cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Thalassan [TA1]
1▲ 1 ▼ 0
Progressing 210 words Proto-Thalassan
tʰalánǰiskos
[tʰa'land͡ʒiskos]
Registered by [Deactivated User] on 12 July 2015
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of Proto-ThalassanCan't find any yet.
Latest vocabulary
ténagosnshoal
Language family relationships
Language treeIndo-European
 ⤷ Proto-Indo-European
  ⤷ Central IE
   ⤷  Proto-Thalassan
[view] About Indo-EuropeanThis family tree includes only the main branches and the branches that are too small to be shown separately. See separate main branches for further detail.
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m   n   ɲ:   [ŋ]1      
Plosive p pʰ b t̪ t̪ʰ         k kʷ kʰ kʰʷ g gʷ   ʔ  
Fricative     s [z]2 ʃ ʃ: [ʒ]3       χ h  
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ t͡ʃ: d͡ʒ d͡ʒ:           t͡ɬ
Lateral approximant     l   ʎ:          
Approximant         j j: ʍ w        
Trill     r:ʲ              
Flap     ɾ              
  1. allophone of /n/
  2. allophone of /s/
  3. allophone of /ʃ/
VowelsFrontCentralBack
Close i i:   u u:
Close-mid e e:   o o:
Mid   ə̃  
Open a a:    
Orthography
Below is the orthography for Proto-Thalassan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-ThalassanOrthography [edit]
Āā/a:/Ąą/ə̃/Aa/a/Bb/b/Čč/t͡ʃ/ČČ čč/t͡ʃ:/Dd/d̪/DZ dz/d͡z/Ee/e/Ēē/e:/
Gg/g/Gʷ gʷ/gʷ/Hh/h/HW hw/ʍ/Ii/i/Īī/i:/J̌ǰ/d͡ʒ/J̌J̌ ǰǰ/d͡ʒ:/Kk/k/Kʰ kʰ/kʰ/
Kʰʷ kʰʷ/kʰʷ/Kʷ kʷ/kʷ/Ll/l/LY ly/ʎ:/Mm/m/Nn/n/, [ŋ]NY ny/ɲ:/Oo/o/Ōō/o:/Pp/p/
Pʰ pʰ/pʰ/Rr/ɾ/RY ry/r:ʲ/Šš/ʃ/Ss/s/, [z]ŠŠ šš/ʃ:/Tt/t̪/TL tl/t͡ɬ/TS ts/t͡s/Tʰ tʰ/t̪ʰ/
Uu/u/Ūū/u:/Ww/w/Xx/χ/Yy/j/YY yy/j:/Žž[ʒ]ʔ/ʔ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 03-Feb-23 06:37 | Δt: 251.9031ms