cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Islander Mau [MWA]
0▲ 0 ▼ 0
Typology New 1,070 words Islander Mau
Mɔ̄ká
[mɔ́k]*
Registered by [Deactivated User] on 5 February 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Islander Mau The Mau offspring language spoken in the main cities of the Islands.

The orthography is IPA-like, save for some simplifications, and the tone marks are different:
a - low (22)
á - rising (24)
ā - high (55)
à - falling (51)
â - low falling (31)
ǎ - glottalized rising (2ˀ14)
a̰ - glottalized falling (5ˀ51)
Sample of Islander Mau[view] 1 Qɛ́ mú ká qi yɔ̄ pú qi xìng nə̄. / 2 Wēkî xānɔ̄ jɪ̀ng rɔ̀ngwā pi nə̄, á Sīnā nī ḛkî ngē mɔng wɛ̄ qɛ̰ pǐti nə̄. / 3 Tīwî, xə̄ cɔpɔ̰ tōwāwî, wɛ̄ pé mɛ́ xɛ̄ tsəwî́ kɪ́ á yə̰ nɪ̄sə̄ mèngtá yɪ̄ ká. Á ḛkî sə̄ cɔpɔ̰ cɔ tàng, wɛ̄ ḛkî sə̄ xə̄pɔ̌ ɔ̄qə tàng. / 4 Á tīwî, xə̄ mó yɔ̄ xɔ̄ nyē tɔ̄ a̰ kɪ́ ngɔ̄ nɪ̄xɪ̄ múwāwî ḛkî ká. Á Núsə̄ ...[view all texts]
Latest vocabulary
yɔ̰mɔngvget to know
tsuvbend
tûadjsure
Language family relationships
Language treeMauic
 ⤷ Proto-Mau
  ⤷  Mau
   ⤷  Islander Mau
[view] About MauicThis family is basically the descendants of the imperial Mau language.
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarUvular
Nasal m n ɲ   ŋ ŋʷ  
Plosive p b t d c ɟ   k kʷ q
Fricative   s     x  
Affricate   t͡s        
Lateral approximant   l        
Approximant     j w    
Flap   ɾ        
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close îˀ ǐˀ i᷆ î í ì ǐ     ûˀ ǔˀ u᷆ û ú ù ǔ
Near-close   ɪ̂ˀ ɪ̌ˀ ɪ᷆ ɪ̂ ɪ́ ɪ̀ ɪ̌    
Close-mid êˀ ěˀ e᷆ ê é è ě     ôˀ ǒˀ o᷆ ô ó ò ǒ
Mid     ə̂ˀ ə̌ˀ ə᷆ ə̂ ə́ ə̀ ə̌  
Open-mid ɛ̂ˀ ɛ̌ˀ ɛ᷆ ɛ̂ ɛ́ ɛ̀ ɛ̌     ɔ̂ˀ ɔ̌ˀ ɔ᷆ ɔ̂ ɔ́ ɔ̀ ɔ̌
Open âˀ ǎˀ a᷆ â á à ǎ      
Orthography
Below is the orthography for Islander Mau. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Islander MauOrthography [edit]
Āā/á/Ââ/a᷆/Aa/à/À à/â/Á á/ǎ/Ǎ ǎ/ǎˀ/A̰ a̰/âˀ/Bb/b/Cc/c/Dd/d/Éé/ě/
Ēē/é/Ee/è/È è/ê/Ê ê/e᷆/Ě ě/ěˀ/Ḛ ḛ/êˀ/Ii/ì/Îî/i᷆/Ì ì/î/Í í/ǐ/Ī ī/í/
Ǐ ǐ/ǐˀ/Ḭ ḭ/îˀ/Jj/ɟ/Kk/k/Kʷ kʷ/kʷ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/NY ny/ɲ/Oo/ò/
Ōō/ó/Ò ò/ô/Ó ó/ǒ/Ô ô/o᷆/Ǒ ǒ/ǒˀ/O̰ o̰/ôˀ/Pp/p/Qq/q/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/
TS ts/t͡s/Ūū/ú/Uu/ù/Ù ù/û/Ú ú/ǔ/Û û/u᷆/Ǔ ǔ/ǔˀ/Ṵ ṵ/ûˀ/Ww/w/Xx/x/Yy/j/
Ŋʷ ŋʷ/ŋʷ/Ɔɔ/ɔ̀/Ɔ̀ ɔ̀/ɔ̂/Ɔ́ ɔ́/ɔ̌/Ɔ̂ ɔ̂/ɔ᷆/Ɔ̄ ɔ̄/ɔ́/Ɔ̌ ɔ̌/ɔ̌ˀ/Ɔ̰ ɔ̰/ɔ̂ˀ/Əə/ə̀/Ə̀ ə̀/ə̂/Ə́ ə́/ə̌/
Ə̂ ə̂/ə᷆/Ə̄ ə̄/ə́/Ə̌ ə̌/ə̌ˀ/Ə̰ ə̰/ə̂ˀ/Ɛɛ/ɛ̀/Ɛ̀ ɛ̀/ɛ̂/Ɛ́ ɛ́/ɛ̌/Ɛ̂ ɛ̂/ɛ᷆/Ɛ̄ ɛ̄/ɛ́/Ɛ̌ ɛ̌/ɛ̌ˀ/Ɛ̰ ɛ̰/ɛ̂ˀ/
Ɪɪ/ɪ̀/Ɪ̀ ɪ̀/ɪ̂/Ɪ́ ɪ́/ɪ̌/Ɪ̂ ɪ̂/ɪ᷆/Ɪ̄ ɪ̄/ɪ́/Ɪ̌ ɪ̌/ɪ̌ˀ/Ɪ̰ ɪ̰/ɪ̂ˀ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Latest 8 related articles listed below.
  Mauic pronominal system 16-Jan-20 12:01
  Mauic numbers
  Mau numbers with descendants
  15-Jan-20 13:55
  Place names, person names
  Proper names in various Mauic dialects
  05-Jul-17 21:40
  Typological information for Islander Mau

  Noun numbersNo numbers
  Primary writing systemLanguage not written
  Morphological typologyAnalytical
  Vowel phonationModal and creaky
  ToneComplex system (3+ or contour tones)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 19-Jun-24 13:25 | Δt: 421.9599ms