cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Pummerian (OLD) [PMU]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 1,053 words Pummerian (OLD)
Pummersk
[pʰʊ̌m.mərsk]
Registered by [Deactivated User] on 4 April 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
About Pummerian (OLD) Outdated. I'm currently working on yet another Pomeranian Scandinavian kinda language. Keeping it for a time for reference due to how many words I've eked out. This time it'll surely work out lmao
Sample of Pummerian (OLD)Can't find any yet.
Latest vocabulary
arkiivnarchive
arkiivnarchive
bibliuteegnlibrary
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarGlottal
Nasal m m:     n n:     ɲ ɲ: ŋ:  
Plosive p: pʰ b b:     t: tʰ d d:       k: kʰ g g:  
Fricative   f f: v [ð]1 s s: ʃ ʃ:   ç ʝ [ɣ]2 h
Affricate           t͡ɕ: t͡ɕʰ d͡ʑ:      
Lateral approximant       l l:     ʎ ʎ:    
Trill       r r:          
 1. allophone of /d/
 2. allophone of /g/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i: î: ǐ: y: ŷ: y̌:   ʉ: ʉ̂: ʉ̌:   u: û: ǔ:
Near-close   ɪ ɪ̂ ɪ̌ ʏ ʏ̂ ʏ̌   ʊ ʊ̂ ʊ̌  
Close-mid e: ê: ě: ø: ø̂: ø̌:       o: ô: ǒ:
Mid     ə    
Open-mid ɛ ɛ: ɛ̂: ɛ̌: ɛ̂ ɛ̌ œ œ̂ œ̌       ɔ ɔ̂ ɔ̌
Near-open [æ]1 [æ:]2 [æ̂:]3 [æ̌:]4 [æ̂]5 [æ̌]6        
Open a â ǎ       ɑ: ɑ̂: ɑ̌:
Polyphthongs æʝ æʝ̂ æʝ̌ eʝ eʝ̂ eʝ̌ ɶʝ ɶʝ̂ ɶʝ̌ ər ær ær̂ æř
 1. allophone of /ɛ/
 2. allophone of /ɛ:/
 3. allophone of /ɛ̂:/
 4. allophone of /ɛ̌:/
 5. allophone of /ɛ̂/
 6. allophone of /ɛ̌/
Orthography
Below is the orthography for Pummerian (OLD). This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Pummerian (OLD)Orthography
Aa/a/Ää/ɛ/Åå/ɔ/Ä1 ä1/ɛ̂/Å1 å1/ɔ̂/A1 a1/â/A2 a2/ǎ/Å2 å2/ɔ̌/Ä2 ä2/ɛ̌/AA aa/ɑ:/
ÅÅ åå/o:/ÄÄ ää/ɛ:/ÄÄ1 ää1/ɛ̂:/ÅÅ1 åå1/ô:/AA1 aa1/ɑ̂:/AA2 aa2/ɑ̌:/ÅÅ2 åå2/ǒ:/ÄÄ2 ää2/ɛ̌:/AJ aj/æʝ/AJ1 aj1/æʝ̂/
AJ2 aj2/æʝ̌/ÄR är/ær/ÄR1 är1/ær̂/ÄR2 är2/æř/Bb/b/BB bb/b:/Dd/d/DD dd/d:/Ee/ɛ/E1 e1/ɛ̂/
E2 e2/ɛ̌/EE ee/e:/EE1 ee1/ê:/EE2 ee2/ě:/EG eg/eʝ/EG1 eg1/eʝ̂/EG2 eg2/eʝ̌/ER er/ər/Ff/f/FF ff/f:/
FJ fj/ʃ/Gg/g/GG gg/g:/, /d͡ʑ:/Hh/h/HJ hj/ç/Ii/ɪ/I1 i1/ɪ̂/I2 i2/ɪ̌/II ii/i:/II1 ii1/î:/
II2 ii2/ǐ:/Jj/ʝ/Kk/kʰ/KJ kj/t͡ɕʰ/KK kk/k:/KKJ kkj/t͡ɕ:/Ll/l/LJ lj/ʎ/LL ll/l:/LLJ llj/ʎ:/
Mm/m/MM mm/m:/Nn/n/NG ng/ŋ:/NJ nj/ɲ/NN nn/n:/NNJ nnj/ɲ:/Oo/ɔ/O1 o1/ɔ̂/O2 o2/ɔ̌/
OO oo/u:/OO1 oo1/û:/OO2 oo2/ǔ:/Pp/pʰ/PP pp/p:/Rr/r/RR rr/r:/Ss/s/SJ sj/ʃ/, /ʃ:/SS ss/s:/
Tt/tʰ/TJ tj/t͡ɕʰ/TT tt/t:/TTJ ttj/t͡ɕ:/Uu/ʊ/U1 u1/ʊ̂/U2 u2/ʊ̌/UU uu/ʉ:/UU1 uu1/ʉ̂:/UU2 uu2/ʉ̌:/
Vv/v/Yy/ʏ/Y1 y1/ʏ̂/Y2 y2/ʏ̌/YY yy/y:/YY1 yy1/ŷ:/YY2 yy2/y̌:/Øø/œ/Ø1 ø1/œ̂/Ø2 ø2/œ̌/
ØJ øj/ɶʝ/ØJ1 øj1/ɶʝ̂/ØJ2 øj2/ɶʝ̌/ØØ øø/ø:/ØØ1 øø1/ø̂:/ØØ2 øø2/ø̌:/
✖ Unknown alphabetical order
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 19:29 | Δt: 678.6671ms