cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Shidaxdagxel [SDX]
0▲ 0 ▼ 0
New 159 words Shidaxdagxel
Šidaxdagxel
[itaxtagxeɮ]*
Registered by ljshamz on 29 October 2017
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of ShidaxdagxelCan't find any yet.
Latest vocabulary
tendadvthere
buxdetall
xuuxednchild
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvular
Nasal m mʲ   n nʲ       ŋ  
Plosive p pʲ pʰ pʰʲ   t tʲ tʰ tʰʲ       kʰ kʰʲ g gʲ ɢ
Fricative   f s ʃ     x xʲ  
Affricate     t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ        
Lateral fricative     ɮ ɮʲ          
Approximant         j w wʲ    
Trill     r rʲ          
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i i:     u u:
Near-close     ʊ ʊ:  
Close-mid e e: ɵ   o:
Open-mid       ɔ ɔ:
Open a a:      
Orthography
Below is the orthography for Shidaxdagxel. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 ShidaxdagxelOrthography
Aa/a/AA aa/a:/Bb/p/Bʲ bʲ/pʲ/Dd/t/DƷ dʒ/t͡ʃ/Dʲ dʲ/tʲ/DZ dz/t͡s/Ee/e/EE ee/e:/
Ʃʃ/ʃ/Ʊʊ/ʊ/ƱƱ ʊʊ/ʊ:/Ɔɔ/ɔ/ƆƆ ɔɔ/ɔ:/ɢ/ɢ/Ff/f/Gg/g/Gʲ gʲ/gʲ/Ii/i/
II ii/i:/Jj/j/Kk/kʰ/Kʲ kʲ/kʰʲ/Ll/ɮ/Lʲ lʲ/ɮʲ/Mm/m/Mʲ mʲ/mʲ/Nn/n/Nʲ nʲ/nʲ/
Oo/ɵ/OO oo/o:/Pp/pʰ/Pʲ pʲ/pʰʲ/Rr/r/Rʲ rʲ/rʲ/Ss/s/Tt/tʰ/TƩ tʃ/t͡ʃʰ/Tʲ tʲ/tʰʲ/
TS ts/t͡sʰ/Uu/u/UU uu/u:/Ww/w/Wʲ wʲ/wʲ/Xx/x/Xʲ xʲ/xʲ/Ŋŋ/ŋ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jul-20 12:15 | Δt: 201.391ms