cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
tian hua [TNH]
7▲ 7 ▼ 0
Typology Functional 494 words
[view flag info]
tian hua
ti án hắ
[ti an hwa]
Registered by conlangador on 7 January 2016
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
About tian hua This language is a mixture of the major Sino-Tibetan Languages, along with a lot of influence from Far-East Languages, South-East Asian, and minimal French influence as well.
Sample of tian hua[view] kŭ́nh thăn gí, máy gai ngoi kho bó danh / gai vu mŏ́y xi gánh cúnh au ngoi / sê monh xánh bênh gai ngoi yát kho, tónh máy lĕ́ng bi mănh / ma gai vu mŏ́y xi gánh cúnh au ngoi / sa rŭ́ sŏc kúnh máy únh hŭ́nh / ngoi tônh kánh gai vu biêt / máy xi gánh ngoi kho cá minh yát lĕ́ng, gai biêt ngoi kúnh vu / biêt ngoi kúnh vu / máy xi gánh ngoi kho cá minh ...[view all texts]
Latest vocabulary
namnyear
sec hảynworld
dynword
Language family relationships
Language treeChinese
 ⤷ Old Chinese
  ⤷ Middle Chinese
   ⤷ Yue
    ⤷ Mandarin
     ⤷ Chinese (Mandarin)
      ⤷  tian hua
[view] About ChineseThe Sinitic languages,[2] often synonymous with the Chinese languages, are a language family frequently postulated as one of two primary branches of Sino-Tibetan.[3][4] The Bai languages may be Sinitic (classification is difficult);[5] otherwise Sini...
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m ɱ n       ɲ   ŋ    
Plosive p b   t d     ȡ     k g   ʔ
Fricative   f v s   ʂ         χ h
Affricate     t͡s d͡ʒ   t͡ɕ          
Lateral approximant     l                
Approximant             j w      
Trill     r                
Implosive                 ɠ    
Blends wa:: we:: wi:: wo:: wu::
VowelsFrontCentralBack
Close i i:   ɯ̞ u u:: u̞:: u:
Close-mid e e̞:: e:   ɤ̞ o o:: o:
Mid   ə̞  
Open-mid ɛ   ʌˑ
Near-open æ: ɐ̀  
Open a a:: a: a̞:   ɒ̞
Polyphthongs aw:: iw:: ɛw::
Orthography
Below is the orthography for tian hua. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 tian huaOrthography
Aa/a/Áá/a:/Ââ/ɐ̀/Éé/e:/, /æ:/Íí/i:/Óó/o:/Ôô/ʌˑ/Úú/u:/Ảả/a::/Ầầ/aw::/
Ẩẩ/a̞:/Ắắ/wa::/Ẻẻ/e̞::/Ềề/iw::/, /ɛw::/Ểể/e̞::/Ỏỏ/o::/Ủủ/u::/Ửử/u̞::/Bb/b/Cc/k/
CH ch/t͡ɕ/CI ci/t͡s/Dd/d/DH dh/ȡ/Ee/ɛ/, /e/Gg/g/GI gi/d͡ʒ/Hh/h/HC hc/χ/Ii/i/
Kk/k/Ll/l/Mm/m/MH mh/ɱ/, /m̥/Nn/n/NG ng/ŋ/NH nh/ɲ/Oo/o/Pp/p/PH ph/f/
Rr/r/Ss/s/Tt/t/Uu/u/Vv/v/Xx/ʂ/Yy/j/Ŏŏ/ɒ̞/Ŏ́ ŏ́/wo::/Ŭ́ ŭ́/wu::/
Ăă/ə̞/Ĕĕ/ɤ̞/Ĕ́ ĕ́/we::/Ĭĭ/ɯ̞/Ĭ́ ĭ́/wi::/
✖ Unknown alphabetical order
  Latest 8 related articles listed below.
  Lessons (2)
  1Lesson #1
  2Verb Conjugation
  Typological information for tian hua

  Polar question markingQuestion particle
  Primary word orderSOV
  Verb head-directionalityHead final
  Noun head-directionalityHead initial
  Primary writing systemLatin (Extended)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 23-Jan-21 04:01 | Δt: 225.6739ms