cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Old Kendonian [OLKEN]
0▲ 0 ▼ 0
Functional 222 words
[view flag info]
Old Kendonian
dod ybillopaichn
[dɔd ʏbɪlːʊpɑɪʧn̩]
Registered by [Deactivated User] on 1 December 2022
Language type Not specified
Place & SpeakersOld Kendonian is spoken by a population of 1 in kendonian empire (1500).
Species Human/humanoid
About Old Kendonian language spoken in the kendonian empire (1500)
Sample of Old Kendonian[view] ug iguyr ybillopaerk

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
ywenkiwi
egandew
ajdanwit
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelarUvularGlottal
Nasal m mʲ [m̩]1     n n: [n̩]   ɳ [ɳ̩] ɲ ŋ    
Plosive p p: b b: bʲ     t t: tʰ d d:   ʈ c ɟ k kʷ k: kʲ kʰ kʰʷ g: gʲ    
Fricative   f θ ð s s: z z: ʃ ʃʷ ʃʰ ʒ ʒʷ ʒʰʷ   ç ʝ ʝʷ x xʷ ɣ ʁ ʁʷ ʁʰ h
Affricate       t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ          
Lateral approximant       l l:     ʎ      
Approximant   ʋ ʋʰ         j j:      
Flap       ɾ̥ ɾ            
Blends [sk]2 skʷ ndʒ wɪɑ st ʋl nm [jɑ]3
kn lm fj nt ʋʁ ɾk n̪θ [sʏ]4 [ʋʁʏ]5
[ndʁʏ]6 tx [ʒʏ]7 ks [mʏ]8 [ɳʏ]9 [ŋg]10 ft ŋk
fk ndʁ ls mp kt ɣəɾ [xʏ] [kʏ] [kʏ:]11 mpj ʁɲ
nts ld [lʏ]12 js [zʏ]13 ms [gʁʏ]14 sj
[nʏ]15 d̪ð [gʏ]16 ɣd [fʏ] pl [mpʏ]17 ɾɣ
[ʃʏ]18 [dʏ]19 ps bl lk ʃl xks [bʏ]20
nd lf sp lt [msʏ]21 mb ɣlˠ jtʰ
 1. allophone of /m/
 2. allophone of /ʃʰ/
 3. allophone of /ɛɑ/
 4. allophone of /ç/
 5. allophone of /ʋʁ/
 6. allophone of /ndʁ/
 7. allophone of /ʝʷ/
 8. allophone of /mʲ/
 9. allophone of /ʁɲ/
 10. allophone of /ŋ/
 11. allophone of /k:/
 12. allophone of /ʎ/
 13. allophone of /sj/
 14. allophone of /gʁ/
 15. allophone of /ɲ/
 16. allophone of /gʲ/
 17. allophone of /mpj/
 18. allophone of /ʃʰ/
 19. allophone of /ɟ/
 20. allophone of /bʲ/
 21. allophone of /mç/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i:   ʉ   ɯ
Near-close   ɪ [ʏ]1   ʊ  
Close-mid e:        
Mid     [ə]2    
Open-mid ɛ œ       ʌ ɔ
Near-open æ        
Open         ɑ ɑ:
Polyphthongs æɪə ɑʊ [ɑɛ]3 ʊɑ ɪɑ ʊɛ ɔʏ ɪʊ ɛɑ œʏ
ʊɪ ɑɪ ɪɑɪ: ɪɑʊ:
 1. allophone of /j/
 2. allophone of /ɛ/
 3. allophone of /æ/
Orthography
Below is the orthography for Old Kendonian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Old KendonianOrthography [edit]
a
Aa
/ɑ/
b
Bb
/b/
c
Cc
/t͡s/
d
Dd
/d/
e
Ee
/ɛ/, [ə]
f
Ff
/f/
g
Gg
/ɣ/
h
Hh
/h/
i
Ii
/ɪ/
j
Jj
/ʒʷ/
k
Kk
/k/
l
Ll
/l/
m
Mm
/m/
n
Nn
/n/
o
Oo
/ʊ/, [ɔ]
p
Pp
/p/
q
Qq
/kʷ/
r
Rr
/ʁ/
s
Ss
/s/
t
Tt
/t/
u
Uu
/ʉ/, [ʊ]
v
Vv
/ʋ/
w
Ww
/ʋ/
x
Xx
/x/
y
Yy
/j/, [ʏ]
z
Zz
/z/
cl
CL cl
/tɬ/
iai
IAI iai
/ɪɑɪ:/
iao
IAO iao
/ɪɑʊ:/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 22-Mar-23 15:43 | Δt: 328.0029ms