cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Oran [JMS]
1▲ 1 ▼ 0
New 149 words
[view flag info]
Oran
Orin
[ˈɵɾə̃]
Registered by KubeQ11 on 1 July 2019
Language type Mixed
Species Human/humanoid
Sample of OranCan't find any yet.
Latest vocabulary
vrazítvimpress
tilnback
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m     n   ɲ        
Plosive b     d       g    
Fricative   f v θ ð s z ʃ ʒ       h  
Affricate   p̪͡f͡ b̪͡v͡ t̪͡θ͡ d̪͡ð͡   t͡ʃ d͡ʒ     k͡x͡ g͡ɣ͡   t͡ɬ͡
Lateral approximant       l            
Approximant           j w      
Flap       ɾ            
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i: y ỹ     u:
Near-close   ɪ    
Close-mid     ɵ ɵ̃ o:
Mid   ə̃  
Open-mid ɛ̃ œ:      
Near-open æ:      
Open     ä ä̃  
Orthography
Below is the orthography for Oran. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 OranOrthography [edit]
Áá/æ:/Aa/ä/AN an/ä̃/Bb/b/BB bb/b̪͡v͡/CC cc/k͡x͡/Dd/d/DD dd/d̪͡ð͡/DH dh/ð/Éé/œ:/Ee/e̞/
EN en/ɛ̃/Ff/f/Gg/g/GG gg/g͡ɣ͡/Hh/h/Íí/i:/Ii/ɪ/IN in/ə̃/Kk/kʰ/Ll/l/LL ll/t͡ɬ͡/
Mm/m/Nn/n/NN nn/ɲ/Óó/o:/Oo/ɵ/ON on/ɵ̃/Pp/pʰ/PP pp/p̪͡f͡/Rr/ɾ/Ss/ʃ/, /s/SS ss/t͡ʃ/
Tt/tʰ/TH th/θ/TT tt/t̪͡θ͡/Úú/u:/Uu/y/UN un/ỹ/Vv/v/Ww/w/Yy/j/Zz/z/, /ʒ/ZZ zz/d͡ʒ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 24-Sep-22 19:43 | Δt: 212.6448ms