cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Trjagw [PTA]
0▲ 0 ▼ 0
New 264 words Proto-Trjagw
trjagw
[tɾʲagw]*
Registered by quidditchhp on 31 March 2018
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
About Proto-Trjagw Proto-lang for one of my new conworld. Named after the region where it is spoken.
Sample of Proto-Trjagw[view] poshundwakpo?

When will he learn?
[view all texts]
Latest vocabulary
hamshipprname of a city
eaffpossessive case
hipi
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m n   ɳ ɲ        
Plosive p ᵐp b ᵐb t ⁿt d ⁿd   ʈ ᶯʈ ɖ ᶯɖ     k ᵑk g ᵑg    
Fricative   s ⁿs z ⁿz ʃ ⁿʃ ʂ ᶯʂ ʐ ᶯʐ       χ ᶰχ h
Affricate     t͡ʃ ⁿt͡ʃ d͡ʒ ⁿd͡ʒ            
Lateral approximant   l   ɭ          
Approximant           w      
Trill   r              
Flap   ɾʲ              
Blends k͡p k͡ᵐp g͡b g͡ᵐb
VowelsFrontNear-
back
Back
Close i   u
Near-close   ʊ  
Close-mid e   o
Open-mid ɛ   ɔ
Open a    
Orthography
Below is the orthography for Proto-Trjagw. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-TrjagwOrthography
Aa/a/Ëë/e/Öö/o/Bb/b/Dd/d/D' d'/ɖ/DJ dj/d͡ʒ/Ee/ɛ/Gg/g/GB gb/g͡b/Hh/h/
Ii/i/Kk/k/KP kp/k͡p/Ll/l/L' l'/ɭ/Mm/m/MB mb/ᵐb/MP mp/ᵐp/Nn/n/ND nd/ⁿd/ND' nd'/ᶯɖ/
NDJ ndj/ⁿd͡ʒ/NG ng/ɳ/NGB ngb/g͡ᵐb/NGG ngg/ᵑg/NGK ngk/ᵑk/NH nh/ɲ/NKP nkp/k͡ᵐp/NS ns/ⁿs/NS' ns'/ᶯʂ/NSH nsh/ⁿʃ/NT nt/ⁿt/
NT' nt'/ᶯʈ/NTSH ntsh/ⁿt͡ʃ/NX nx/ᶰχ/NZ nz/ⁿz/NZ' nz'/ᶯʐ/Oo/ɔ/Pp/p/Rr/r/RJ rj/ɾʲ/Ss/s/S' s'/ʂ/
SH sh/ʃ/Tt/t/T' t'/ʈ/TSH tsh/t͡ʃ/Uu/u/Ww/w/Xx/χ/Yy/ʊ/Zz/z/Z' z'/ʐ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Jul-20 06:40 | Δt: 153.7571ms