cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Camic [MLO]
6▲ 6 ▼ 0
New 513 words
[view flag info]
Proto-Camic
*wəzɨʕiwɨ
[wəzɨʕiwɨ]*
Registered by Aktukut on 19 August 2016
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of Proto-CamicCan't find any yet.
Latest vocabulary
ɨyˀumɨwɨtnriverbed
ɨyˀumɨnʷənwater jug
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottal
Nasal m mʷ   n nʷ   ɲ          
Plosive p pʼ pʼʷ pʷ b bʷ   t tʷ d dʷ       k kʷ g gʷ q qʷ ɢ ɢʷ   ʔ
Fricative   f fʷ s sʷ z zʷ ʃ ʃʷ ʒ ʒʷ     x   ħ ʕ h
Affricate     t͡s t͡sʼ              
Lateral approximant     l lʷ              
Approximant         j jˀ w        
Trill     r rʷ              
VowelsFrontCentralBack
Close i ɨ u
Close-mid e   o
Mid   ə  
Open   ä  
Orthography
Below is the orthography for Proto-Camic. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-CamicOrthography
a/ä/b/b//bʷ/d/d//dʷ/e/e/f/f//fʷ/g/g//gʷ/h/h/
i/i/k/k//kʷ/l/l//lʷ/m/m//mʷ/n/n//nʷ/o/o/p/p/
/pʷ//pʼ/pʼʷ/pʼʷ/q/q//qʷ/r/r//rʷ/s/s//sʷ/t/t/ts/t͡s/
tsʼ/t͡sʼ//tʷ/u/u/w/w/x/x/y/j//jˀ/z/z//zʷ/ħ/ħ/ə/ə/
ɨ/ɨ/ɲ/ɲ/ʃ/ʃ/ʃʷ/ʃʷ/ʒ/ʒ/ʒʷ/ʒʷ/ɢ/ɢ/ɢʷ/ɢʷ/ʔ/ʔ/ʕ/ʕ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 24-Jun-21 09:53 | Δt: 282.011ms