cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Makon [MKN]
0▲ 0 ▼ 0
New 56 words Makon
Makon
[makon]*
Registered by [Deactivated User] on 2 July 2016
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Makon[view] Læ vinθ nodo e læ sòl giwatûgæ weks yæ la fottåṝ, kando nû třavû kelsa, konša en nam kloka humda. / / Ndiatû ke læ wan kio sucesa wanθ maķa nûn třavû söna yeyam kloka degada fottåṝ sa læn nwasko. / / Plot, læ vinθ nodo blöa pyu pešas sa pota, dem pyu blöa plus přoks læ třavû folda yeyam kloka čika yen; / / Epa fine, læ vinθ nodo selfala. ...[view all texts]
Latest vocabulary
amdomnabdomen
ekacand
ecand
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m     n         ŋ      
Plosive p pʰ b     t tʰ d         k kʰ g q ʔ  
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç   x   h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ              
Lateral approximant       l               ɫ
Approximant       ɹ     j w ɰ      
Trill       r r̥                
VowelsFrontCentralBack
Close i y y: ɨ u
Close-mid e   o oʱ
Mid   ə əʱ  
Open-mid ɛ̃ œ œ:   ɔ ɔʱ ɔ̃
Near-open æ    
Open [a]1 aʱ ã [ä]2 ä̃ ɑ
  1. allophone of /ä/
  2. allophone of /a/
Orthography
Below is the orthography for Makon. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 MakonOrthography [edit]
$/ç/'/ʔ/Åå/ɑ/Aa[a], [ä]AÑ añ/ä̃/, /ã/AĦ aħ/aʱ/Bb/b/Ĉĉ/t͡s/Cc/t͡ʃ/Çç/t͡ʃʰ/Dd/d/
Ee/æ/EÑ eñ/ɛ̃/Ff/f/Gg/g/Hh/h/Ĥĥ/ɸ//ɨ/Ii/i/Jj/d͡ʒ/Ĵĵ/d͡z/Kk/k/
Ǩǩ/kʰ/Ķķ/x/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Őő/œ:/Oo/o/Öö/œ/Òò/ɔ/ÒÑ òñ/ɔ̃/ÒĦ òħ/ɔʱ/
OĦ oħ/oʱ/Pp/p/Ṕṕ/pʰ/Qq/q/Ṝṝ/r̥/Ŗŗ/ɰ/Ṟṟ/ʐ/Rr/ɹ/Řř/r/Šš/ʃ/Şş/ʂ/
Ss/s/Tt/t/Űű/y:/Üü/y/Uu/u/Ûû/ə/ǓĦ ǔħ/əʱ/Vv/v/Ww/w/Ŵŵ/β/Yy/j/
Zz/z/Žž/ʒ/Ææ/e/Đđ/ð/Łł/ɫ/Ŋŋ/ŋ/Ŧŧ/tʰ/Θθ/θ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 06-Dec-23 08:00 | Δt: 323.458ms