cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Kulik [SPG]
3▲ 3 ▼ 0
Typology New 60 words
[view flag info]
Proto-Kulik
ŋχuɬʷu:
[ŋχuɬʷu:]
Registered by [Deactivated User] on 13 November 2015
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Proto-Kulik[view] ði:dʊŋ ni:ŋʷ-luβʷi:m ɬo:ŋʷdun ni:ŋʷ-ge:χʷt fuka.

I wrote a book for you.
[view all texts]
Latest vocabulary
piɬanfeet
βʷe:adpfor
Language family relationships
Language treeEnno-Kulik
 ⤷  Proto-Kulik
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
VelarUvular
Nasal m mʷ     n nʷ   ŋ ŋʷ  
Plosive p b bʷ     t d dʷ   k g gʷ  
Fricative β βʷ f ð ðʷ s z zʷ ʃ ʒ ʒʷ   χ χʷ
Affricate       t͡s      
Lateral approximant       l lʷ      
Lateral fricative       ɬ ɬʷ      
Trill ʙ ʙʷ            
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i i:     u u:
Near-close     ʊ  
Close-mid e e:     o o:
Mid   ə    
Open a a:      
Orthography
Below is the orthography for Proto-Kulik. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-KulikOrthography [edit]
Aa/a/A: a:/a:/Bb/b/Bʷ bʷ/bʷ/Cc/t͡s/Dd/d/Dʷ dʷ/dʷ/Ee/e/E: e:/e:/Ff/f/
Gg/g/Gʷ gʷ/gʷ/Ii/i/I: i:/i:/JW jw/ʒʷ/Kk/k/Ll/l/Lʷ lʷ/lʷ/Mm/m/Mʷ mʷ/mʷ/
Nn/n/Nʷ nʷ/nʷ/Oo/o/O: o:/o:/Pp/p/Ss/s/Tt/t/Uu/u/U: u:/u:/Zz/z/
Zʷ zʷ/zʷ/Ðð/ð/Ðʷ ðʷ/ðʷ/Ŋŋ/ŋ/Ŋʷ ŋʷ/ŋʷ/Ʃʃ/ʃ/Ʊʊ/ʊ/Ʒʒ/ʒ/Ɬɬ/ɬ/Ɬʷ ɬʷ/ɬʷ/
ʙ/ʙ/ʙʷ/ʙʷ/Ββ/β/Βʷ βʷ/βʷ/Χχ/χ/Χʷ χʷ/χʷ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Typological information for Proto-Kulik

  Animacy distinctionsAnimate/Inanimate
  GendersAnimate/Inanimate
  Morphological typologyFusional
  Morphosyntactic alignmentTransitive
  Primary writing systemOther

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 21-Mar-23 11:26 | Δt: 211.6921ms