cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tullian [TDX]
0▲ 0 ▼ 0
New 59 words Tullian
斗路大火
[toɫdɑx]
Registered by Camminoc on 24 December 2018
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of TullianCan't find any yet.
Latest vocabulary
tulepprTull Ethnicity
tuledánlanguage
santooth
Language family relationships
[view] Tuledá (Persian Tullian)Shortly after the eastern and northern tribes began using Hanzi to write their language in the late 500s AD, the southern tribes were overtaken by the Sassanian Empire. Of these tribesmen, few could even read let alone write Tullian Hanzi, and writing was lost within a generation. Though the Sassanian Empire collapsed in 651 AD, these Tullians mingled with the Persians. Their language was a thing of privacy, resulting in a lack of written sources and a lack in standardization.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal 1 m2     n3     ɲ4   ŋ5 ŋ̥6  
Plosive p7 b8     t9 d10         k11 g12  
Fricative   f13 θ14 ð15 s16 z17 ʃ18 ʒ19 ɕ20 ʑ21 ʝ22   x23 h24
Affricate       t͡s25 d͡z26   t͡ɕ27 d͡ʑ28        
Lateral approximant       l29            
Lateral fricative       ɮ30            
Approximant             j31 w32    
Blends 33 34 35 36 wi we37 je38 39 40 ju41
wo42 jo43 44 45 46
 1. 麼 - Mhax
 2. 馬 - Mex
 3. 那麼 - Nax
 4. 日七 - Nyis
 5. 我 - Ngaj
 6. 吳 - Nko
 7. 把 - Pë
 8. 耙 - Be
 9. 斗 - Tux
 10. 大 - Dah
 11. 谷斗 - Kux
 12. 求六 - Giu
 13. 怕 - Feh
 14. 土 - Thoh
 15. 澄 - Dheng
 16. 四 - Sih
 17. 松句冬 - Zyong
 18. 所 - Syëx
 19. 山 - Zsen
 20. 心 - Sjim
 21. 成 - Zjëng
 22. 及 - Jif
 23. 可火 - Xax
 24. 王 - Hang
 25. 子以 - Tzix
 26. 字四 - Dzih
 27. 親人 - Tjin
 28. 上 - Djënk
 29. 了 - Lul
 30. 冷 - Ljelj
 31. 以 - Yix
 32. 未依 - Wi
 33. 的 - T'eix
 34. 地依 - D'i
 35. 七 - S'is
 36. 出必 - Z'wiz
 37. 親中 未巴 - Tjunk Wei
 38. 親中 以巴 - Tjunk Yei
 39. 親中 未把 - Tjunk Wë
 40. 親中 以把 - Tjunk Yë
 41. 親中 馬木 - Tjunk Mu
 42. 親中 未吳 - Tjunk Wo
 43. 親中 以吳 - Tjunk Yo
 44. 親中 以阿 - Tjunk Ya
 45. 親中 未耙 - Tjunk We
 46. 親中 以耙 - Tjunk Ye
VowelsFrontCentralBack
Close i1   u2
Close-mid e3   o
Mid   ə  
Open-mid ɛ    
Open     ɑ4
Polyphthongs iy ie5 6 7 ɛu8 9 10 əi11 if im̥
im in is iz
ix iŋ iŋ̥ ih ef em̥ em
en es ez
ex eŋ eŋ̥ eh əf əm̥ əm əθ əð ən
əɫ əɮ əs əz əʃ əʒ əɕ əʑ əʝ əx
əŋ əŋ̥ əh uf um̥ um un
us uz ux uŋ uŋ̥ uh
of om̥ om on os oz
ox oŋ oŋ̥ oh ɑf ɑm̥
ɑm ɑθ ɑð ɑn ɑɫ ɑɮ ɑs ɑz ɑʃ ɑʒ
ɑɕ ɑʑ ɑʝ ɑx ɑŋ ɑŋ̥ ɑh ɛf ɛm̥ ɛm ɛθ
ɛð ɛn ɛɫ ɛɮ ɛs ɛz ɛʃ ɛʒ ɛɕ ɛʑ
ɛʝ ɛx ɛŋ ɛŋ̥ ɛh
 1. 以依 - Yi
 2. 馬木 - Mu
 3. 耙巴 - Bei
 4. 王阿 - Ha
 5. 以也 - Yie
 6. 耙別 - Bia
 7. 上社 - Djea
 8. 王好 - Heu
 9. 那嫩那把 - Nuenë
 10. 大豆 - Doe
 11. 字才 - Dzai
Orthography
Below is the orthography for Tullian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TullianOrthography
/ɑx//eʒ//h/1, /ɑŋ//eʝ//ɑɮ//eð//uð//tʔ/2, /ex//iŋ̥//əɮ/
/eə/3/ɑʑ//uʑ//ɛm̥//əð//ɑɕ//ɛʝ//ɛm//b/4, /ɛ//n/5
/əɕ//on//ɑf//ɛð//jɛ/6/ɑʒ//ɑ/7/eɮ//eɕ//eθ/
西/eh//t͡ɕ/8/m/9, /ɛx//iŋ//oð//eʃ//ɑz//oʒ//k/10/oɛ/11
/iʝ//oɫ//m̥/12, /wɑ//oɮ//en//ɑθ//ɛs//iy/, /ju/13/oŋ//ɮ/14, /ɛɮ/
/zʔ/15, /wi//iə/16/iɫ//iɮ//iθ//əh//əm//ʝ/17, /if//uʝ//jo/18
/ɛz//x/19/um//uf//o/, /ŋ̥/20/oʑ//ɑʃ//im̥//oɕ//om̥/
/ɑð//s/21, /ih//ɛŋ̥//θ/22, /oh//dʔ/23/uʃ//əθ//d/24, /ɑh//we/25/ɛʃ/
/ɛɕ//əʝ//ɛu/26/om//uɛ/27/t͡s/28/d͡z/29/ən//ɑn//oŋ̥/
/un//uh//ɛθ//ʒ/30, /ɛn//uŋ//e/31/ɛf//ɕ/32, /im//iz//um̥/
/ɑŋ̥//iɕ//eʑ//f/33, /ɛh//iʃ//iʒ//oʃ//iʑ//em̥//ʑ/34, /əŋ/
/ŋ/35, /ɑʝ//wo/36/ʃ/37, /əx/, /jə/38/əi/39/ez//p/40, /ə//əf//of//os//ɛʑ/
/t/41, /ux//wə/42/ɲ/43/əʃ//ɛʒ//əs//əz//əʑ//əʒ//u/44
/w/45/ox//z/46/uɕ//oz//əɫ//əm̥//uθ//g/47/es/
/ɑs//em//ɑɫ//eŋ//sʔ/48, /is//ɑm//d͡ʑ/49, /əŋ̥//us//jɑ/50/uz/
/uŋ̥//oθ//ie/51/l/52, /uɫ//oʝ//je/53, /eŋ̥//uɮ//in//ið//eɫ/
/j/54, /ix//ɑm̥//ɛɫ//uʒ//wɛ/55/ð/56, /ɛŋ//i/57/ef/
✖ Unknown alphabetical order
 1. 王 - Hang
 2. 的 - T'eix
 3. 上社 - Djea
 4. 耙 - Be
 5. 那麼 - Nax
 6. 親中 以耙 - Tjunk Ye
 7. 王阿 - Ha
 8. 親人 - Tjin
 9. 馬 - Mex
 10. 谷斗 - Kux
 11. 大豆 - Doe
 12. 麼 - Mhax
 13. 親中 馬木 - Tjunk Mu
 14. 冷 - Ljelj
 15. 出必 - Z'wiz
 16. 耙別 - Bia
 17. 及 - Jif
 18. 親中 以吳 - Tjunk Yo
 19. 可火 - Xax
 20. 吳 - Nko
 21. 四 - Sih
 22. 土 - Thoh
 23. 地依 - D'i
 24. 大 - Dah
 25. 親中 未巴 - Tjunk Wei
 26. 王好 - Heu
 27. 那嫩那把 - Nuenë
 28. 子以 - Tzix
 29. 字四 - Dzih
 30. 山 - Zsen
 31. 耙巴 - Bei
 32. 心 - Sjim
 33. 怕 - Feh
 34. 成 - Zjëng
 35. 我 - Ngaj
 36. 親中 未吳 - Tjunk Wo
 37. 所 - Syëx
 38. 親中 以把 - Tjunk Yë
 39. 字才 - Dzai
 40. 把 - Pë
 41. 斗 - Tux
 42. 親中 未把 - Tjunk Wë
 43. 日七 - Nyis
 44. 馬木 - Mu
 45. 未依 - Wi
 46. 松句冬 - Zyong
 47. 求六 - Giu
 48. 七 - S'is
 49. 上 - Djënk
 50. 親中 以阿 - Tjunk Ya
 51. 以也 - Yie
 52. 了 - Lul
 53. 親中 以巴 - Tjunk Yei
 54. 以 - Yix
 55. 親中 未耙 - Tjunk We
 56. 澄 - Dheng
 57. 以依 - Yi
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 21-Feb-20 05:47 | Δt: 231.5841ms