cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Western Amian [PWM]
0▲ 0 ▼ 0
New 562 words Proto-Western Amian
Registered by [Deactivated User] on 16 August 2021
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-Western AmianCan't find any yet.
Latest vocabulary
ǫ mínman
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m mʰ n nʰ         ŋ    
Plosive p t     c   g ɢ ʔ
Fricative ɸ     ʂ     ɣ ɣʲ χ  
Affricate   t͡s d͡ʒ            
Lateral approximant   l              
Lateral fricative   ɬ              
Approximant         j ʍ      
Flap   ɾ              
VowelsFrontCentralBack
Close ĩ̄ ĩ̌ ī ǐ ʉ̃̄ ʉ̃̌ ʉ̄ ʉ̌  
Close-mid ẽ ẽ̌ ē ě   ȭ õ̌ ō ǒ
Near-open æ̃̄ æ̃̌ ǣ æ̌    
Open     ɑ̃̄ ɑ̃̌ ɑ̄ ɑ̌
Orthography
Below is the orthography for Proto-Western Amian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-Western AmianOrthography [edit]
Ää/ǣ/A A a a/ʔ/Ä́ ä́/æ̌/Ä̂ ä̂/æ̃̄/Ä͂ ä͂/æ̃̌/Cc/c/CH ch/χ/DJ dj/d͡ʒ/Êê/ẽ/Éé/ě/
Ee/ē/Ê' ê'/ẽ̌/FH fh/ɸ/Gg/g/GH gh/ɣ/GJ gj/ɣʲ/GN gn/ɢ/HW hw/ʍ/Îî/ĩ̄/Íí/ǐ/
Ii/ī/Î' î'/ĩ̌/Ll/l/LL ll/ɬ/Mm/m/MH mh/mʰ/Nn/n/NG ng/ŋ/NH nh/nʰ/Oo/ō/
Óó/ǒ/Ôô/ȭ/Ǫǫ/ɑ̄/Ô' ô'/õ̌/Ǫ́ ǫ́/ɑ̌/Ǫ̂ ǫ̂/ɑ̃̄/Ǫ̂́ ǫ̂́/ɑ̃̌/Pp/p/Rr/ɾ/SH sh/ʂ/
Tt/t/TS ts/t͡s/Úú/ʉ̌/Ûû/ʉ̃̄/Uu/ʉ̄/Û' û'/ʉ̃̌/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-May-24 07:22 | Δt: 329.895ms