cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Northern Mablic [NRB]
0▲ 0 ▼ 0
New 16 words Northern Mablic
Pơng Mừ
[pə̄ŋmù:]
Registered by [Deactivated User] on 6 May 2021
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Northern Mablic Dictionary located here
Sample of Northern Mablic[view] Kờ pàt êng u xít, pàt u xít!

I don't want to survive, I want to live!
[view all texts]
Latest vocabulary
xợ̀n lainalcohol
xinnair
kèrnage
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n         ŋ  
Plosive p t   ʈ     k ʔ
Fricative     ʃ ʂ        
Affricate     t͡ʃ          
Lateral approximant   l            
Approximant         j w    
Flap   ɾ            
VowelsFrontCentralBack
Close í: ì: ī: í ì ī   ú: ù: ū: ú ù ū
Close-mid é: è: ē: é è ē   ó: ò: ō:
Mid   ə́: ə̀: ə̄: ə́ ə̀ ə̄  
Open-mid     ɔ́ ɔ̀ ɔ̄
Open á à ā    
Polyphthongs aú̯ aù̯ aū̯ aí̯ aì̯ aī̯ iə̯́ iə̯̀ iə̯̄ iú̯ iù̯ iū̯
Orthography
Below is the orthography for Northern Mablic. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Northern MablicOrthography [edit]
'/ʔ/Ắắ/ɔ́/Áá/á/Àà/à/Ăă/ɔ̄/Aa/ā/Ằằ/ɔ̀/Ái ái/aí̯/Ai ai/aī̯/Ài ài/aì̯/
Áu áu/aú̯/Àu àu/aù̯/Au au/aū̯/Cc/t͡ʃ/Dd/ʈ/Ếế/é:/Ee/ē/Ềề/è:/Èè/è/Éé/é/
Êê/ē:/Ii/ī/Îî/ī:/Ìì/ì/Íí/í/Iơ iơ/iə̯̄/Ìơ ìơ/iə̯̀/Íơ íơ/iə̯́/Ìu ìu/iù̯/Iu iu/iū̯/
Íu íu/iú̯/Î̀ î̀/ì:/Î́ î́/í:/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Ng ng/ŋ/Ôô/ō:/Ờờ/ə̀/
Ơơ/ə̄/Ốố/ó:/Ợợ/ə̄:/Ồồ/ò:/Ớớ/ə́/Ợ̀ ợ̀/ə̀:/Ợ́ ợ́/ə́:/Pp/p/Rr/ɾ/Si si/ʃ/
Tt/t/Úú/ú/Ûû/ū:/Ừừ/ù:/Uu/ū/Ứứ/ú:/Ùù/ù/Ww/w/Xx/ʂ/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 27-Jan-23 02:01 | Δt: 255.3639ms