cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Xorwonr [SXO]
0▲ 0 ▼ 0
CWSP Lang New 15 words Xorwonr
Sixőrwǫ̈r
[sɪxœ:rwœ̃r]*
Registered by [Deactivated User] on 1 October 2020
Language type A posteriori
Place & SpeakersSpoken in: Confederation Of Lower BorosoMinority
Species Human/humanoid
Sample of XorwonrCan't find any yet.
Latest vocabulary
skaptcplural particle
xőrwinmountain
vyősyevbe unexpected
Language family relationships
Language treeYaharan
 ⤷  Proto-Yaharan
  ⤷ Xorwonran
   ⤷ Old Xorwonr
    ⤷ Middle Xorwonr
     ⤷  Xorwonr
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarPharyngealGlottal
Nasal m   n         ŋ    
Plosive p b   t d         k g    
Fricative   v s s: sʲ z zʲ ʂ ʂ: ʂʲ ʐ [ɕ]1 [ʑ]2 [ç]3 [ʝˤ]4   x xʲ ʕ h hʲ
Affricate     t͡s t͡sʲ d͡z d͡zʲ ʈ͡ʂ [t͡ɕ]5 [t͡ɕ:]6 [d͡ʑ]7          
Lateral approximant       ɭ            
Approximant           j w ɰ    
Trill     r rʲ              
Blends ʈʂsʲ
 1. allophone of /sʲ/
 2. allophone of /zʲ/
 3. allophone of /xʲ/
 4. allophone of /hʲ/
 5. allophone of /t͡sʲ/
 6. allophone of /ʈʂsʲ/
 7. allophone of /d͡zʲ/
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i   ʉ u u:
Near-close   ɪ    
Close-mid e ẽ   ɵ ɵ: o õ
Mid     ə ə̃  
Open-mid ɛ ɛ̃ œ œ: œ̃      
Near-open æ      
Open     ä ɑ
Orthography
Below is the orthography for Xorwonr. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 XorwonrOrthography [edit]
Ââ/ä/Āā/ɑ/, /ɑ/Ąą/ə̃/Aa/ə/Bb/b/Čč/ʈ͡ʂ/Dd/d/Ēē/e/Ęę/ɛ̃/Ee/ɛ/Ę̄ ę̄/ẽ/
Gg/g/Ğğ/ɰ/Hh/h/Ḫḫ/ʕ/Īī/i/Ii/ɪ/Kk/k/Ll/ɭ/Mm/m/Nn/n/Öö/œ/
Ǫǫ/õ/Őő/œ:/Oo/o/Ǫ̈ ǫ̈/œ̃/Pp/p/Rr/r/Ss/s/Šš/ʂ/Tt/t/Üü/ɵ/Ûû/ʉ/
Ūū/u:/Űű/ɵ:/Uu/u/Vv/v/Ww/w/Xx/x/Yy/j/Žž/ʐ/Zz/z/Ææ/æ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 21-Mar-23 10:13 | Δt: 339.1659ms