cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Nanza [NNZ]
1▲ 1 ▼ 0
New 698 words Nanza
Nanza
[nanza]*
Registered by Story Maker on 14 October 2018
Language type Other
Species Human/humanoid
Sample of Nanza[view] yïði ðèðãta nanãza

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
nheaven
wúbãnwater
ßütãnearth
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottal
Nasal m     n                
Plosive p b     t d         k g q    
Fricative   f v θ ð s z   ɕ         ħ h
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ              
Lateral approximant       l                
Approximant             j w        
Trill       r                
Blends ʀa ʀɪ ʀu ʀo ʀe
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y       ɯ u ʲu
Near-close   ɪ ʲɪ ɪ̂   ʊ  
Close-mid e ʲe ʷe       o ʲo ʷo
Mid     ʷə    
Near-open æ        
Open a ʲa ⁿa ʷa        
Orthography
Below is the orthography for Nanza. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NanzaOrthography
Aa
Aa
/a/
Bb
Bb
/b/
Cc
Cc
/t͡ʃ/
Dd
Dd
/d/
Ee
Ee
/e/
Ff
Ff
/f/
Gg
Gg
/g/
Hh
Hh
/h/
Ii
Ii
/ɪ/
Jj
Jj
/d͡ʒ/
Kk
Kk
/k/
Ll
Ll
/l/
Mm
Mm
/m/
Nn
Nn
/n/
Oo
Oo
/o/
Pp
Pp
/p/
Qq
Qq
/q/
Rr
Rr
/r/
Ss
Ss
/s/
Tt
Tt
/t/
Uu
Uu
/u/
Vv
Vv
/v/
Ww
Ww
/w/
Xx
Xx
/ħ/
Yy
Yy
/j/
Zz
Zz
/z/
ß
ß
/ɕ/
Àà
Àà
/ʀa/
Áá
Áá
/ʲa/
Ââ
Ââ
/ʷa/
Ää
Ää
/æ/
Åå
Åå
/ⁿa/
Èè
Èè
/ʀe/
Éé
Éé
/ʲe/
Êê
Êê
/ʷe/
Ëë
Ëë
/i/
Ìì
Ìì
/ʀɪ/
Íí
Íí
/ʲɪ/
Îî
Îî
/ɪ̂/
Ïï
Ïï
/y/
Ðð
Ðð
/ð/
Òò
Òò
/ʀo/
Óó
Óó
/ʲo/
Ôô
Ôô
/ʷo/
Öö
Öö
/ʊ/
Ùù
Ùù
/ʀu/
Úú
Úú
/ʲu/
Ûû
Ûû
/ʷə/
Üü
Üü
/ɯ/
Þþ
Þþ
/θ/
ẞß
ẞß
/ɕ/
✔ Shown in correct order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Aug-20 08:59 | Δt: 293.5069ms