cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Auroran [ORI]
0▲ 0 ▼ 0
New 244 words
[view flag info]
Auroran
Orora
[ɒrɒræ]*
Registered by harrybartholomew on 21 March 2015
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Auroran[view] (This isn't a literal translation; I've modified the lyrics so that they rhyme.) / / Lùmat nyezal indhae vása / Le vísath inga fotorte / Rekhano lòansar a / Zvukat rekhal míga / / Veral hùlat tak strarkol svadhi sídask / Nok mozha horla yi, khage pitatsask / / Nadhe komía, nadhe vísa / Míga flikal gée altae khaze ma / Hída, na she...[view all texts]
Latest vocabulary
kaninadjmagical
kanísanspell
kanáoknwizard
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelarGlottal
Nasal m     n   ɳ      
Plosive p b     t d       k g  
Fricative   f v θ ð s z ʃ ʒ     x h
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ        
Lateral approximant       l          
Approximant             j    
Trill       r          
Blends ɦʌ
VowelsFrontNear-
front
Back
Near-close   ɪ  
Open-mid ɛ   ʌ
Near-open æ    
Open     ɒ
Polyphthongs ɛɪ æɪ ʌɪ ɒʌ ɒɪ ɪʌ ɛʌ æʌ ɔʌ
Orthography
Below is the orthography for Auroran. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AuroranOrthography
Aa/æ/Àà/æʌ/Áá/æɪ/Èè/ɛʌ/Éé/ɛɪ/Ìì/ɪʌ/Íí/iɪ/Òò/ɒʌ/Óó/ɒɪ/Ùù/ɔʌ/
Úú/ʌɪ/Bb/b/CH ch/t͡ʃ/Dd/d/DH dh/ð/Ee/ɛ/Ff/f/Gg/g/Hh/h/Ii/ɪ/
Jj/d͡ʒ/Kk/k/KH kh/x/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NY ny/ɳ/Oo/ɒ/Pp/p/Rr/r/
Ss/s/SH sh/ʃ/Tt/t/TH th/θ/Uu/ʌ/Vv/v/WH wh/ɦʌ/Yy/j/Zz/z/ZH zh/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 05-Jun-20 09:31 | Δt: 170.0029ms