cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Qogrinei [QOG]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 693 words
[view flag info]
Qogrinei
neqrinei
[nɛqɹɨne̞i]
Registered by [Deactivated User] on 17 September 2021
Language type Artistic Language (Artlang)
Place & SpeakersQogrinei is spoken by a population of 18,682,214 .
Species Human/humanoid
About Qogrinei Qogrinei [native name: neqrinei] is a artistic-priori conlang, spoken by the Qogrineis. It has over 18,682,214 speakers worldwide, about 3,166,476 speak it in the country of Qogrina.
Sample of Qogrinei[view] Jilo mìmzo̞ bi̊r o̞ylì lat jilo momi zhilzi, / Úchů dùdi̊r̈li̊r̈ kup siwjì. / / Mwu ùsùnru mùzhme, / sǎsi wqa ashù nen r̈ur̈ jilo jugzhi. / / Jilo zåjlì bi̊r qongpi̊ nen yi̊rsû no̞twù qam r̈ogun r̈ìl. / / Misr̈o liti wqa bů, / Måw gǐlri shi̊ mìm. / / Ngǔl khe letû bů, / ngǔl khe letû bi̊o̞t. / / Rů jil...[view all texts]
Latest vocabulary
kmemntit
ryajnshit
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m n       ŋ    
Plosive p b t d       k g q ʔ
Fricative   s z ʃ ʒ     x    
Affricate     t͡ʃ d͡ʒ          
Lateral approximant   l            
Approximant   ɹ   j w      
Trill   r            
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i y   ɨ ʉ u
Near-close   ɪ    
Close-mid ø     o
Mid      
Open-mid ɛ     ʌ ɔ
Near-open æ      
Open a     ɑ
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 29-May-24 09:23 | Δt: 413.3179ms