cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Turugutturu [TRGTT]
0▲ 0 ▼ 0
New 154 words
[view flag info]
Turugutturu
Turugutturug̃ag̃u
[turugutturud͡ʒäd͡ʒu]*
Registered by [Deactivated User] on 3 January 2022
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Turugutturu[view] Najcrerjuaoaƈƈaƈ, najtatturaao

I trust no one, not even myself.
[view all texts]
Latest vocabulary
vjðeonvideo
ðag̃ajuadjfunny
crajccjvknow
Sound samples in Turugutturu
Some sound samples of Turugutturu. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
Najcrerjuaoaƈƈaƈ, najtatturaao
I trust no one, not even myself.
Ðycujucaōðperjculoðystanurrapatðjsrooonðococu.
Chaos is the most dangerous thing in this world.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Velar
Nasal       n    
Plosive p b     t   k g
Fricative   f v ð      
Affricate       t͡s t͡ʃ d͡ʒ  
Lateral approximant       l    
Lateral fricative       ɬ    
Trill       r    
VowelsFrontCentralBack
Close i y   u
Close-mid     ɤ o
Open-mid   ɜ  
Open   ä  
Orthography
Below is the orthography for Turugutturu. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TurugutturuOrthography [edit]
Aa
aōō
/ä/
Bb
bōō
/b/
Cc
cōō
/k/
Ee
ōōe
/ɜ/
Ff
fōō
/f/
Gg
gōō
/g/
G̃ g̃
g̃ōō
/d͡ʒ/
Jj
jōō
/i/
Ll
/l/
Nn
/n/
Ōō
ōōhō
/ɤ/
Oo
oōōo
/o/
Pp
pōō
/p/
Rr
rōō
/r/
Ss
sōō
/ɬ/
Tt
tōō
/t/
Uu
uōō
/u/
Vv
vōō
/v/
Yy
ōōyōō
/y/
Zz
zōō
/t͡s/
Ðð
ðōō
/ð/
Ƈƈ
ƈōō
/t͡ʃ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 08-Feb-23 23:09 | Δt: 290.1671ms