cws
Greetings Guest
Is this in your way?
Good. We have your attention. You can get rid of this nuisance by donating.
[donate]
home > profile > view_language
Pummerian [PMU]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 1,053 words Pummerian
Pummersk
[pʰʊ̌m.mərsk]
Registered by [Deactivated User] on 4 April 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of PummerianCan't find any yet.
Latest vocabulary
arkiivnarchive
arkiivnarchive
bibliuteegnlibrary
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarGlottal
Nasal m m:     n n:     ɲ ɲ: ŋ:  
Plosive p: pʰ b b:     t: tʰ d d:       k: kʰ g g:  
Fricative   f f: v [ð]1 s s: ʃ ʃ:   ç ʝ [ɣ]2 h
Affricate           t͡ɕ: t͡ɕʰ d͡ʑ:      
Lateral approximant       l l:     ʎ ʎ:    
Trill       r r:          
 1. allophone of /d/
 2. allophone of /g/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i: î: ǐ: y: ŷ: y̌:   ʉ: ʉ̂: ʉ̌:   u: û: ǔ:
Near-close   ɪ ɪ̂ ɪ̌ ʏ ʏ̂ ʏ̌   ʊ ʊ̂ ʊ̌  
Close-mid e: ê: ě: ø: ø̂: ø̌:       o: ô: ǒ:
Mid     ə    
Open-mid ɛ ɛ: ɛ̂: ɛ̌: ɛ̂ ɛ̌ œ œ̂ œ̌       ɔ ɔ̂ ɔ̌
Near-open [æ]1 [æ:]2 [æ̂:]3 [æ̌:]4 [æ̂]5 [æ̌]6        
Open a â ǎ       ɑ: ɑ̂: ɑ̌:
Polyphthongs æʝ æʝ̂ æʝ̌ eʝ eʝ̂ eʝ̌ ɶʝ ɶʝ̂ ɶʝ̌ ər ær ær̂ æř
 1. allophone of /ɛ/
 2. allophone of /ɛ:/
 3. allophone of /ɛ̂:/
 4. allophone of /ɛ̌:/
 5. allophone of /ɛ̂/
 6. allophone of /ɛ̌/
Orthography
Below is the orthography for Pummerian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 PummerianOrthography
Aa/a/Ää/ɛ/Åå/ɔ/Ä1 ä1/ɛ̂/Å1 å1/ɔ̂/A1 a1/â/A2 a2/ǎ/Å2 å2/ɔ̌/Ä2 ä2/ɛ̌/AA aa/ɑ:/
ÅÅ åå/o:/ÄÄ ää/ɛ:/ÄÄ1 ää1/ɛ̂:/ÅÅ1 åå1/ô:/AA1 aa1/ɑ̂:/AA2 aa2/ɑ̌:/ÅÅ2 åå2/ǒ:/ÄÄ2 ää2/ɛ̌:/AJ aj/æʝ/AJ1 aj1/æʝ̂/
AJ2 aj2/æʝ̌/ÄR är/ær/ÄR1 är1/ær̂/ÄR2 är2/æř/Bb/b/BB bb/b:/Dd/d/DD dd/d:/Ee/ɛ/E1 e1/ɛ̂/
E2 e2/ɛ̌/EE ee/e:/EE1 ee1/ê:/EE2 ee2/ě:/EG eg/eʝ/EG1 eg1/eʝ̂/EG2 eg2/eʝ̌/ER er/ər/Ff/f/FF ff/f:/
FJ fj/ʃ/Gg/g/GG gg/g:/, /d͡ʑ:/Hh/h/HJ hj/ç/Ii/ɪ/I1 i1/ɪ̂/I2 i2/ɪ̌/II ii/i:/II1 ii1/î:/
II2 ii2/ǐ:/Jj/ʝ/Kk/kʰ/KJ kj/t͡ɕʰ/KK kk/k:/KKJ kkj/t͡ɕ:/Ll/l/LJ lj/ʎ/LL ll/l:/LLJ llj/ʎ:/
Mm/m/MM mm/m:/Nn/n/NG ng/ŋ:/NJ nj/ɲ/NN nn/n:/NNJ nnj/ɲ:/Oo/ɔ/O1 o1/ɔ̂/O2 o2/ɔ̌/
OO oo/u:/OO1 oo1/û:/OO2 oo2/ǔ:/Pp/pʰ/PP pp/p:/Rr/r/RR rr/r:/Ss/s/SJ sj/ʃ/, /ʃ:/SS ss/s:/
Tt/tʰ/TJ tj/t͡ɕʰ/TT tt/t:/TTJ ttj/t͡ɕ:/Uu/ʊ/U1 u1/ʊ̂/U2 u2/ʊ̌/UU uu/ʉ:/UU1 uu1/ʉ̂:/UU2 uu2/ʉ̌:/
Vv/v/Yy/ʏ/Y1 y1/ʏ̂/Y2 y2/ʏ̌/YY yy/y:/YY1 yy1/ŷ:/YY2 yy2/y̌:/Øø/œ/Ø1 ø1/œ̂/Ø2 ø2/œ̌/
ØJ øj/ɶʝ/ØJ1 øj1/ɶʝ̂/ØJ2 øj2/ɶʝ̌/ØØ øø/ø:/ØØ1 øø1/ø̂:/ØØ2 øø2/ø̌:/
✖ Unknown alphabetical order
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 02-Oct-23 00:31 | Δt: 286.34ms