cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Taoikono [TOK]
4▲ 4 ▼ 0
Typology On hold 162 words
[view flag info]
Taoikono
Ťáōĭķōʼnó
[ðə́ōǐkʰōˀɲó]*
Registered by SpesDeiecta on 6 February 2016
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of TaoikonoCan't find any yet.
Latest vocabulary
cïōķadjcorrect
vbreathe
vblow
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n       ˀɲ      
Plosive p pʰ b b̪ bʰ   t d dʰ           k kʰ g ʔ
Fricative   f v ð s ʃ ʂ ʑ ç     h
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ            
Lateral approximant       l              
Approximant       ɹ       j ʰʍ w    
VowelsFrontCentralBack
Close i: î í ī ǐ i̋   ɯ: ɯ̂ ɯ́ ɯ̄ ɯ̌ ɯ̋
Close-mid e: ê é ē ě e̋   o: ô ó ō ǒ ő
Mid   ə: ə̂ ə́ ə̄ ə̌ ə̋  
Orthography
Below is the orthography for Taoikono. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TaoikonoOrthography
'/ʔ/Áá/ə́/Ââ/ə̂/Ää/ə̋/Éé/é/Êê/ê/Ëë/e̋/Íí/í/Îî/î/Ïï/i̋/Óó/ó/
Ôô/ô/Öö/ő/Úú/ɯ́/Ûû/ɯ̂/Bb/b/Cc/t͡ʃ/Dd/d/Ɓɓ/b̪/Ff/f/Gg/g/Hh/h/
Ii/i:/Jj/d͡ʒ/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/o:/Pp/p/Qq/ʰʍ/Rr/ɹ/Ss/ç/
Tt/t/Uu/ɯ:/Vv/v/Ww/w/Xx/ʃ/Yy/j/Zz/ʑ/ʼn/ˀɲ/Ōō/ō/Ŏŏ/ǒ/Śś/s/
Şş/ʂ/Ţţ/t̪/Ťť/ð/Ũũ/ɯ̋/Ūū/ɯ̄/Ŭŭ/ɯ̌/Ƀƀ/pʰ/Āā/ə̄/Ăă/ə̌/Ƅƅ/bʰ/Ąą/ə:/
Đđ/dʰ/Ēē/ē/Ĕĕ/ě/Ęę/e:/Īī/ī/Ĭĭ/ǐ/Ķķ/kʰ/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Taoikono

  Primary word orderSVO
  Morphological typologyAnalytical
  Morphosyntactic alignmentNominative/Accusative

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 14-Jul-20 22:18 | Δt: 255.266ms