ   ǀ ǀ̃ ǀʰ ǃ ǃʰ   ǁ ǁ̬ ǂ ǂ̃ ǂʰ ʞ ʞ̃ ʞʰ        
Implosive ɓ   ɗ̪̪ ɗ     ʄ ɠ ʛ      
Blends ʞq ʞqʰ
 1. /n/ before /i/ and /e/
 2. /n̥/ before /i/ and /e/
 3. /f/ before /u/ and /o/
 4. /v/ before /u/ and /o/
 5. /s/ before /i/ and /e/
 6. /z/ before /i/ and /e/
 7. /ʃ/ before /i/ and /e/
 8. /ʒ/ before /i/ and /e/
 9. /t͡s/ before /i/ and /e/
 10. /t͡sʼ/ before /i/ and /e/
 11. /d͡z/ before /i/ and /e/
 12. /t͡ʃ/ before /i/ and /e/
 13. / tʃ͡ʼ/ before /i/ and /e/
 14. /d͡ʒ/ before /i/ and /e/
 15. /l/ before /i/ and /e/
 16. /l̥/ before /i/ and /e/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i [i:]1 ȉ ī i̋ [y]2   [ɨ]3   [ɯ]4 u [u:]5 ȕ ū ű
Near-close   [ɪ]6   [ʊ]7  
Close-mid e [e:]8 ȅ ē e̋ [ø]9   [ɘ]10 [ɵ]11   [ɤ]12 o [o:]13 ȍ ō ő
Mid     [ə]14    
Open-mid [ɛ]15 [œ]16   [ɜ]17   [ʌ]18 [ɔ]19
Near-open [æ]20        
Open [a]21   ä [ä:]22 ä̏ ǟ ä̋   [ɑ]23
Polyphthongs [uo]24 [ie]25
 1. i+i umlaut
 2. u+i
 3. i+u
 4. u+e
 5. u+u
 6. e+i
 7. o+u
 8. e+e
 9. o+i
 10. e+u
 11. i+o
 12. e+o
 13. o+o
 14. a+e
 15. a+i
 16. o+e
 17. u+a
 18. a+o
 19. a+u
 20. e+a
 21. i+a
 22. a+a
 23. o+a
 24. u+o
 25. i+e
Orthography
Below is the orthography for Garish. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 GarishOrthography [edit]
?
/ʞq/
/ʞqʰ/
/ʛ/
Aa
Ȧƨ
/ä/
Bb
Bėʃ
/b/
Cc
Cèts
/ʡ/
Dd
Déȷ
/d/
Ee
Èdž
/e/
Ff
Fèȷ
/f/, [ɸ]1
Gg
Gìȷ
/g/
Ȟȟ
Ȟřéħ
/ħ/
Hh
Héš
/h/
Ii
Íš
/i/
Ǩǩ
Ǩók
/x/
Kk
Kȧž
/k/
Ḽḽ
Ḽèȷ
/l̥/
Ll
Lèm
/l/
Mm
Èm
/m/
M̌ m̌
Èm̌
/m̥/
Nn
Nlèy̌
/n/
Ňň
Ňèt
/n̥/
Oo
Ȯb
/o/
Pp
Póřʃ
/p/
Qq
Qéd
/q/
Rr
Réȷ
/r/
Řř
Řágr
/r̥/
Ss
És
/s/
Šš
Šėȷ
/ʃ/
Tt
Túᴥ
/t/
TS ts
TSėƙ
/t͡s/
TŠ tš
TŠėw
/t͡ʃ/
Uu
U̇w
/u/
Ww
Wíȷ
/v/, [β]2
Xx
Xís
/χ/
Yy
Ylȧž
/ŋ/
Y̌ y̌
Y̌ḽėȷ
/ŋ̥/
Žž
Žėȷ
/ʒ/
Zz
Zét
/z/
Đđ
Đéḽ
/ð/
Ħħ
Ħòȷ
/ʕ/
Ƈƈ
Ƈėƨ
/ʡʼ/
Ɣɣ
Ɣám
/ɣ/
Ƙƙ
Ƙȯȷ
/kʼ/
Ɵɵ
Ɵėt
/θ/
Ƥƥ
Ƥéʃ
/pʼ/
Ƨƨ
Ƨu̇š
/ɦ/
Ʃʃ
Ʃȯm̌
/ʔʰ/
Ƭƭ
Ƭéǩ
/tʼ/
ƬŠ ƭš
ƮŠéȷ
/t͡ʃʼ/
ƬS ƭs
ƮSáȷ
/t͡sʼ/
ǀ
/ǀ/
ǀ̃
/ǀ̃/
ǀ̇
/ǀʰ/
ǀ̬
/ɗ̪̪/
ǁ
/ǁ/
ǁ̬
/ǁ̬/
ǂ
/ǂ/
ǂ̃
/ǂ̃/
ǂ̇
/ǂʰ/
ǂ̬
/ʄ/
ǃ
/ǃ/
ǃ̇
/ǃʰ/
ǃ̬
/ɗ/
DŽdž
DŽèȷ
/d͡ʒ/
Ǥǥ
Ǥėȷ
/ɢ/
Ǥ̌ ǥ̌
Ǥ̌ėħ
/ʁ/
DZdz
DZėȷ
/d͡z/
Ƕƕ
Ƕlėz
/ʔʱ̞/
ȷ
Jíl
/ʔ/
ʘ
/ʘ/
ʘ̃
/ʘ̃/
ʘ̇
/ʘʰ/
ʘ̬
/ɓ/
Ʞʞ
/ʞ/
Ʞ̃ ʞ̃
/ʞ̃/
Ʞ̇ ʞ̇
/ʞʰ/
Ʞ̌ ʞ̌
/ɠ/
ʠ
Ɋėȷ
/qʼ/
Ʌèƨ
/ʢ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
 1. /f/ before /u/ and /o/
 2. /v/ before /u/ and /o/
Typological information for Garish

GendersMasculine/Feminine/Neuter
Noun numbersSingular/Plural
Phonation typesVoiced/ voiceless/ ejective
Primary word orderVSO
ToneComplex system (3+ or contour tones)

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 04-Mar-24 08:56 | Δt: 444.4311ms