cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Nanza [NNZ]
1▲ 1 ▼ 0
New 695 words Nanza
Nanza
[nanza]*
Registered by Story Maker on 14 October 2018
Language type Other
Species Human/humanoid
Sample of NanzaCan't find any yet.
Latest vocabulary
döfãadjgood
vúðãadjfurry
líbãadjfunny
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottal
Nasal m     n                
Plosive p b     t d         k g q    
Fricative   f v θ ð s z   ɕ         ħ h
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ              
Lateral approximant       l                
Approximant             j w        
Trill       r                
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i   ɨ ʉ   u û ú ù
Near-close   ɪ ɪ̂ ɪ́ ɪ̀   ʊ  
Close-mid e ê é è       o ô ó ò
Near-open æ        
Open a â á à ḁ        
Orthography
Below is the orthography for Nanza. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NanzaOrthography
Aa
Aa
/a/
Bb
Bb
/b/
Cc
Cc
/t͡ʃ/
Dd
Dd
/d/
Ee
Ee
/e/
Ff
Ff
/f/
Gg
Gg
/g/
Hh
Hh
/h/
Ii
Ii
/ɪ/
Jj
Jj
/d͡ʒ/
Kk
Kk
/k/
Ll
Ll
/l/
Mm
Mm
/m/
Nn
Nn
/n/
Oo
Oo
/o/
Pp
Pp
/p/
Qq
Qq
/q/
Rr
Rr
/r/
Ss
Ss
/s/
Tt
Tt
/t/
Uu
Uu
/u/
Vv
Vv
/v/
Ww
Ww
/w/
Xx
Xx
/ħ/
Yy
Yy
/j/
Zz
Zz
/z/
ß
ß
/ɕ/
Àà
Àà
/à/
Áá
Áá
/á/
Ââ
Ââ
/â/
Ää
Ää
/æ/
Åå
Åå
/ḁ/
Èè
Èè
/è/
Éé
Éé
/é/
Êê
Êê
/ê/
Ëë
Ëë
/i/
Ìì
Ìì
/ɪ̀/
Íí
Íí
/ɪ́/
Îî
Îî
/ɪ̂/
Ïï
Ïï
/ɨ/
Ðð
Ðð
/ð/
Òò
Òò
/ò/
Óó
Óó
/ó/
Ôô
Ôô
/ô/
Öö
Öö
/ʊ/
Ùù
Ùù
/ù/
Úú
Úú
/ú/
Ûû
Ûû
/û/
Üü
Üü
/ʉ/
Þþ
Þþ
/θ/
ẞß
ẞß
/ɕ/
✔ Shown in correct order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 21-Nov-19 04:19 | Δt: 282.6481ms