cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Katmen [KATM]
0▲ 0 ▼ 0
New 5 words Katmen
Katmaʿī
[kætmæʕɪ:]*
Registered by DingusKhan35 on 22 April 2021
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of KatmenCan't find any yet.
Latest vocabulary
wacand
-akaffyour
-ayaffmy
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottalOther
Nasal m m:     n n:                
Plosive b b:     t t: d d:       k k: g g: q q:   ʔ  
Fricative   v v: θ θ: ð ð: s s: z z: ʃ ʃ: ʒ ʒ:     x ʁ ħ ħ: ʕ h h:  
Affricate                       t͡ɬ
Lateral approximant       l l:                
Lateral fricative       ɬ ɬ: ɮ ɮ:                
Approximant           j j: w w:          
Trill       r r:                
Click     ǀ     ǂ   ʞ        
Blends ɲg
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close       ɯ ɯ:
Near-close   ɪ ɪ:    
Mid     ə ə:  
Near-open æ æ:      
Orthography
Below is the orthography for Katmen. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KatmenOrthography
'/ʔ/Aa/æ/Āā/æ:/Bb/b/BB bb/b:/Çç/θ/Cc/ǀ/ÇÇ çç/θ:/Dd/d/DD dd/d:/Gg/g/
Ğğ/ʁ/GG gg/g:/Ḥḥ/ħ/Hh/h/ḤḤ ḥḥ/ħ:/HH hh/h:/Ii/ɪ/Īī/ɪ:/Jj/ʒ/JJ jj/ʒ:/Kk/k/
KK kk/k:/Ll/l/LL ll/l:/Mm/m/MM mm/m:/Nn/n/NG ng/ɲg/NN nn/n:/Qq/q/QQ qq/q:/Rr/r/
RR rr/r:/Ss/s/Şş/ʃ/SS ss/s:/ŞŞ şş/ʃ:/Tt/t/TL tl/t͡ɬ/TT tt/t:/Uu/ɯ/Ūū/ɯ:/Vv/v/
VV vv/v:/Ww/w/WW ww/w:/Xx/x/Yy/j/YY yy/j:/Zz/z/ZZ zz/z:/Ðð/ð/ÐÐ ðð/ð:/Łł/ɬ/
ŁŁ łł/ɬ:/Əə/ə/Ə̄ ə̄/ə:/ǂ/ǂ/Ɫɫ/ɮ/ⱢⱢ ɫɫ/ɮ:/Ʞʞ/ʞ/ʿ/ʕ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 31-Jul-21 11:13 | Δt: 262.5201ms