cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Lugnian [RSF]
3▲ 3 ▼ 0
Typology Functional 168 words
[view flag info]
Lugnian
Barūgnīsnau
[bɐruːŋniːsnau̯]
Registered by annanwaters on 27 March 2018
Language type Artistic Language (Artlang)
Place & SpeakersLugnian is spoken in North Algan Union.
Species Human/humanoid
Sample of Lugnian[view] Pą̄ jarsikrittārīs fūl mehat’ät mō vūẅe hópp’á nāfchot.

My battery is low and it is getting dark.
[view all texts]
Latest vocabulary
vūpsensun
jündáadjred
Language family relationships
Language treeAlgo-Ochean
 ⤷ Proto-Algo-Ochean
  ⤷ Proto-North Algan
   ⤷ Old Lugnian
    ⤷ Middle Lugnian
     ⤷  Lugnian
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularPharyngealGlottalOther
Nasal m   n     ɲ   [ŋ]1        
Plosive p pʼ b   t tʼ d         k kʼ kʷ g gʷ [q]2   [ʔ]3  
Fricative   f v s z [ʃ]4 [ɕ]5 [ʑ]6 [ç]7   x ɣ [χ]8 ħ ʕ ʕʷ [h]9  
Affricate     [t͡s]10 [d͡z]11   t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ              
Lateral approximant     [l]12                  
Approximant           j [ʍ]13 w         ɥ
Trill     r                  
 1. allophone of /g/
 2. allophone of /ʕ/
 3. allophone of /ʕ/
 4. allophone of /s/
 5. allophone of /s/
 6. allophone of /z/
 7. allophone of /ħ/
 8. allophone of /ħ/
 9. allophone of /x/
 10. allophone of /s/
 11. allophone of /z/
 12. allophone of /r/
 13. allophone of /x/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i: í: y: ý:       u: ú:
Near-close   ɪ ʏ   ʊ  
Close-mid e: é: ø: ø̃́: ǿ:       o: ó:
Open-mid ɛ ɛ̃́       ɔ ɔ̃:
Near-open æ ǽ   ɐ ɐ̃    
Open     ä: ä̃: ä́:    
Polyphthongs äi äí oi oí äu äú io ió
Orthography
Below is the orthography for Lugnian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 LugnianOrthography
Aa/ɐ/AI ai/äi/Á á/ä́:/ÁI ái/äí/ÁU áu/äú/AU au/äu/Ää/æ/Ä́ ä́/ǽ/Ññ/ɲ/Öö/ø:/
Ö́ ö́/ǿ:/Ẅẅ/ɥ/Üü/ʏ/Bb/b/CH ch/t͡ɕ/CH' ch'/t͡ɕʼ/Ǖǖ/y:/Ǘǘ/ý:/Ǫǫ/ɔ̃:/Ǫ̈ ǫ̈/ø̃́:/
Dd/d/Ee/ɛ/É é/é:/ʿ/ʕ/Ff/f/Gg/g/GH gh/ɣ/GW gw/gʷ/Hh/ħ/Ii/ɪ/
Í í/í:/IO io/io/IÓ ió/ió/Jj/d͡ʑ/Kk/k/K' k'/kʼ/KH kh/x/KW kw/kʷ/Ll[l]Mm/m/
Nn/n/Oo/ɔ/OI oi/oi/Ó ó/ó:/ÓI ói/oí/Pp/p/P' p'/pʼ/Rr/r/Ss/s/SH sh[ɕ]
Tt/t/T' t'/tʼ/Uu/ʊ/Ú ú/ú:/Vv/v/Ww/w/W’ w’/ʕʷ/Yy/j/Zz/z/ZH zh[ʑ]
Ōō/o:/Ūū/u:/Āā/ä:/Ąą/ɐ̃/Ą̄ ą̄/ä̃:/Ēē/e:/Ęę/ɛ̃́/Īī/i:/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Lugnian

  Adposition head-directionalityHead final
  Base counting systemOctal (8)
  Morphological typologyFusional
  Morphosyntactic alignmentErgative/Absolutive
  Noun-noun possessionGenitive and construct cases

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 02-Jul-20 09:44 | Δt: 204.1812ms