cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Uresh [HUE]
1▲ 1 ▼ 0
New 0 words Uresh
Registered by [Deactivated User] on 9 December 2023
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of UreshCan't find any yet.
Latest vocabularyNo words yet.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m     n              
Plosive p ʰp pʷ b ʰb bʷ     t ʰt tʷ d ʰd dʷ         k ʰk kʷ g ʰg gʷ    
Fricative   f v θ s z ʃ ʒ ɕ ʑ       ʁ h
Affricate   p̪͡f b̪͡v   t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ            
Lateral approximant       l     ʎ        
Approximant             j w      
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y y:   u u:
Close-mid e e: ø ø:   o o:
Mid   ə  
Open-mid ɛ ɛ:   ɔ ɔ:
Near-open æ æ:    
Open a a:    
Syllable StructureC(V) / (V)C
If previous syllable ends with a long vowel AND if the actual syllable starts with a vowel, the vowel is deleted
Orthography
Below is the orthography for Uresh. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 UreshOrthography [edit]
Aa/a/AA aa/a:/Ăă/æ/ĂĂ ăă/æ:/Bb/b/BH bh/ʰb/BV bv/b̪͡v/BW bw/bʷ/CH ch/ʃ/Dd/d/DH dh/ʰd/
DJ dj/d͡ʒ/DW dw/dʷ/Ðð/θ/Ee/ə/Éé/e/ÉÉ éé/e:/Èè/ɛ/ÈÈ èè/ɛ:/Ff/f/Gg/g/GH gh/ʰg/
GW gw/gʷ/Hh/h/Ii/i/II ii/i:/Jj/ʒ/, /j/Ĵĵ/ʑ/Kk/k/KH kh/ʰk/KW kw/kʷ/Ll/l/Ŀŀ/ʎ/
Mm/m/Nn/n/Oo/o/OO oo/o:/Ŏŏ/ɔ/ŎŎ ŏŏ/ɔ:/Øø/ø/ØØ øø/ø:/Pp/p/PF pf/p̪͡f/PH ph/ʰp/
PW pw/pʷ/Rr/ʁ/Ss/s/Šš/t͡s/SJ sj/ɕ/Tt/t/TCH tch/t͡ʃ/TH th/ʰt/TW tw/tʷ/Uu/y/UU uu/y:/
Ŭŭ/u/ŬŬ ŭŭ/u:/Vv/v/Ww/w/Zz/z/Žž/d͡z/
✔ Shown in correct order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-Apr-24 20:49 | Δt: 627.0502ms