cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Malenese [MFE]
3▲ 3 ▼ 0
Typology On hold 216 words
[view flag info]
Malenese
Madje
[ṽˑæ̙ɬ̬ˑθʼ]*
Registered by [Deactivated User] on 25 August 2017
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Malenese NOTICE: LIKE THE OLD FEIRIE THIS PROTOLANG IS ON INDEFINITE HOLD.

Malenese, or, by its native name:madje is the language spoken primarily by the Feirie, but also by various other Fae creatures, a few human outposts and assorted members of the Drakyn. Malenese is the only language of the Fei spoken in the mountains. The vocabulary is mostly native terms, while the grammar inherited many strange features from its mothers.

Notable features include:

Orthography:
- The native system is a runic alphabet that heavily uses diacritics to mark the various phones;
- The romanization is very unnatural-looking, caused by the diacritics being marked with letters, for ease of writing.

Phonology:
- A very complicated, plosive-less phonology, that employs whistles, compression and three voicing onset times, for a total of 58 phonemic consonants;
- The five base vowels take on some of the the qualities of the preceding consonant, e.g.: nasal consonant = nasal vowel, making for a total of four ways for each vowel to be pronounced allophonically, plus an entire second set when unstressed, for a total of 40 vowels.
- The rhotic sound of the language varies allophonically drastically, depending on the surrounding letters, with eight ways for it to be pronounced, but is usually treated as a vowel.
- The syllable structure is (C(j(w(h),h,c(w)),w(h),h,c(w))V(r)

Grammer:
- Strict syntax that shifts from OVS to both OSV or VOS predictably;
- A six way non-local direction system, from which most adpositions derive;
- No intransitive or ditransitive verbs;
- Tense is not marked on verbs, while both aspect and mood are;
- Adverbs come in two kinds: temporal and physical. The latter precedes verbs, while the formal antecedes them;
- There are seven tense markers that function as temporal adverbs. The eighth tense, gnomic, is null-marked;
- Nouns have two genders: sentient and non-sentient.
Sample of Malenese[view] sefcaxcetji fozoduu shamji vjo ofcoxja

I hope she made lots of spaghetti!
[view all texts]
Latest vocabulary
xerravsee
sjhanmuscle
Language family relationships
Language treeLanguages of Mala
 ⤷ The Masters' Fei
  ⤷ Ancient Fei
   ⤷ Middle Fei
    ⤷ Proto-Malenese
     ⤷  Malenese
[view] About Languages of MalaThe languages spoken across the vast expanse that is the north continent of the planet Mala. Includes the various Fae tongues, and the Languages of the Wild, those of giants, dragons, and all other mystical creatures.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalVelarGlottal
Fricative ɸʼ ɸ̬ˑ1 ɸ̞ʰ: ɸ̞ʰ β̞̃ˑ fʼ f̬ˑ2 fʰ fʰ: ṽˑ θʼ θ̬ˑ3 θʰ θʰ: ð̃ˑ s̪ʼ s̪̼̬ˑ4 s̪̬ˑ5 s̼ʼ s̪ʰ s̪ʰ: s̼ʰ s̼ʰ: ɕʼ ɕ̼ʼ ɕ̼̬ˑ6 ɕ̬ˑ7 ɕʰ ɕ̼ʰ ɕ̼ʰ: ɕʰ: çᵝʼ çʼ xᵝʼ x̬ᵝˑ8 xʼ x̬ˑ9 xʰ xʰᵝ xʰᵝ: xʰ: ɣ̃ᵝˑ ɣ̃ˑ ɦ̪͆ˑ ɦˑ
Lateral approximant       l̪͆̃ˑ l̪̥͆ʰ: l̪̥͆ʰ        
Lateral fricative       ɬ̪ʼ ɬ̬ˑ10        
Approximant           j̃ᵝˑ j̬̥ᵝˑ11 j̃ˑ j̬̥ˑ12 j̥ʰᵝ: j̥ʰᵝ j̥ʰ: j̥ʰ    
Blends [ðɻβ]13 [ðɻn]14 [ɰʁɴ]15 [ɰʁβ]16 [ɰʁ]17 ðɻ18 [ɰʁɴβ]19
 1. Actually: ɸ̞̬₎ˑ
 2. Actually: f̬₎ˑ
 3. Actually: θ̬₎ˑ
 4. Actually: s̪̼̬₎ˑ
 5. Actually: s̬̪̻₎ˑ
 6. Actually: ɕ̬̼₎ˑ
 7. Actually: ɕ̬₎ˑ
 8. Actually: x̬₎ᵝˑ
 9. Actually: x̬₎ˑ
 10. Actually: ɬ̬₎ˑ
 11. Actually: j̬̊₎ᵝˑ
 12. Actually: j̬̊₎ˑ
 13. Actually: θ̞̩͡ᵝɻ̩ᵝ, allophone of /ðɻ/
 14. Actually: ð̞̩̃͡ɻ̩̃, allophone of /ðɻ/
 15. Actually: ɰ̩̃͡ˑʁ̩̃ˑ, allophone of /ðɻ/
 16. Actually: ɰ̩͡ᵝʁ̩ᵝ, allophone of /ðɻ/
 17. Actually: ɰ̩͡ʁ̩, allophone of /ðɻ/
 18. Actually: ð̞̩͡ɻ̩
 19. Actually: ɰ̩̃͡ᵝˑʁ̩̃ᵝˑ, allophone of /ðɻ/
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i̘ [i̘ᵝ]1 [ĩ̘ᵝ]2 [ĩ̘]3     ɯ [ɯᵝ]4 [ɯ̽ᵝ]5 [ɯ̽̃ᵝ]6 [ɯ̃ᵝ]7 [ɯ̽]8 [ɯ̽̃]9 [ɯ̃]10
Near-close   [ɪ̘]11 [ɪ̘ᵝ]12 [ɪ̘̃ᵝ]13 [ɪ̘̃]14    
Close-mid e̘ [e̘ᵝ]15 [ẽ̘ᵝ]16 [ẽ̘]17     ɤ [ɤᵝ]18 [ɤ̃ᵝ]19 [ɤ̃]20
Open-mid [ɛ̘]21 [ɛ̘ᵝ]22 [ɛ̘̃ᵝ]23 [ɛ̘̃]24     [ʌ]25 [ʌᵝ]26 [ʌ̃ᵝ]27 [ʌ̃]28
Near-open [æ̙̃ᵝ]29 [æ̙ᵝ]30 [æ̙̃]31 æ̙   [ɐ]32 [ɐᵝ]33 [ɐ̃ᵝ]34 [ɐ̃]35  
 1. allophone of /i̘/
 2. allophone of /i̘/
 3. allophone of /i̘/
 4. allophone of /ɯ/
 5. allophone of /ɯ/
 6. allophone of /ɯ/
 7. allophone of /ɯ/
 8. allophone of /ɯ/
 9. allophone of /ɯ/
 10. allophone of /ɯ/
 11. allophone of /i̘/
 12. allophone of /i̘/
 13. allophone of /i̘/
 14. allophone of /i̘/
 15. allophone of /e̘/
 16. allophone of /e̘/
 17. allophone of /e̘/
 18. allophone of /ɤ/
 19. allophone of /ɤ/
 20. allophone of /ɤ/
 21. allophone of /e̘/
 22. allophone of /e̘/
 23. allophone of /e̘/
 24. allophone of /e̘/
 25. allophone of /ɤ/
 26. allophone of /ɤ/
 27. allophone of /ɤ/
 28. allophone of /ɤ/
 29. allophone of /æ̙/
 30. allophone of /æ̙/
 31. allophone of /æ̙/
 32. allophone of /æ̙/
 33. allophone of /æ̙/
 34. allophone of /æ̙/
 35. allophone of /æ̙/
Orthography
Below is the orthography for Malenese. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 MaleneseOrthography [edit]
a/æ̙/, [ɐ], [æ̙ᵝ], [ɐᵝ], [ɐ̃], [æ̙̃ᵝ], [æ̙̃], [ɐ̃ᵝ]d/θ̬ˑ/1dj/ɬ̬ˑ/2e/e̘/, [ẽ̘ᵝ], [ɛ̘], [e̘ᵝ], [ɛ̘̃], [ɛ̘̃ᵝ], [ɛ̘ᵝ], [ẽ̘]f/fʰ/fc/fʼ/fh/fʰ:/fj/ɸ̞ʰ/fjc/ɸʼ/fjh/ɸ̞ʰ:/g/x̬ˑ/3
gj/j̬̥ˑ/4gjw/j̬̥ᵝˑ/5gw/x̬ᵝˑ/6i/i̘/, [ɪ̘̃ᵝ], [ɪ̘], [ĩ̘], [i̘ᵝ], [ɪ̘̃], [ĩ̘ᵝ], [ɪ̘ᵝ]l/ð̃ˑ/lj/l̪͆̃ˑ/m/ṽˑ/mj/β̞̃ˑ/n/ɦ̪͆ˑ/nj/ɦˑ/o/ɤ/, [ʌ], [ɤᵝ], [ʌ̃], [ʌᵝ], [ʌ̃ᵝ], [ɤ̃ᵝ], [ɤ̃]
q/ɣ̃ˑ/qj/j̃ˑ/qjw/j̃ᵝˑ/qw/ɣ̃ᵝˑ/r/ðɻ/7, [ðɻβ]8, [ðɻn]9, [ɰʁɴ]10, [ɰʁβ]11, [ɰʁ]12, [ɰʁɴβ]13, [ðɻ]14s/s̪ʰ/sc/s̪ʼ/scw/s̼ʼ/sh/s̪ʰ:/sj/ɕʰ/sjc/ɕʼ/
sjcw/ɕ̼ʼ/sjh/ɕʰ:/sjw/ɕ̼ʰ/sjwh/ɕ̼ʰ:/sw/s̼ʰ/swh/s̼ʰ:/t/θʰ/tc/θʼ/th/θʰ:/tj/l̪̥͆ʰ/tjc/ɬ̪ʼ/
tjh/l̪̥͆ʰ:/u/ɯ/, [ɯ̃ᵝ], [ɯ̽ᵝ], [ɯᵝ], [ɯ̽], [ɯ̽̃ᵝ], [ɯ̃], [ɯ̽̃]v/f̬ˑ/15vj/ɸ̬ˑ/16x/xʰ/xc/xʼ/xcw/xᵝʼ/xh/xʰ:/xj/j̥ʰ/xjc/çʼ/xjcw/çᵝʼ/
xjh/j̥ʰ:/xjw/j̥ʰᵝ/xjwh/j̥ʰᵝ:/xw/xʰᵝ/xwh/xʰᵝ:/z/s̪̬ˑ/17zj/ɕ̬ˑ/18zjw/ɕ̼̬ˑ/19zw/s̪̼̬ˑ/20
✖ Unknown alphabetical order [change]
 1. Actually: θ̬₎ˑ
 2. Actually: ɬ̬₎ˑ
 3. Actually: x̬₎ˑ
 4. Actually: j̬̊₎ˑ
 5. Actually: j̬̊₎ᵝˑ
 6. Actually: x̬₎ᵝˑ
 7. Actually: ð̞̩͡ɻ̩
 8. Actually: θ̞̩͡ᵝɻ̩ᵝ
 9. Actually: ð̞̩̃͡ɻ̩̃
 10. Actually: ɰ̩̃͡ˑʁ̩̃ˑ
 11. Actually: ɰ̩͡ᵝʁ̩ᵝ
 12. Actually: ɰ̩͡ʁ̩
 13. Actually: ɰ̩̃͡ᵝˑʁ̩̃ᵝˑ
 14. Actually: ð̞͡ɻ. Intervocalically.
 15. Actually: f̬₎ˑ
 16. Actually: ɸ̞̬₎ˑ
 17. Actually: s̬̪̻₎ˑ
 18. Actually: ɕ̬₎ˑ
 19. Actually: ɕ̬̼₎ˑ
 20. Actually: s̪̼̬₎ˑ
Latest 8 related articles listed below.
Spelling Rules
The spelling of stressed syllables.
05-Oct-17 22:38
Verb Classes
Every verb has a paradigm and a transitivity.
05-Oct-17 00:28
Lessons (1)
1Lesson #1: Pronunciation and Writing
Typological information for Malenese

Base counting systemQuaternary (4)
Morphosyntactic alignmentOther
PluractionalityYes
Primary word orderOVS
Past tense remoteness2-3 degrees of remoteness

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 02-Feb-23 15:37 | Δt: 328.5048ms